×
کشور
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
Иностранные юбилейки
×
×

کاتالوگ سکه > برچسب: Иностранные юбилейки  | جستجو 

ایالات متحده آمریکا>1981 - 2019|ایالات متحده آمریکا

 دوره
ایالات متحده آمریکا 1 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 1 سنت - reverse1 سنت 2009
Abraham Lincoln - Formative Years in Indiana
روی با روکش مس, 2.5g, ø 19.05mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.35
ایالات متحده آمریکا 5 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 5 سنت - reverse5 سنت 2004
Lousiana Purchase
مس - نیکل, 5g, ø 21.21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.32
ایالات متحده آمریکا 5 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 5 سنت - reverse5 سنت 2005
Bison
مس - نیکل, 5g, ø 21.21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.42
ایالات متحده آمریکا 5 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 5 سنت - reverse5 سنت 2005
Ocean View
مس - نیکل, 5g, ø 21.21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.43
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 1999
Delaware
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.74
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 1999
Georgia
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.66
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 1999
Connecticut
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.66
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2000
New Hampshire
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.58
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2000
Virginia
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.69
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2001
Rhode Island
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.64
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2001
Vermont
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.59
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2002
Tennessee
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.65
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2003
Missouri
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.67
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2005
California
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.59
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2005
Minnesota
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.66
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2005
West Virginia
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.66
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2007
Washington
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.66
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2012
Acadia
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.78
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2012
Denali
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.79
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2013
Perry's Victory
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.78
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2013
Great Basin
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.75
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2015
Kisatchie
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.75
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2015
Bombay Hook
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.77
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2016
Shawnee
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.75
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2016
Harpers Ferry
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.79
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2016
تئودور روزولت
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.78
ایالات متحده آمریکا 1 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 1 دلار - reverse1 دلار 2007
جورج واشنگتن (1797-1789)
مس با روکش منگنز-برنج, 8.1g, ø 26.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.25
ایالات متحده آمریکا ½ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ½ دلار - reverse½ دلار 1986
Statue of Liberty
مس نیکل مس اندود, 11.34g, ø 30.61mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 7.87

ایالات متحده آمریکا>1951 - 1980|ایالات متحده آمریکا

 دوره
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 1976
استقلال
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.10

ازبکستان>1994 - 2018|جمهوری ازبکستان

 دوره
ازبکستان 25 سوم - obverseازبکستان 25 سوم - reverse25 سوم 1999
Jaloliddin Manguberdi
مس - نیکل با روکش استیل, 5.9g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.82
ازبکستان 50 سوم - obverseازبکستان 50 سوم - reverse50 سوم 2002
Shahrisabz
مس - نیکل با روکش استیل, 8g, ø 26.4mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.46
ازبکستان 100 سوم - obverseازبکستان 100 سوم - reverse100 سوم 2004
State Currency
مس - نیکل با روکش استیل, 8g, ø 27.1mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.87
ازبکستان 100 سوم - obverseازبکستان 100 سوم - reverse100 سوم 2009
Arch of Independence
مس - نیکل با روکش استیل, 8g, ø 27.1mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.09
ازبکستان 100 سوم - obverseازبکستان 100 سوم - reverse100 سوم 2009
Independence and Goodness Monument
مس - نیکل با روکش استیل, 8g, ø 27.1mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.07
ازبکستان 500 سوم - obverseازبکستان 500 سوم - reverse500 سوم 2011
Independence of Uzbekistan
استیل با روکش نیکل, 6g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.02

استرالیا>1966 - 2019|ملکه الیزابت دوم

 دوره
استرالیا 20 سنت - obverseاسترالیا 20 سنت - reverse20 سنت 2005
World War II
مس - نیکل, 11.3g, ø 28.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.74

اسراییل>1980 - 1985|دولت اسراییل

 دوره
اسراییل 10 شکالیم - obverseاسراییل 10 شکالیم - reverse10 شکالیم 1984
Theodor Herzl
مس - نیکل, 8g, ø 26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.56

اکوادور>1988 - 1999|جمهوری اکوادور

 دوره
اکوادور 100 سوکره - obverseاکوادور 100 سوکره - reverse100 سوکره 1997
Central Bank
دو آلیاژی: مرکز برنج روی اندود، حلقه استیل , 3.6g, ø 19mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.17
اکوادور 1000 سوکره - obverseاکوادور 1000 سوکره - reverse1000 سوکره 1997
Central Bank
دو آلیاژی: مرکز آلومینیوم - برنز ، حلقه مس - نیکل, 7.19g, ø 23.9mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.95

آندورا>1977 - 2014|شاهزاده نشین آندورا

 دوره
آندورا 1 cèntim - obverseآندورا 1 cèntim - reverse1 cèntim 2002
Pyrenean Chamois
آلومینیوم, 2.13g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.50

بلغارستان>1946 - 1990|جمهوری خلق

 دوره
بلغارستان 2 لوا - obverseبلغارستان 2 لوا - reverse2 لوا 1988
Space Flight
مس - نیکل, 11g, ø 30mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.91

پرتغال>2002 - 2019|اتحادیه اروپا (یورو)

 دوره
پرتغال 2 یورو - obverseپرتغال 2 یورو - reverse2 یورو 2016
Olympic Games
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.36

پرو>1991 - 2019|جمهوری پرو

 دوره
پرو 1 سول جدید - obverseپرو 1 سول جدید - reverse1 سول جدید 2015
Vicus culture
مس - روی - نیکل, 7.32g, ø 25.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.92

تایلند>1986 - 2017|شاه راما نهم

 دوره
تایلند 1 بات - obverseتایلند 1 بات - reverse1 بات 1996
King's 50th year of reign
مس - نیکل, 3.4g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.07

ترانسنیستریا>2000 - 2019|جمهوری مولداوی

 دوره
ترانسنیستریا 1 روبل - obverseترانسنیستریا 1 روبل - reverse1 روبل 2014
Dnestrovsc
استیل با روکش نیکل, 4.75g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.50
ترانسنیستریا 1 روبل - obverseترانسنیستریا 1 روبل - reverse1 روبل 2015
Order of the Patriotic War
استیل با روکش نیکل, 4.65g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.23
ترانسنیستریا 1 روبل - obverseترانسنیستریا 1 روبل - reverse1 روبل 2015
Memorials of Military Glory Transnistria
استیل با روکش نیکل, 4.65g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.46

چین>1999 - 2019|جمهوری خلق

 دوره
چین 1 یوآن - obverseچین 1 یوآن - reverse1 یوآن 2015
Victory
استیل با روکش نیکل, 6.8g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.65

سیرالئون>1997 - 2019|دلار

 دوره
سیرالئون 1 دلار - obverseسیرالئون 1 دلار - reverse1 دلار 2000
Year of the Dragon /side view/
مس - نیکل, 28.32g, ø 38.61mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 7.18

قزاقستان>1991 - 2019|جمهوری قزاقستان

 دوره
قزاقستان 50 تنگه - obverseقزاقستان 50 تنگه - reverse50 تنگه 2012
Atyrau
نیکل نقره, 4.71g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.39

uCoin