×
کشور
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
Грош
×
×

کاتالوگ سکه > برچسب: Грош  | جستجو 

اتحاد جماهیر شوروی>1961 - 1991|اتحاد جماهیر شوروی

 دوره
اتحاد جماهیر شوروی 2 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 2 کوپک - reverse2 کوپک 1961-1991
برنج, 2g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.04

اتحاد جماهیر شوروی>1924 - 1958|اتحاد جماهیر شوروی

 دوره
اتحاد جماهیر شوروی 2 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 2 کوپک - reverse2 کوپک 1924-1925
مس, 6.5g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.20
اتحاد جماهیر شوروی 2 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 2 کوپک - reverse2 کوپک 1926-1935
آلومینیوم - برنز, 2g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.47
اتحاد جماهیر شوروی 2 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 2 کوپک - reverse2 کوپک 1935-1936
آلومینیوم - برنز, 2g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.72
اتحاد جماهیر شوروی 2 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 2 کوپک - reverse2 کوپک 1937-1946
آلومینیوم - برنز, 2g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.45
اتحاد جماهیر شوروی 2 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 2 کوپک - reverse2 کوپک 1948-1956
آلومینیوم - برنز, 2g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.39
اتحاد جماهیر شوروی 2 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 2 کوپک - reverse2 کوپک 1957
آلومینیوم - برنز, 2g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.37

اتریش >1946 - 2001|جمهوری دوم

 دوره
اتریش 2 گروشن - obverseاتریش 2 گروشن - reverse2 گروشن 1950-1994
آلومینیوم, 0.9g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.19
اتریش 5 گروشن - obverseاتریش 5 گروشن - reverse5 گروشن 1948-1994
روی, 2.5g, ø 19mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.15
اتریش 10 گروشن - obverseاتریش 10 گروشن - reverse10 گروشن 1951-2001
آلومینیوم, 1.1g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.10
اتریش 50 گروشن - obverseاتریش 50 گروشن - reverse50 گروشن 1946-1955
آلومینیوم, 1.4g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.43
اتریش 50 گروشن - obverseاتریش 50 گروشن - reverse50 گروشن 1959-2001
آلومینیوم - برنز, 3g, ø 19.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.11

اتریش >1925 - 1938|جمهوری اول (شیلینگ)

 دوره
اتریش 10 گروشن - obverseاتریش 10 گروشن - reverse10 گروشن 1925-1929
مس - نیکل, 4.5g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.44

روسیه>1894 - 1917|امپراطور نیکلاس دوم

 دوره
روسیه 2 کوپک - obverseروسیه 2 کوپک - reverse2 کوپک 1867-1917
مس, 6.6g, ø 24.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.96

روسیه>1826 - 1855|امپراطور نیکلاس اول

 دوره
روسیه 2 کوپک - obverseروسیه 2 کوپک - reverse2 کوپک 1839-1848
مس, 20.48g, ø 33mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.89

لهستان>1990 - 2019|جمهوری سوم

 دوره
لهستان 1 گروژ - obverseلهستان 1 گروژ - reverse1 گروژ 1990-2014
منگنز - برنج, 1.64g, ø 15.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.02
لهستان 1 گروژ - obverseلهستان 1 گروژ - reverse1 گروژ 2013-2016
استیل با روکش برنج, 1.64g, ø 15.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.04
لهستان 2 گروژی - obverseلهستان 2 گروژی - reverse2 گروژی 1990-2014
منگنز - برنج, 2.13g, ø 17.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.05
لهستان 2 گروژی - obverseلهستان 2 گروژی - reverse2 گروژی 2013-2016
استیل با روکش برنج, 2.13g, ø 17.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.02
لهستان 5 گروژی - obverseلهستان 5 گروژی - reverse5 گروژی 1990-2014
منگنز - برنج, 2.59g, ø 19.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.04
لهستان 5 گروژی - obverseلهستان 5 گروژی - reverse5 گروژی 2013-2016
استیل با روکش برنج, 2.59g, ø 19.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.03
لهستان 10 گروژی - obverseلهستان 10 گروژی - reverse10 گروژی 1990-2016
مس - نیکل, 2.51g, ø 16.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.04
لهستان 20 گروژی - obverseلهستان 20 گروژی - reverse20 گروژی 1990-2016
مس - نیکل, 3.22g, ø 18.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.07
لهستان 50 گروژی - obverseلهستان 50 گروژی - reverse50 گروژی 1990-2016
مس - نیکل, 3.94g, ø 20.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.13

لهستان>1950 - 1990|جمهوری خلق

 دوره
لهستان 5 گروژی - obverseلهستان 5 گروژی - reverse5 گروژی 1958-1972
آلومینیوم, 0.6g, ø 16mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.25
لهستان 10 گروژی - obverseلهستان 10 گروژی - reverse10 گروژی 1961-1985
آلومینیوم, 0.7g, ø 17.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.14
لهستان 20 گروژی - obverseلهستان 20 گروژی - reverse20 گروژی 1957-1985
آلومینیوم, 1g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.10
لهستان 50 گروژی - obverseلهستان 50 گروژی - reverse50 گروژی 1957-1985
آلومینیوم, 1.6g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.10
لهستان 50 گروژی - obverseلهستان 50 گروژی - reverse50 گروژی 1986-1987
آلومینیوم, 1.6g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.20

لهستان>1949 - 1949|جمهوری (1949)

 دوره
لهستان 1 گروژ - obverseلهستان 1 گروژ - reverse1 گروژ 1949
آلومینیوم, 0.5g, ø 14.7mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.38
لهستان 5 گروژی - obverseلهستان 5 گروژی - reverse5 گروژی 1949
آلومینیوم, 1g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.59
لهستان 10 گروژی - obverseلهستان 10 گروژی - reverse10 گروژی 1949
آلومینیوم, 0.7g, ø 17.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.14
لهستان 20 گروژی - obverseلهستان 20 گروژی - reverse20 گروژی 1949
آلومینیوم, 1g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.18
لهستان 50 گروژی - obverseلهستان 50 گروژی - reverse50 گروژی 1949
آلومینیوم, 1.6g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.15

لهستان>1919 - 1939|جمهوری دوم

 دوره
لهستان 1 گروژ - obverseلهستان 1 گروژ - reverse1 گروژ 1923-1939
برنز, 1.5g, ø 14.7mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.10
لهستان 10 گروژی - obverseلهستان 10 گروژی - reverse10 گروژی 1923
نیکل, 2g, ø 17.7mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.34
لهستان 10 گروژی - obverseلهستان 10 گروژی - reverse10 گروژی 1923
روی, 2g, ø 17.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.52
لهستان 20 گروژی - obverseلهستان 20 گروژی - reverse20 گروژی 1923
نیکل, 3g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.44
لهستان 50 گروژی - obverseلهستان 50 گروژی - reverse50 گروژی 1923
نیکل, 5g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.56

uCoin