×
کشور
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
ходячка
×
×

کاتالوگ سکه > برچسب: ходячка  | جستجو 

اتحاد جماهیر شوروی>1961 - 1991|اتحاد جماهیر شوروی

 دوره
اتحاد جماهیر شوروی 1 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 1 کوپک - reverse1 کوپک 1961-1991
برنج, 1g, ø 15mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.03
اتحاد جماهیر شوروی 2 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 2 کوپک - reverse2 کوپک 1961-1991
برنج, 2g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.04
اتحاد جماهیر شوروی 3 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 3 کوپک - reverse3 کوپک 1961-1991
برنج, 3g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.06
اتحاد جماهیر شوروی 5 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 5 کوپک - reverse5 کوپک 1961-1991
برنج, 5g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.06
اتحاد جماهیر شوروی 10 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 10 کوپک - reverse10 کوپک 1961-1991
مس - روی - نیکل, 1.6g, ø 17.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.06
اتحاد جماهیر شوروی 15 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 15 کوپک - reverse15 کوپک 1961-1991
مس - روی - نیکل, 2.5g, ø 19.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.07
اتحاد جماهیر شوروی 20 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 20 کوپک - reverse20 کوپک 1961-1991
مس - روی - نیکل, 3.4g, ø 21.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.07

روسیه>1997 - 2019|فدراسیون روسیه

 دوره
روسیه 1 کوپک - obverseروسیه 1 کوپک - reverse1 کوپک 1997-2017
مس - نیکل با روکش استیل, 1.5g, ø 15.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.07
روسیه 5 کوپک - obverseروسیه 5 کوپک - reverse5 کوپک 1997-2017
مس - نیکل با روکش استیل, 2.6g, ø 18.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.03
روسیه 10 کوپک - obverseروسیه 10 کوپک - reverse10 کوپک 1997-2006
برنج, 1.95g, ø 17.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.03
روسیه 10 کوپک - obverseروسیه 10 کوپک - reverse10 کوپک 2006-2015
استیل با روکش برنج, 1.85g, ø 17.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.01
روسیه 50 کوپک - obverseروسیه 50 کوپک - reverse50 کوپک 1997-2006
برنج, 2.9g, ø 19.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.02
روسیه 50 کوپک - obverseروسیه 50 کوپک - reverse50 کوپک 2006-2015
استیل با روکش برنج, 2.75g, ø 19.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.01
روسیه 1 روبل - obverseروسیه 1 روبل - reverse1 روبل 1997-2001
مس - نیکل, 3.25g, ø 20.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.02
روسیه 1 روبل - obverseروسیه 1 روبل - reverse1 روبل 2002-2009
مس - نیکل, 3.25g, ø 20.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.02
روسیه 1 روبل - obverseروسیه 1 روبل - reverse1 روبل 2009-2015
استیل با روکش نیکل, 3g, ø 20.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.02
روسیه 1 روبل - obverseروسیه 1 روبل - reverse1 روبل 2016-2018
استیل با روکش نیکل, 3g, ø 20.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.02
روسیه 2 روبل - obverseروسیه 2 روبل - reverse2 روبل 1997-2001
مس - نیکل, 5.1g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.03
روسیه 2 روبل - obverseروسیه 2 روبل - reverse2 روبل 2002-2009
مس - نیکل, 5.1g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.03
روسیه 2 روبل - obverseروسیه 2 روبل - reverse2 روبل 2009-2015
استیل با روکش نیکل, 5g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.03
روسیه 2 روبل - obverseروسیه 2 روبل - reverse2 روبل 2016-2018
استیل با روکش نیکل, 5g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.03
روسیه 5 روبل - obverseروسیه 5 روبل - reverse5 روبل 1997-1999
مس نیکل مس اندود, 6.45g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.08
روسیه 5 روبل - obverseروسیه 5 روبل - reverse5 روبل 2002-2009
مس نیکل مس اندود, 6.45g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.08
روسیه 5 روبل - obverseروسیه 5 روبل - reverse5 روبل 2009-2015
استیل با روکش نیکل, 6g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.08
روسیه 5 روبل - obverseروسیه 5 روبل - reverse5 روبل 2016-2019
استیل با روکش نیکل, 6g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.08
روسیه 10 روبل - obverseروسیه 10 روبل - reverse10 روبل 2009-2015
استیل با روکش برنج, 5.63g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.16
روسیه 10 روبل - obverseروسیه 10 روبل - reverse10 روبل 2016-2019
استیل با روکش برنج, 5.63g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.16

uCoin