×
کشور
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
СоколоваЕ
×
×

کاتالوگ سکه > برچسب: СоколоваЕ  | جستجو 

ایتالیا>2002 - 2019|اتحادیه اروپا (یورو)

 دوره
ایتالیا 2 یورو - obverseایتالیا 2 یورو - reverse2 یورو 2012
10 Years of Euro Cash
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.34

روسیه>1997 - 2019|فدراسیون روسیه

 دوره
روسیه 2 روبل - obverseروسیه 2 روبل - reverse2 روبل 2012
200th Anniversary of Victory
استیل با روکش نیکل, 5g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.51
روسیه 2 روبل - obverseروسیه 2 روبل - reverse2 روبل 2012
Field Marshal M.I. Kutuzov
استیل با روکش نیکل, 5g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.30
روسیه 2 روبل - obverseروسیه 2 روبل - reverse2 روبل 2012
General Field Marshal M.B. Barklay de Tolly
استیل با روکش نیکل, 5g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.33
روسیه 2 روبل - obverseروسیه 2 روبل - reverse2 روبل 2012
Infantry General P.I. Bagration
استیل با روکش نیکل, 5g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.30
روسیه 2 روبل - obverseروسیه 2 روبل - reverse2 روبل 2012
General Field Marshal P.H. Witgenstein
استیل با روکش نیکل, 5g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.30
روسیه 2 روبل - obverseروسیه 2 روبل - reverse2 روبل 2012
Lieutenant General D.V. Davydov
استیل با روکش نیکل, 5g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.31
روسیه 2 روبل - obverseروسیه 2 روبل - reverse2 روبل 2012
Infantry General D.S. Dokhturov
استیل با روکش نیکل, 5g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.36
روسیه 2 روبل - obverseروسیه 2 روبل - reverse2 روبل 2012
Cavalry Staff-Captain N.A. Durova
استیل با روکش نیکل, 5g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.34
روسیه 2 روبل - obverseروسیه 2 روبل - reverse2 روبل 2012
Infantry General A.P. Ermolov
استیل با روکش نیکل, 5g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.30
روسیه 2 روبل - obverseروسیه 2 روبل - reverse2 روبل 2012
Major General A.I. Kutaisov
استیل با روکش نیکل, 5g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.31
روسیه 2 روبل - obverseروسیه 2 روبل - reverse2 روبل 2012
Infantry General A.I. Osterman-Tolstoi
استیل با روکش نیکل, 5g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.33
روسیه 2 روبل - obverseروسیه 2 روبل - reverse2 روبل 2012
Cavalry General N.N. Raevsky
استیل با روکش نیکل, 5g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.32
روسیه 2 روبل - obverseروسیه 2 روبل - reverse2 روبل 2012
Cavalry General M.I. Platov
استیل با روکش نیکل, 5g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.30
روسیه 2 روبل - obverseروسیه 2 روبل - reverse2 روبل 2012
Emperor Alexander I
استیل با روکش نیکل, 5g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.34
روسیه 5 روبل - obverseروسیه 5 روبل - reverse5 روبل 2012
Battle of Smolensk
استیل با روکش نیکل, 6g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.37
روسیه 5 روبل - obverseروسیه 5 روبل - reverse5 روبل 2012
Battle of Tarutino
استیل با روکش نیکل, 6g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.37
روسیه 5 روبل - obverseروسیه 5 روبل - reverse5 روبل 2012
Battle of Vyazma
استیل با روکش نیکل, 6g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.34
روسیه 5 روبل - obverseروسیه 5 روبل - reverse5 روبل 2012
Battle of Krasny
استیل با روکش نیکل, 6g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.37
روسیه 5 روبل - obverseروسیه 5 روبل - reverse5 روبل 2012
Battle of Berezina
استیل با روکش نیکل, 6g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.37
روسیه 5 روبل - obverseروسیه 5 روبل - reverse5 روبل 2012
Battle of Kulm
استیل با روکش نیکل, 6g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.35
روسیه 5 روبل - obverseروسیه 5 روبل - reverse5 روبل 2012
Battle of Leipzig
استیل با روکش نیکل, 6g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.36
روسیه 5 روبل - obverseروسیه 5 روبل - reverse5 روبل 2012
Battle of Paris
استیل با روکش نیکل, 6g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.36
روسیه 10 روبل - obverseروسیه 10 روبل - reverse10 روبل 2006
Chita Region
دو آلیاژی : مرکز مس - نیکلی ، حلقه برنج, 8.4g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.51
روسیه 10 روبل - obverseروسیه 10 روبل - reverse10 روبل 2011
Belgorod
استیل با روکش برنج, 5.63g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.44
روسیه 10 روبل - obverseروسیه 10 روبل - reverse10 روبل 2014
Nalchik
استیل با روکش برنج, 5.63g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.39
روسیه 25 روبل - obverseروسیه 25 روبل - reverse25 روبل 2018
FIFA 2018 - Mascot
مس - نیکل, 10g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.58

قبرس>2008 - 2018|اتحادیه اروپا (یورو)

 دوره
قبرس 1 یورو - obverseقبرس 1 یورو - reverse1 یورو 2008-2018
دو آلیاژی: مرکز نیکل با روکش مس - نیکل، حلقه نیکل - برنج, 7.5g, ø 23.25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.12

لیتوانی>1991 - 2014|جمهوری دوم (لتونی)

 دوره
لیتوانی 10 سنتا - obverseلیتوانی 10 سنتا - reverse10 سنتا 1991
برنز, 1.4g, ø 16mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.30

مکزیک>1992 - 2019|ایالات متحد مکزیک

 دوره
مکزیک 2 پزو - obverseمکزیک 2 پزو - reverse2 پزو 1996-2018
دو آلیاژی : مرکز آلومینیوم - برنز ، حلقه استیل, 5.21g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.26
مکزیک 10 پزو - obverseمکزیک 10 پزو - reverse10 پزو 1997-2019
دو آلیاژی : مرکز مس - نیکلی ، حلقه برنج, 10.33g, ø 27.95mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.67

هلند>1999 - 2019|اتحادیه اروپا (یورو)

 دوره
هلند 1 یورو - obverseهلند 1 یورو - reverse1 یورو 2014-2019
دو آلیاژی: مرکز نیکل با روکش مس - نیکل، حلقه نیکل - برنج, 7.5g, ø 23.25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.31

uCoin