×
کشور
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
Вторая Мировая война
×
×

کاتالوگ سکه > برچسب: Вторая Мировая война  | جستجو 

ایالات متحده آمریکا>1981 - 2019|ایالات متحده آمریکا

 دوره
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2019
War in the Pacific National Historical Park
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.69
ایالات متحده آمریکا 1 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 1 دلار - reverse1 دلار 2014
فرانکلین دی روزولت (1945-1933)
مس با روکش منگنز-برنج, 8.1g, ø 26.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.32
ایالات متحده آمریکا 1 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 1 دلار - reverse1 دلار 2015
Harry S. Truman (1945–1953)
مس با روکش منگنز-برنج, 8.1g, ø 26.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.34
ایالات متحده آمریکا 1 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 1 دلار - reverse1 دلار 2015
Dwight D. Eisenhower (1953–1961)
مس با روکش منگنز-برنج, 8.1g, ø 26.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.40
ایالات متحده آمریکا 1 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 1 دلار - reverse1 دلار 2016
Indians Code Talker
مس با روکش منگنز-برنج, 8.1g, ø 26.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.34
ایالات متحده آمریکا ½ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ½ دلار - reverse½ دلار 1993
World War II
مس نیکل مس اندود, 11.34g, ø 30.61mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 24.19

ایالات متحده آمریکا>1951 - 1980|ایالات متحده آمریکا

 دوره
ایالات متحده آمریکا 1 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 1 سنت - reverse1 سنت 1944-1958
برنج, 3.11g, ø 19.05mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.28

ایالات متحده آمریکا>1909 - 1950|ایالات متحده آمریکا

 دوره
ایالات متحده آمریکا 1 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 1 سنت - reverse1 سنت 1909-1942
Wheat Penny, Lincoln
برنز, 3.11g, ø 19.05mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.36
ایالات متحده آمریکا 1 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 1 سنت - reverse1 سنت 1943
استیل با روکش روی, 2.7g, ø 19.05mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.71
ایالات متحده آمریکا 5 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 5 سنت - reverse5 سنت 1938-1942
مس - نیکل, 5g, ø 21.21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.45
ایالات متحده آمریکا 1 دایم - obverseایالات متحده آمریکا 1 دایم - reverse1 دایم 1916-1945
نقره 0.900, 2.5g, ø 17.91mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.73
ایالات متحده آمریکا ½ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ½ دلار - reverse½ دلار 1916-1947
Walking Liberty Half Dollar
نقره 0.900, 12.5g, ø 30.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 8.93

ایتالیا>1900 - 1946|شاه ویتوریو امانوئل سوم

 دوره
ایتالیا 5 سنتسیمی - obverseایتالیا 5 سنتسیمی - reverse5 سنتسیمی 1939-1943
آلومینیوم - برنز, 2.95g, ø 19.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.31
ایتالیا 10 سنتسیمی - obverseایتالیا 10 سنتسیمی - reverse10 سنتسیمی 1936-1939
مس, 5.4g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.84
ایتالیا 10 سنتسیمی - obverseایتالیا 10 سنتسیمی - reverse10 سنتسیمی 1939-1943
آلومینیوم - برنز, 4.9g, ø 22.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.55
ایتالیا 20 سنتسیمی - obverseایتالیا 20 سنتسیمی - reverse20 سنتسیمی 1939-1942
فولاد ضد زنگ, 4g, ø 22.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.54
ایتالیا 20 سنتسیمی - obverseایتالیا 20 سنتسیمی - reverse20 سنتسیمی 1939-1943
فولاد ضد زنگ, 4g, ø 21.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.29
ایتالیا 20 سنتسیمی - obverseایتالیا 20 سنتسیمی - reverse20 سنتسیمی 1939-1940
استیل (غیر مغناطیس), 4g, ø 21.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.29
ایتالیا 50 سنتسیمی - obverseایتالیا 50 سنتسیمی - reverse50 سنتسیمی 1939-1940
استیل (غیر مغناطیس), 6g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.71
ایتالیا 50 سنتسیمی - obverseایتالیا 50 سنتسیمی - reverse50 سنتسیمی 1939-1943
فولاد ضد زنگ, 6g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.56
ایتالیا 1 لیره - obverseایتالیا 1 لیره - reverse1 لیره 1939-1940
استیل (غیر مغناطیس), 8g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.19
ایتالیا 1 لیره - obverseایتالیا 1 لیره - reverse1 لیره 1939-1943
فولاد ضد زنگ, 8g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.01
ایتالیا 2 لیره - obverseایتالیا 2 لیره - reverse2 لیره 1939-1943
فولاد ضد زنگ, 8g, ø 29.1mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.08

اتحاد جماهیر شوروی>1961 - 1991|اتحاد جماهیر شوروی

 دوره
اتحاد جماهیر شوروی 1 روبل - obverseاتحاد جماهیر شوروی 1 روبل - reverse1 روبل 1965
20th Anniversary of WW2
مس - روی - نیکل, 9.85g, ø 31mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.81
اتحاد جماهیر شوروی 1 روبل - obverseاتحاد جماهیر شوروی 1 روبل - reverse1 روبل 1975
30th Anniversary of WW2
مس - روی - نیکل, 12.8g, ø 31mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.09
اتحاد جماهیر شوروی 1 روبل - obverseاتحاد جماهیر شوروی 1 روبل - reverse1 روبل 1985
40th Anniversary of WW2
مس - روی - نیکل, 12.8g, ø 31mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.55
اتحاد جماهیر شوروی 1 روبل - obverseاتحاد جماهیر شوروی 1 روبل - reverse1 روبل 1990
Georgi Zhukov
مس - روی - نیکل, 12.8g, ø 31mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 5.32
اتحاد جماهیر شوروی 3 روبل - obverseاتحاد جماهیر شوروی 3 روبل - reverse3 روبل 1991
Battle of Moscow
مس - روی - نیکل, 14.35g, ø 33mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 4.45

اتحاد جماهیر شوروی>1924 - 1958|اتحاد جماهیر شوروی

 دوره
اتحاد جماهیر شوروی 1 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 1 کوپک - reverse1 کوپک 1937-1946
آلومینیوم - برنز, 1g, ø 15mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.55
اتحاد جماهیر شوروی 3 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 3 کوپک - reverse3 کوپک 1937-1946
آلومینیوم - برنز, 3g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.27
اتحاد جماهیر شوروی 5 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 5 کوپک - reverse5 کوپک 1937-1946
آلومینیوم - برنز, 5g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.50
اتحاد جماهیر شوروی 10 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 10 کوپک - reverse10 کوپک 1937-1946
مس - نیکل, 1.8g, ø 17.27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.45
اتحاد جماهیر شوروی 15 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 15 کوپک - reverse15 کوپک 1937-1946
مس - نیکل, 2.7g, ø 19.56mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.34
اتحاد جماهیر شوروی 20 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 20 کوپک - reverse20 کوپک 1937-1946
مس - نیکل, 3.6g, ø 21.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.39

اتیوپی>1944 - 1976|امپراطور هایله سلاسی اول

 دوره
اتیوپی 1 سنت - obverseاتیوپی 1 سنت - reverse1 سنت 1944
مس, 2.892g, ø 17mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.75

آرژانتین>1881 - 1969|پزو آرژانتین

 دوره
آرژانتین 10 سنتاوو - obverseآرژانتین 10 سنتاوو - reverse10 سنتاوو 1942-1950
آلومینیوم - برنز, 3g, ø 19mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.34
آرژانتین 20 سنتاوو - obverseآرژانتین 20 سنتاوو - reverse20 سنتاوو 1942-1950
آلومینیوم - برنز, 4.2g, ø 21.2mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.35

ایرلند>1939 - 1969|جمهوری ایرلند

 دوره
ایرلند ½ پنی  - obverseایرلند ½ پنی  - reverse½ پنی  1939-1967
برنز, 5.67g, ø 25.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.05
ایرلند 1 پنی - obverseایرلند 1 پنی - reverse1 پنی 1940-1968
برنز, 9.45g, ø 30.9mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.82

اروگوئه>1862 - 1974|پزو

 دوره
اروگوئه 20 سنتسیمو - obverseاروگوئه 20 سنتسیمو - reverse20 سنتسیمو 1942
نقره 0.720, 3g, ø 18.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.14
اروگوئه 50 سنتسیمو - obverseاروگوئه 50 سنتسیمو - reverse50 سنتسیمو 1943
نقره 0.700, 7g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 5.60
اروگوئه 1 پزو - obverseاروگوئه 1 پزو - reverse1 پزو 1942
نقره 0.720, 9g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 7.52

اسپانیا>1939 - 1975|فرانسیسکو فرانکو

 دوره
اسپانیا 5 سنتیمو - obverseاسپانیا 5 سنتیمو - reverse5 سنتیمو 1940-1953
آلومینیوم, 1.2g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.55
اسپانیا 10 سنتیمو - obverseاسپانیا 10 سنتیمو - reverse10 سنتیمو 1940-1953
آلومینیوم, 1.9g, ø 22.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.36
اسپانیا 1 پزوتا - obverseاسپانیا 1 پزوتا - reverse1 پزوتا 1944
آلومینیوم - برنز, 3.5g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.56

استرالیا>1966 - 2019|ملکه الیزابت دوم

 دوره
استرالیا 20 سنت - obverseاسترالیا 20 سنت - reverse20 سنت 2005
World War II
مس - نیکل, 11.3g, ø 28.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.74
استرالیا 20 سنت - obverseاسترالیا 20 سنت - reverse20 سنت 2015
ANZAC
مس - نیکل, 11.3g, ø 28.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.60
استرالیا 50 سنت - obverseاسترالیا 50 سنت - reverse50 سنت 1995
World War II
مس - نیکل, 15.55g, ø 31.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.06
استرالیا 50 سنت - obverseاسترالیا 50 سنت - reverse50 سنت 2005
World War II
مس - نیکل, 15.55g, ø 31.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.81
استرالیا 1 دلار - obverseاسترالیا 1 دلار - reverse1 دلار 2005
World War II
آلومینیوم - برنز, 9g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.78

uCoin