×
کشور
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
Лира
×
×

کاتالوگ سکه > برچسب: Лира  | جستجو 

ایتالیا>1946 - 2001|جمهوری ایتالیا

 دوره
ایتالیا 1 لیره - obverseایتالیا 1 لیره - reverse1 لیره 1951-2001
آلومینیوم, 0.62g, ø 17.2mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.32
ایتالیا 2 لیره - obverseایتالیا 2 لیره - reverse2 لیره 1953-2001
آلومینیوم, 0.8g, ø 18.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.44
ایتالیا 5 لیره - obverseایتالیا 5 لیره - reverse5 لیره 1951-2001
آلومینیوم, 1g, ø 20.2mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.15
ایتالیا 10 لیره - obverseایتالیا 10 لیره - reverse10 لیره 1951-2001
آلومینیوم, 1.6g, ø 23.25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.09
ایتالیا 20 لیره - obverseایتالیا 20 لیره - reverse20 لیره 1956-2001
آلومینیوم - برنز, 3.6g, ø 21.25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.12
ایتالیا 50 لیره - obverseایتالیا 50 لیره - reverse50 لیره 1954-1989
فولاد ضد زنگ, 6.25g, ø 24.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.12
ایتالیا 50 لیره - obverseایتالیا 50 لیره - reverse50 لیره 1990-1995
فولاد ضد زنگ, 2.7g, ø 16.55mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.17
ایتالیا 100 لیره - obverseایتالیا 100 لیره - reverse100 لیره 1955-1989
فولاد ضد زنگ, 8g, ø 27.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.12
ایتالیا 100 لیره - obverseایتالیا 100 لیره - reverse100 لیره 1990-1992
فولاد ضد زنگ, 3.3g, ø 18.2mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.12
ایتالیا 100 لیره - obverseایتالیا 100 لیره - reverse100 لیره 1993-2001
مس - نیکل, 4.5g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.17
ایتالیا 200 لیره - obverseایتالیا 200 لیره - reverse200 لیره 1977-2001
آلومینیوم - برنز, 5g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.12
ایتالیا 500 لیره - obverseایتالیا 500 لیره - reverse500 لیره 1982-2001
دو آلیاژی : مرکز برنز ، حلقه آکمونیتال, 6.8g, ø 25.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.22
ایتالیا 1000 لیره - obverseایتالیا 1000 لیره - reverse1000 لیره 1997-2001
دو آلیاژی : مرکز مس - نیکل ، حلقه آلومینیوم - برنز, 8.8g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.44
ایتالیا 200 لیره - obverseایتالیا 200 لیره - reverse200 لیره 1994
Carabinieri
آلومینیوم - برنز, 5g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.73
ایتالیا 200 لیره - obverseایتالیا 200 لیره - reverse200 لیره 1996
Customs Service Academy
آلومینیوم - برنز, 5g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.73
ایتالیا 500 لیره - obverseایتالیا 500 لیره - reverse500 لیره 1994
Luca Pacioli
دو آلیاژی : مرکز برنز ، حلقه آکمونیتال, 6.8g, ø 25.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.65

ایرلند>1969 - 2000|جمهوری ایرلند

 دوره
ایرلند 20 پنس - obverseایرلند 20 پنس - reverse20 پنس 1986-2000
نیکل - برنز, 8.47g, ø 27.1mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.76

اسپانیا>1975 - 2001|شاه خوان کارلوس اول

 دوره
اسپانیا 25 پزوتا - obverseاسپانیا 25 پزوتا - reverse25 پزوتا 2000-2001
آلومینیوم - برنز, 4.25g, ø 19.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.90

اسراییل>1985 - 2017|دولت اسراییل

 دوره
اسراییل ½ شکل جدید - obverseاسراییل ½ شکل جدید - reverse½ شکل جدید 1985-2017
آلومینیوم - برنز, 6.5g, ø 26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.17

اسراییل>1960 - 1980|دولت اسراییل

 دوره
اسراییل ½ لیره - obverseاسراییل ½ لیره - reverse½ لیره 1963-1979
مس - نیکل, 6.8g, ø 24.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.26
اسراییل 1 لیره - obverseاسراییل 1 لیره - reverse1 لیره 1967-1980
مس - نیکل, 9g, ø 27.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.24
اسراییل 5 لیروت - obverseاسراییل 5 لیروت - reverse5 لیروت 1978-1979
مس - نیکل, 11.2g, ø 30mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.69

ترکیه>2005 - 2019|جمهوری ترکیه

 دوره
ترکیه 1 لیره جدید - obverseترکیه 1 لیره جدید - reverse1 لیره جدید 2005-2008
دو آلیاژی: مرکز برنج، حلقه مس - نیکل - روی, 8.5g, ø 26.15mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.24
ترکیه 1 لیره - obverseترکیه 1 لیره - reverse1 لیره 2009-2019
دو آلیاژی: مرکز مسس - نیکل - روی ، حلقه برنج, 8.2g, ø 26.15mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.24

ترکیه>2001 - 2004|جمهوری ترکیه

 دوره
ترکیه 50.000 لیره - obverseترکیه 50.000 لیره - reverse50.000 لیره 2001-2004
مس - روی - نیکل, 3.2g, ø 17.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.17
ترکیه 100.000 لیره - obverseترکیه 100.000 لیره - reverse100.000 لیره 2001-2004
مس - روی - نیکل, 4.6g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.18

ترکیه>1981 - 2000|جمهوری ترکیه

 دوره
ترکیه 10 لیره - obverseترکیه 10 لیره - reverse10 لیره 1981
آلومینیوم, 2.4g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.62
ترکیه 50 لیره - obverseترکیه 50 لیره - reverse50 لیره 1984-1987
مس - روی - نیکل, 9g, ø 26.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.19
ترکیه 100 لیره - obverseترکیه 100 لیره - reverse100 لیره 1988-1996
آلومینیوم - برنز, 4.15g, ø 20.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.13
ترکیه 500 لیره - obverseترکیه 500 لیره - reverse500 لیره 1988-1997
آلومینیوم - برنز, 6.15g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.12
ترکیه 1.000 لیره - obverseترکیه 1.000 لیره - reverse1.000 لیره 1990-1994
مس - روی - نیکل, 8.1g, ø 25.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.17
ترکیه 5.000 لیره - obverseترکیه 5.000 لیره - reverse5.000 لیره 1992-1994
نیکل - برنج, 10.3g, ø 28.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.32
ترکیه 5.000 لیره - obverseترکیه 5.000 لیره - reverse5.000 لیره 1995-1998
برنج, 5.98g, ø 19.48mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.18
ترکیه 10.000 لیره - obverseترکیه 10.000 لیره - reverse10.000 لیره 1994-1997
مس - روی - نیکل, 9.75g, ø 23.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.22
ترکیه 50.000 لیره - obverseترکیه 50.000 لیره - reverse50.000 لیره 1996-2000
مس - روی - نیکل, 11.6g, ø 28mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.26
ترکیه 100.000 لیره - obverseترکیه 100.000 لیره - reverse100.000 لیره 1999-2000
مس - روی - نیکل, 7.6g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.32

ترکیه>1934 - 1980|جمهوری ترکیه

 دوره
ترکیه ½2 لیره - obverseترکیه ½2 لیره - reverse½2 لیره 1969-1980
فولاد ضد زنگ, 9g, ø 30mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.40

سان مارینو>1972 - 2001|جمهوری سان مارینو

 دوره
سان مارینو 1 لیره - obverseسان مارینو 1 لیره - reverse1 لیره 1973
آلومینیوم, 0.625g, ø 17.2mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.06
سان مارینو 1 لیره - obverseسان مارینو 1 لیره - reverse1 لیره 1977
Ecology
آلومینیوم, 0.625g, ø 17.2mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.96
سان مارینو 2 لیره - obverseسان مارینو 2 لیره - reverse2 لیره 1973
آلومینیوم, 0.8g, ø 18.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.12
سان مارینو 5 لیره - obverseسان مارینو 5 لیره - reverse5 لیره 1973
آلومینیوم, 1g, ø 20.2mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.14
سان مارینو 10 لیره - obverseسان مارینو 10 لیره - reverse10 لیره 1973
آلومینیوم, 1.6g, ø 23.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.39
سان مارینو 20 لیره - obverseسان مارینو 20 لیره - reverse20 لیره 1973
آلومینیوم - برنز, 3.6g, ø 21.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.42
سان مارینو 50 لیره - obverseسان مارینو 50 لیره - reverse50 لیره 1973
فولاد ضد زنگ, 6.25g, ø 24.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.47
سان مارینو 100 لیره - obverseسان مارینو 100 لیره - reverse100 لیره 1973
فولاد ضد زنگ, 8g, ø 27.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.58
سان مارینو 100 لیره - obverseسان مارینو 100 لیره - reverse100 لیره 1978
The Work
فولاد ضد زنگ, 8g, ø 27.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.44
سان مارینو 100 لیره - obverseسان مارینو 100 لیره - reverse100 لیره 1980
XXII summer Olympic Games
فولاد ضد زنگ, 8g, ø 27.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.65
سان مارینو 100 لیره - obverseسان مارینو 100 لیره - reverse100 لیره 1990
Sixteen Centuries of History
فولاد ضد زنگ, 3.3g, ø 18.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.24
سان مارینو 200 لیره - obverseسان مارینو 200 لیره - reverse200 لیره 1993
آلومینیوم - برنز, 5g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.05
سان مارینو 500 لیره - obverseسان مارینو 500 لیره - reverse500 لیره 1973
نقره 0.835, 11g, ø 29mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 7.75

uCoin