×
کشور
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
Животные
×
×

کاتالوگ سکه > برچسب: Животные  | جستجو 

ایالات متحده آمریکا>1981 - 2019|ایالات متحده آمریکا

 دوره
ایالات متحده آمریکا 1 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 1 دلار - reverse1 دلار 1979-1999
مس نیکل مس اندود, 8.1g, ø 26.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.01
ایالات متحده آمریکا 1 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 1 دلار - reverse1 دلار 2000-2008
مس با روکش منگنز-برنج, 8.1g, ø 26.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.64
ایالات متحده آمریکا 5 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 5 سنت - reverse5 سنت 2005
Bison
مس - نیکل, 5g, ø 21.21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.42
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 1999
Delaware
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.74
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2001
Kentucky
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.64
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2003
Arkansas
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.69
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2004
Wisconsin
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.65
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2005
Minnesota
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.66
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2005
Kansas
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.64
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2006
Nevada
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.69
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2006
Nebraska
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.72
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2006
North Dakota
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.68
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2007
Washington
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.66
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2007
Idaho
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.64
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2007
Wyoming
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.72
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2008
Oklahoma
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.72
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2008
Alaska
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.69
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2010
Yellowstone
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.84
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2011
Glacier
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.77
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2011
Olympic
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.80
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2012
El Yunque
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.78
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2012
Denali
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.79
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2014
Everglades
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.77
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2015
Kisatchie
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.75
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2015
Bombay Hook
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.77
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2016
Shawnee
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.75
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2018
Voyageurs National Park
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.68
ایالات متحده آمریکا 1 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 1 دلار - reverse1 دلار 2013
Delaware Treaty of 1778
مس با روکش منگنز-برنج, 8.1g, ø 26.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.38

ایالات متحده آمریکا>1909 - 1950|ایالات متحده آمریکا

 دوره
ایالات متحده آمریکا 5 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 5 سنت - reverse5 سنت 1913-1938
Buffalo Nickel
مس - نیکل, 5g, ø 21.21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.22

ایتالیا>1946 - 2001|جمهوری ایتالیا

 دوره
ایتالیا 5 لیره - obverseایتالیا 5 لیره - reverse5 لیره 1951-2001
آلومینیوم, 1g, ø 20.2mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.15
ایتالیا 100 لیره - obverseایتالیا 100 لیره - reverse100 لیره 1979
فائو
فولاد ضد زنگ, 8g, ø 27.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.13

ایتالیا>1900 - 1946|شاه ویتوریو امانوئل سوم

 دوره
ایتالیا 10 سنتسیمی - obverseایتالیا 10 سنتسیمی - reverse10 سنتسیمی 1919-1937
مس, 5.4g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.42

اتحاد جماهیر شوروی>1991 - 1992|صادر شده توسط بانک دولتی

 دوره
اتحاد جماهیر شوروی 5 روبل - obverseاتحاد جماهیر شوروی 5 روبل - reverse5 روبل 1991
Blakiston's Fish Owl
دو آلیاژی: مرکز برنج، حلقه مس - نیکل, 6.25g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 10.14
اتحاد جماهیر شوروی 5 روبل - obverseاتحاد جماهیر شوروی 5 روبل - reverse5 روبل 1991
Markhor
دو آلیاژی: مرکز برنج، حلقه مس - نیکل, 6.25g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 9.61

اتریش >1946 - 2001|جمهوری دوم

 دوره
اتریش  5 شیلینگ - obverseاتریش  5 شیلینگ - reverse5 شیلینگ 1968-2001
مس - نیکل, 4.8g, ø 23.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.30

اتریش >2002 - 2019|اتحادیه اروپا (یورو)

 دوره
اتریش  5 یورو - obverseاتریش  5 یورو - reverse5 یورو 2013
Country of Water
مس, 8.9g, ø 28.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 7.79
اتریش  5 یورو - obverseاتریش  5 یورو - reverse5 یورو 2014
Arctic Adventure
مس, 8.9g, ø 28.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 7.31
اتریش  5 یورو - obverseاتریش  5 یورو - reverse5 یورو 2016
Young Hare
مس, 8.9g, ø 28.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 7.84

اتیوپی>1977 - 2016|جمهوری دموکراتیک فدرال اتیوپی

 دوره
اتیوپی 5 سانتیم - obverseاتیوپی 5 سانتیم - reverse5 سانتیم 1977
برنج, 3g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.44
اتیوپی 10 سانتیم - obverseاتیوپی 10 سانتیم - reverse10 سانتیم 1977
برنج, 4.5g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.44
اتیوپی 25 سانتیم - obverseاتیوپی 25 سانتیم - reverse25 سانتیم 1977-2016
مس - نیکل با روکش استیل, 3.7g, ø 21.45mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.51
اتیوپی 1 بیر - obverseاتیوپی 1 بیر - reverse1 بیر 2010-2016
دو آلیاژی: مرکز استیل با روکش برنج، حلقه استیل با روکش نیکل, 6.82g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.69

ایران>1943 - 1979|محمدرضاشاه پهلوی

 دوره
ایران 5 ریال - obverseایران 5 ریال - reverse5 ریال 1977-1978
مس - نیکل, 4.6g, ø 24.9mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.77

اریتره>1997 - 2015|ناکفا

 دوره
اریتره 5 سنت - obverseاریتره 5 سنت - reverse5 سنت 1997
استیل با روکش نیکل, 2.7g, ø 18.9mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.84
اریتره 10 سنت - obverseاریتره 10 سنت - reverse10 سنت 1997
استیل با روکش نیکل, 3.3g, ø 20.95mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.98
اریتره 25 سنت - obverseاریتره 25 سنت - reverse25 سنت 1997
استیل با روکش نیکل, 5.8g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.92
اریتره 50 سنت - obverseاریتره 50 سنت - reverse50 سنت 1997
استیل با روکش نیکل, 7.8g, ø 24.95mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.31
اریتره 100 سنت - obverseاریتره 100 سنت - reverse100 سنت 1997
استیل با روکش نیکل, 10.3g, ø 26.2mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.65

اریتره>1993 - 1997|دلار

 دوره
اریتره 1 دلار - obverseاریتره 1 دلار - reverse1 دلار 1995
Lions
مس - نیکل, 28.4g, ø 38.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 6.58

آرژانتین>1985 - 1991|آسترال آرژانتین

 دوره
آرژانتین 1 سنتاوو - obverseآرژانتین 1 سنتاوو - reverse1 سنتاوو 1985-1987
برنج, 4g, ø 20.64mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.18

uCoin