×
کشور
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
с
×
×

کاتالوگ سکه > برچسب: с  | جستجو 

اتحاد جماهیر شوروی>1961 - 1991|اتحاد جماهیر شوروی

 دوره
اتحاد جماهیر شوروی 2 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 2 کوپک - reverse2 کوپک 1961-1991
برنج, 2g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.04
اتحاد جماهیر شوروی 10 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 10 کوپک - reverse10 کوپک 1961-1991
مس - روی - نیکل, 1.6g, ø 17.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.06
اتحاد جماهیر شوروی 20 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 20 کوپک - reverse20 کوپک 1961-1991
مس - روی - نیکل, 3.4g, ø 21.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.07
اتحاد جماهیر شوروی 1 روبل - obverseاتحاد جماهیر شوروی 1 روبل - reverse1 روبل 1980
Moscow'80 Olympic - Olympic Flame
مس - روی - نیکل, 12.8g, ø 31mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.62
اتحاد جماهیر شوروی 1 روبل - obverseاتحاد جماهیر شوروی 1 روبل - reverse1 روبل 1990
Janis Rainis
مس - روی - نیکل, 12.8g, ø 31mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.71
اتحاد جماهیر شوروی 5 روبل - obverseاتحاد جماهیر شوروی 5 روبل - reverse5 روبل 1990
Matenadaran
مس - روی - نیکل, 19.8g, ø 35mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.10

اتحاد جماهیر شوروی>1924 - 1958|اتحاد جماهیر شوروی

 دوره
اتحاد جماهیر شوروی 2 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 2 کوپک - reverse2 کوپک 1935-1936
آلومینیوم - برنز, 2g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.71

اوکراین>1992 - 2019|دولت اوکراین

 دوره
اوکراین 5 هریونیا - obverseاوکراین 5 هریونیا - reverse5 هریونیا 2016
Ukraine Begins with You
نیکل نقره, 16.54g, ø 35mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.00

روسیه>1997 - 2019|فدراسیون روسیه

 دوره
روسیه 2 روبل - obverseروسیه 2 روبل - reverse2 روبل 2012
Cavalry General M.I. Platov
استیل با روکش نیکل, 5g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.30
روسیه 10 روبل - obverseروسیه 10 روبل - reverse10 روبل 2002
Kostroma
دو آلیاژی : مرکز مس - نیکلی ، حلقه برنج, 8.4g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.61

uCoin