×
کشور
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
копеек
×
×

کاتالوگ سکه > برچسب: копеек  | جستجو 

اتحاد جماهیر شوروی>1991 - 1992|صادر شده توسط بانک دولتی

 دوره
اتحاد جماهیر شوروی 10 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 10 کوپک - reverse10 کوپک 1991
Government Bank
استیل با روکش مس, 2.3g, ø 17.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.15

اتحاد جماهیر شوروی>1961 - 1991|اتحاد جماهیر شوروی

 دوره
اتحاد جماهیر شوروی 5 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 5 کوپک - reverse5 کوپک 1961-1991
برنج, 5g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.06
اتحاد جماهیر شوروی 10 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 10 کوپک - reverse10 کوپک 1961-1991
مس - روی - نیکل, 1.6g, ø 17.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.06
اتحاد جماهیر شوروی 15 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 15 کوپک - reverse15 کوپک 1961-1991
مس - روی - نیکل, 2.5g, ø 19.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.07
اتحاد جماهیر شوروی 20 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 20 کوپک - reverse20 کوپک 1961-1991
مس - روی - نیکل, 3.4g, ø 21.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.07
اتحاد جماهیر شوروی 50 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 50 کوپک - reverse50 کوپک 1964-1991
مس - روی - نیکل, 4.4g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.31

اتحاد جماهیر شوروی>1924 - 1958|اتحاد جماهیر شوروی

 دوره
اتحاد جماهیر شوروی 5 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 5 کوپک - reverse5 کوپک 1948-1956
آلومینیوم - برنز, 5g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.76
اتحاد جماهیر شوروی 20 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 20 کوپک - reverse20 کوپک 1931-1934
مس - نیکل, 3.6g, ø 21.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.60
اتحاد جماهیر شوروی 20 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 20 کوپک - reverse20 کوپک 1948-1956
مس - نیکل, 3.6g, ø 21.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.28
اتحاد جماهیر شوروی 1 poltinnik - obverseاتحاد جماهیر شوروی 1 poltinnik - reverse1 poltinnik 1924-1927
نقره 0.900, 10g, ø 26.67mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 7.67

اتحاد جماهیر شوروی>1921 - 1923|جمهوری شوروی

 دوره
اتحاد جماهیر شوروی 50 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 50 کوپک - reverse50 کوپک 1921-1922
نقره 0.900, 10g, ø 26.67mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 10.54

اوکراین>1992 - 2019|دولت اوکراین

 دوره
اوکراین 5 کوپیک - obverseاوکراین 5 کوپیک - reverse5 کوپیک 1992-1996
فولاد ضد زنگ, 4.3g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.04
اوکراین 5 کوپیک - obverseاوکراین 5 کوپیک - reverse5 کوپیک 2001-2018
فولاد ضد زنگ, 4.3g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.04
اوکراین 10 کوپیک - obverseاوکراین 10 کوپیک - reverse10 کوپیک 1992-1996
برنج, 1.7g, ø 16.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.07
اوکراین 10 کوپیک - obverseاوکراین 10 کوپیک - reverse10 کوپیک 2001-2016
آلومینیوم - برنز, 1.7g, ø 16.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.06
اوکراین 25 کوپیک - obverseاوکراین 25 کوپیک - reverse25 کوپیک 1992-1996
برنج, 2.9g, ø 20.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.07

روسیه>1997 - 2019|فدراسیون روسیه

 دوره
روسیه 5 کوپک - obverseروسیه 5 کوپک - reverse5 کوپک 1997-2017
مس - نیکل با روکش استیل, 2.6g, ø 18.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.03
روسیه 10 کوپک - obverseروسیه 10 کوپک - reverse10 کوپک 1997-2006
برنج, 1.95g, ø 17.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.03
روسیه 10 کوپک - obverseروسیه 10 کوپک - reverse10 کوپک 2006-2015
استیل با روکش برنج, 1.85g, ø 17.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.01
روسیه 50 کوپک - obverseروسیه 50 کوپک - reverse50 کوپک 1997-2006
برنج, 2.9g, ø 19.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.02
روسیه 50 کوپک - obverseروسیه 50 کوپک - reverse50 کوپک 2006-2015
استیل با روکش برنج, 2.75g, ø 19.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.01

uCoin