×
کشور
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
Франк
×
×

کاتالوگ سکه > برچسب: Франк  | جستجو 

آفریقای غربی>1958 - 2019|فرانک آفریقای غربی CFA

 دوره
آفریقای غربی 10 فرانک - obverseآفریقای غربی 10 فرانک - reverse10 فرانک 1981-2019
مس - آلومینیوم - نیکل, 4g, ø 23.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.29
آفریقای غربی 100 فرانک - obverseآفریقای غربی 100 فرانک - reverse100 فرانک 1967-2009
نیکل, 7g, ø 26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.51

بلژیک>1994 - 2001|شاه آلبرت دوم

 دوره
بلژیک 1 فرانک - obverseبلژیک 1 فرانک - reverse1 فرانک 1994-2001
BELGIQUE
استیل با روکش نیکل, 2.75g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.16
بلژیک 1 فرانک - obverseبلژیک 1 فرانک - reverse1 فرانک 1994-2001
BELGIE
استیل با روکش نیکل, 2.75g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.11
بلژیک 5 فرانک - obverseبلژیک 5 فرانک - reverse5 فرانک 1994-2001
BELGIQUE
آلومینیوم - برنز, 5.5g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.16
بلژیک 5 فرانک - obverseبلژیک 5 فرانک - reverse5 فرانک 1994-2001
BELGIE
آلومینیوم - برنز, 5.5g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.15

بلژیک>1948 - 1993|شاه بودوین اول

 دوره
بلژیک 1 فرانک - obverseبلژیک 1 فرانک - reverse1 فرانک 1950-1988
BELGIQUE
مس - نیکل, 4g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.11
بلژیک 1 فرانک - obverseبلژیک 1 فرانک - reverse1 فرانک 1950-1988
BELGIE
مس - نیکل, 4g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.10
بلژیک 1 فرانک - obverseبلژیک 1 فرانک - reverse1 فرانک 1989-1993
BELGIQUE
فولاد ضد زنگ, 2.75g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.16
بلژیک 1 فرانک - obverseبلژیک 1 فرانک - reverse1 فرانک 1989-1993
BELGIE
فولاد ضد زنگ, 2.75g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.15
بلژیک 5 فرانک - obverseبلژیک 5 فرانک - reverse5 فرانک 1948-1981
BELGIQUE
مس - نیکل, 6g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.10
بلژیک 5 فرانک - obverseبلژیک 5 فرانک - reverse5 فرانک 1948-1981
BELGIE
مس - نیکل, 6g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.11
بلژیک 5 فرانک - obverseبلژیک 5 فرانک - reverse5 فرانک 1986-1993
BELGIQUE
آلومینیوم - برنز, 5.51g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.12
بلژیک 5 فرانک - obverseبلژیک 5 فرانک - reverse5 فرانک 1986-1993
BELGIE
آلومینیوم - برنز, 5.51g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.12
بلژیک 10 فرانک - obverseبلژیک 10 فرانک - reverse10 فرانک 1969-1979
BELGIQUE
نیکل, 8g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.42
بلژیک 20 فرانک - obverseبلژیک 20 فرانک - reverse20 فرانک 1980-1993
BELGIQUE
نیکل - برنز, 8.63g, ø 25.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.18
بلژیک 20 فرانک - obverseبلژیک 20 فرانک - reverse20 فرانک 1980-1993
BELGIE
نیکل - برنز, 8.63g, ø 25.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.20
بلژیک 50 فرانک - obverseبلژیک 50 فرانک - reverse50 فرانک 1987-1993
BELGIQUE
نیکل, 7g, ø 22.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.31

بلژیک>1934 - 1947|شاه لئوپولد سوم

 دوره
بلژیک 1 فرانک - obverseبلژیک 1 فرانک - reverse1 فرانک 1939-1940
BELGIE - BELGIQUE
نیکل, 4.5g, ø 21.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.76
بلژیک 1 فرانک - obverseبلژیک 1 فرانک - reverse1 فرانک 1941-1947
BELGIQUE - BELGIE
روی, 4.2g, ø 21.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.48
بلژیک 1 فرانک - obverseبلژیک 1 فرانک - reverse1 فرانک 1942-1947
BELGIE - BELGIQUE
روی, 4.3g, ø 21.7mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.36
بلژیک 5 فرانک - obverseبلژیک 5 فرانک - reverse5 فرانک 1941-1946
DER BELGEN
روی, 6g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.00

بلژیک>1910 - 1934|شاه آلبرت اول

 دوره
بلژیک 1 فرانک - obverseبلژیک 1 فرانک - reverse1 فرانک 1922-1934
BELGIQUE
نیکل, 5g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.46
بلژیک 1 فرانک - obverseبلژیک 1 فرانک - reverse1 فرانک 1922-1935
BELGIË
نیکل, 5g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.47

بوروندی>1960 - 2016|جمهوری بروندی

 دوره
بوروندی 1 فرانک - obverseبوروندی 1 فرانک - reverse1 فرانک 1976-2003
آلومینیوم, 0.87g, ø 18.91mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.58

جیبوتی>1977 - 2017|جمهوری جیبوتی

 دوره
جیبوتی 1 فرانک - obverseجیبوتی 1 فرانک - reverse1 فرانک 1977-1999
آلومینیوم, 1.3g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.20
جیبوتی 2 فرانک - obverseجیبوتی 2 فرانک - reverse2 فرانک 1977-1999
آلومینیوم, 2.2g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.22

رواندا>1964 - 2018|جمهوری رواندا

 دوره
رواندا 1 فرانک - obverseرواندا 1 فرانک - reverse1 فرانک 1974-1985
آلومینیوم, 1.02g, ø 21.1mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.30

سویس>1968 - 2019|کنفدراسیون سوییس

 دوره
سویس 10 راپن - obverseسویس 10 راپن - reverse10 راپن 1879-2019
مس - نیکل, 3g, ø 19.15mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.15
سویس 20 راپن - obverseسویس 20 راپن - reverse20 راپن 1939-2019
مس - نیکل, 4g, ø 21.05mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.22
سویس ½ فرانک - obverseسویس ½ فرانک - reverse½ فرانک 1968-2019
مس - نیکل, 2.2g, ø 18.2mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.53
سویس 1 فرانک - obverseسویس 1 فرانک - reverse1 فرانک 1968-2019
مس - نیکل, 4.4g, ø 23.2mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.04
سویس 2 فرانک - obverseسویس 2 فرانک - reverse2 فرانک 1968-2019
مس - نیکل, 8.8g, ø 27.4mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.04
سویس 5 فرانک - obverseسویس 5 فرانک - reverse5 فرانک 1968-2019
مس - نیکل, 13.2g, ø 31.45mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 5.10

فرانسه>1959 - 2002|جمهوری پنجم

 دوره
فرانسه 5 سنتیم - obverseفرانسه 5 سنتیم - reverse5 سنتیم 1966-2001
آلومینیوم - برنز, 2g, ø 17mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.09
فرانسه 20 سنتیماس - obverseفرانسه 20 سنتیماس - reverse20 سنتیماس 1962-2001
آلومینیوم - برنز, 4g, ø 23.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.09
فرانسه ½ فرانک - obverseفرانسه ½ فرانک - reverse½ فرانک 1965-2001
نیکل, 4.5g, ø 19.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.11
فرانسه 1 فرانک - obverseفرانسه 1 فرانک - reverse1 فرانک 1960-2001
نیکل, 6g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.13
فرانسه 2 فرانک - obverseفرانسه 2 فرانک - reverse2 فرانک 1978-2001
نیکل, 7.5g, ø 26.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.29
فرانسه 5 فرانک - obverseفرانسه 5 فرانک - reverse5 فرانک 1970-2001
نیکل با روکش مس - نیکل, 10g, ø 29mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.24
فرانسه 10 فرانک - obverseفرانسه 10 فرانک - reverse10 فرانک 1974-1987
مس - آلومینیوم - نیکل, 10g, ø 26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.02
فرانسه 10 فرانک - obverseفرانسه 10 فرانک - reverse10 فرانک 1988-2001
دو آلیاژی : مزکز نیکل ، حلقه آلومینیوم- برنز, 6.5g, ø 22.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.20
فرانسه 1 فرانک - obverseفرانسه 1 فرانک - reverse1 فرانک 1992
200th Anniversary of French Republic
نیکل, 6g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.44

فرانسه>1944 - 1959|جمهوری چهارم

 دوره
فرانسه 2 فرانک - obverseفرانسه 2 فرانک - reverse2 فرانک 1941-1959
آلومینیوم, 2.2g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.28
فرانسه 5 فرانک - obverseفرانسه 5 فرانک - reverse5 فرانک 1945-1952
آلومینیوم, 3.5g, ø 31mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.38
فرانسه 10 فرانک - obverseفرانسه 10 فرانک - reverse10 فرانک 1945-1947
مس - نیکل, 7g, ø 26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.64
فرانسه 10 فرانک - obverseفرانسه 10 فرانک - reverse10 فرانک 1950-1958
آلومینیوم - برنز, 3g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.22
فرانسه 20 فرانک - obverseفرانسه 20 فرانک - reverse20 فرانک 1950-1954
آلومینیوم - برنز, 4g, ø 23.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.29

فرانسه>1941 - 1944|فرانسه ویشی (دولت فرانسه)

 دوره
فرانسه 1 فرانک - obverseفرانسه 1 فرانک - reverse1 فرانک 1942-1944
آلومینیوم, 1.6g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.26
فرانسه 2 فرانک - obverseفرانسه 2 فرانک - reverse2 فرانک 1943-1944
آلومینیوم, 2.2g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.39

uCoin