×
کشور
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
Погодовка 1 копейки
×
×

کاتالوگ سکه > برچسب: Погодовка 1 копейки  | جستجو 

اتحاد جماهیر شوروی>1961 - 1991|اتحاد جماهیر شوروی

 دوره
اتحاد جماهیر شوروی 1 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 1 کوپک - reverse1 کوپک 1961-1991
برنج, 1g, ø 15mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.03

اتحاد جماهیر شوروی>1924 - 1958|اتحاد جماهیر شوروی

 دوره
اتحاد جماهیر شوروی ½ کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی ½ کوپک - reverse½ کوپک 1925-1928
مس, 1.64g, ø 16mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 6.41
اتحاد جماهیر شوروی 1 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 1 کوپک - reverse1 کوپک 1924-1925
مس, 3.27g, ø 21.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.17
اتحاد جماهیر شوروی 1 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 1 کوپک - reverse1 کوپک 1926-1935
آلومینیوم - برنز, 1g, ø 15mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.81
اتحاد جماهیر شوروی 1 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 1 کوپک - reverse1 کوپک 1937-1946
آلومینیوم - برنز, 1g, ø 15mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.55
اتحاد جماهیر شوروی 1 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 1 کوپک - reverse1 کوپک 1948-1956
آلومینیوم - برنز, 1g, ø 15mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.46
اتحاد جماهیر شوروی 1 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 1 کوپک - reverse1 کوپک 1957
آلومینیوم - برنز, 1g, ø 15mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.48

روسیه>1997 - 2019|فدراسیون روسیه

 دوره
روسیه 1 کوپک - obverseروسیه 1 کوپک - reverse1 کوپک 1997-2017
مس - نیکل با روکش استیل, 1.5g, ø 15.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.07

روسیه>1894 - 1917|امپراطور نیکلاس دوم

 دوره
روسیه ½ کوپک - obverseروسیه ½ کوپک - reverse½ کوپک 1894-1916
مس, 1.6g, ø 16mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.30
روسیه 1 کوپک - obverseروسیه 1 کوپک - reverse1 کوپک 1867-1917
مس, 3.3g, ø 21.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.67

uCoin