×
کشور
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
ММД
×
×

کاتالوگ سکه > برچسب: ММД  | جستجو 

اتحاد جماهیر شوروی>1991 - 1992|صادر شده توسط بانک دولتی

 دوره
اتحاد جماهیر شوروی 5 روبل - obverseاتحاد جماهیر شوروی 5 روبل - reverse5 روبل 1991
مس - نیکل, 5.25g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.49

اتحاد جماهیر شوروی>1961 - 1991|اتحاد جماهیر شوروی

 دوره
اتحاد جماهیر شوروی 2 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 2 کوپک - reverse2 کوپک 1961-1991
برنج, 2g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.04
اتحاد جماهیر شوروی 5 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 5 کوپک - reverse5 کوپک 1961-1991
برنج, 5g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.06
اتحاد جماهیر شوروی 50 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 50 کوپک - reverse50 کوپک 1964-1991
مس - روی - نیکل, 4.4g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.31
اتحاد جماهیر شوروی 1 روبل - obverseاتحاد جماهیر شوروی 1 روبل - reverse1 روبل 1964-1991
مس - روی - نیکل, 7.5g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.28
اتحاد جماهیر شوروی 1 روبل - obverseاتحاد جماهیر شوروی 1 روبل - reverse1 روبل 1991
Makhtumkuli
مس - روی - نیکل, 12.8g, ø 31mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.69

اوکراین>1992 - 2019|دولت اوکراین

 دوره
اوکراین 200.000 کاربوانتسیو - obverseاوکراین 200.000 کاربوانتسیو - reverse200.000 کاربوانتسیو 1995
Bohdan Khmelnytsky
مس - نیکل, 14.35g, ø 33mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.30

روسیه>1997 - 2019|فدراسیون روسیه

 دوره
روسیه 1 کوپک - obverseروسیه 1 کوپک - reverse1 کوپک 1997-2017
مس - نیکل با روکش استیل, 1.5g, ø 15.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.07
روسیه 5 کوپک - obverseروسیه 5 کوپک - reverse5 کوپک 1997-2017
مس - نیکل با روکش استیل, 2.6g, ø 18.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.03
روسیه 10 کوپک - obverseروسیه 10 کوپک - reverse10 کوپک 1997-2006
برنج, 1.95g, ø 17.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.03
روسیه 10 کوپک - obverseروسیه 10 کوپک - reverse10 کوپک 2006-2015
استیل با روکش برنج, 1.85g, ø 17.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.01
روسیه 50 کوپک - obverseروسیه 50 کوپک - reverse50 کوپک 1997-2006
برنج, 2.9g, ø 19.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.02
روسیه 50 کوپک - obverseروسیه 50 کوپک - reverse50 کوپک 2006-2015
استیل با روکش برنج, 2.75g, ø 19.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.01
روسیه 1 روبل - obverseروسیه 1 روبل - reverse1 روبل 1997-2001
مس - نیکل, 3.25g, ø 20.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.02
روسیه 1 روبل - obverseروسیه 1 روبل - reverse1 روبل 2002-2009
مس - نیکل, 3.25g, ø 20.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.02
روسیه 1 روبل - obverseروسیه 1 روبل - reverse1 روبل 2009-2015
استیل با روکش نیکل, 3g, ø 20.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.02
روسیه 1 روبل - obverseروسیه 1 روبل - reverse1 روبل 2016-2019
استیل با روکش نیکل, 3g, ø 20.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.02
روسیه 2 روبل - obverseروسیه 2 روبل - reverse2 روبل 1997-2001
مس - نیکل, 5.1g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.03
روسیه 2 روبل - obverseروسیه 2 روبل - reverse2 روبل 2002-2009
مس - نیکل, 5.1g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.03
روسیه 2 روبل - obverseروسیه 2 روبل - reverse2 روبل 2009-2015
استیل با روکش نیکل, 5g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.03
روسیه 2 روبل - obverseروسیه 2 روبل - reverse2 روبل 2016-2018
استیل با روکش نیکل, 5g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.03
روسیه 5 روبل - obverseروسیه 5 روبل - reverse5 روبل 1997-1999
مس نیکل مس اندود, 6.45g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.08
روسیه 5 روبل - obverseروسیه 5 روبل - reverse5 روبل 2002-2009
مس نیکل مس اندود, 6.45g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.09
روسیه 5 روبل - obverseروسیه 5 روبل - reverse5 روبل 2009-2015
استیل با روکش نیکل, 6g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.08
روسیه 5 روبل - obverseروسیه 5 روبل - reverse5 روبل 2016-2019
استیل با روکش نیکل, 6g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.08
روسیه 10 روبل - obverseروسیه 10 روبل - reverse10 روبل 2009-2015
استیل با روکش برنج, 5.63g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.16
روسیه 10 روبل - obverseروسیه 10 روبل - reverse10 روبل 2016-2019
استیل با روکش برنج, 5.63g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.16
روسیه 1 روبل - obverseروسیه 1 روبل - reverse1 روبل 1999
Alexander Pushkin
مس - نیکل, 3.25g, ø 20.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 5.46
روسیه 1 روبل - obverseروسیه 1 روبل - reverse1 روبل 2014
Symbol of the Ruble
استیل با روکش نیکل, 3g, ø 20.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.02
روسیه 2 روبل - obverseروسیه 2 روبل - reverse2 روبل 2000
Tula
مس - نیکل, 5.1g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.73
روسیه 2 روبل - obverseروسیه 2 روبل - reverse2 روبل 2000
Smolensk
مس - نیکل, 5.1g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.73
روسیه 2 روبل - obverseروسیه 2 روبل - reverse2 روبل 2000
Murmansk
مس - نیکل, 5.1g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.74
روسیه 2 روبل - obverseروسیه 2 روبل - reverse2 روبل 2000
Moscow
مس - نیکل, 5.1g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.74
روسیه 2 روبل - obverseروسیه 2 روبل - reverse2 روبل 2001
Gagarin
مس - نیکل, 5.1g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.08
روسیه 2 روبل - obverseروسیه 2 روبل - reverse2 روبل 2012
200th Anniversary of Victory
استیل با روکش نیکل, 5g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.51
روسیه 2 روبل - obverseروسیه 2 روبل - reverse2 روبل 2012
Field Marshal M.I. Kutuzov
استیل با روکش نیکل, 5g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.30
روسیه 2 روبل - obverseروسیه 2 روبل - reverse2 روبل 2012
General Field Marshal M.B. Barklay de Tolly
استیل با روکش نیکل, 5g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.33
روسیه 2 روبل - obverseروسیه 2 روبل - reverse2 روبل 2012
Infantry General P.I. Bagration
استیل با روکش نیکل, 5g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.30
روسیه 2 روبل - obverseروسیه 2 روبل - reverse2 روبل 2012
Cavalry General L.L. Bennigsen
استیل با روکش نیکل, 5g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.30
روسیه 2 روبل - obverseروسیه 2 روبل - reverse2 روبل 2012
General Field Marshal P.H. Witgenstein
استیل با روکش نیکل, 5g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.30
روسیه 2 روبل - obverseروسیه 2 روبل - reverse2 روبل 2012
Lieutenant General D.V. Davydov
استیل با روکش نیکل, 5g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.31
روسیه 2 روبل - obverseروسیه 2 روبل - reverse2 روبل 2012
Infantry General D.S. Dokhturov
استیل با روکش نیکل, 5g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.36
روسیه 2 روبل - obverseروسیه 2 روبل - reverse2 روبل 2012
Cavalry Staff-Captain N.A. Durova
استیل با روکش نیکل, 5g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.34
روسیه 2 روبل - obverseروسیه 2 روبل - reverse2 روبل 2012
Infantry General A.P. Ermolov
استیل با روکش نیکل, 5g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.30
روسیه 2 روبل - obverseروسیه 2 روبل - reverse2 روبل 2012
Organizer of Partisan Movement Vasilisa Kozhina
استیل با روکش نیکل, 5g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.31
روسیه 2 روبل - obverseروسیه 2 روبل - reverse2 روبل 2012
Major General A.I. Kutaisov
استیل با روکش نیکل, 5g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.31
روسیه 2 روبل - obverseروسیه 2 روبل - reverse2 روبل 2012
Infantry General M.A. Miloradovich
استیل با روکش نیکل, 5g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.32
روسیه 2 روبل - obverseروسیه 2 روبل - reverse2 روبل 2012
Infantry General A.I. Osterman-Tolstoi
استیل با روکش نیکل, 5g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.33
روسیه 2 روبل - obverseروسیه 2 روبل - reverse2 روبل 2012
Cavalry General N.N. Raevsky
استیل با روکش نیکل, 5g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.32
روسیه 2 روبل - obverseروسیه 2 روبل - reverse2 روبل 2012
Cavalry General M.I. Platov
استیل با روکش نیکل, 5g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.30

uCoin