×
کشور
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
10 cents
×
×

کاتالوگ سکه > برچسب: 10 cents  | جستجو 

ایالات متحده آمریکا>1981 - 2019|ایالات متحده آمریکا

 دوره
ایالات متحده آمریکا 1 دایم - obverseایالات متحده آمریکا 1 دایم - reverse1 دایم 1965-2019
مس نیکل مس اندود, 2.27g, ø 17.91mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.15

ایالات متحده آمریکا>1951 - 1980|ایالات متحده آمریکا

 دوره
ایالات متحده آمریکا 1 دایم - obverseایالات متحده آمریکا 1 دایم - reverse1 دایم 1946-1964
نقره 0.900, 2.5g, ø 17.91mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.98

ایالات متحده آمریکا>1909 - 1950|ایالات متحده آمریکا

 دوره
ایالات متحده آمریکا 1 دایم - obverseایالات متحده آمریکا 1 دایم - reverse1 دایم 1892-1916
Barber Dime
نقره 0.900, 2.5g, ø 17.91mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.76
ایالات متحده آمریکا 1 دایم - obverseایالات متحده آمریکا 1 دایم - reverse1 دایم 1916-1945
نقره 0.900, 2.5g, ø 17.91mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.73

ایتالیا>2002 - 2019|اتحادیه اروپا (یورو)

 دوره
ایتالیا 10 euro cent - obverseایتالیا 10 euro cent - reverse10 euro cent 2002-2007
برنج, 4.1g, ø 19.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.11
ایتالیا 10 euro cent - obverseایتالیا 10 euro cent - reverse10 euro cent 2008-2019
برنج, 4.1g, ø 19.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.11

اتریش >2002 - 2019|اتحادیه اروپا (یورو)

 دوره
اتریش  10 euro cent - obverseاتریش  10 euro cent - reverse10 euro cent 2002-2007
برنج, 4.1g, ø 19.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.11
اتریش  10 euro cent - obverseاتریش  10 euro cent - reverse10 euro cent 2008-2019
برنج, 4.1g, ø 19.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.11

اتیوپی>1944 - 1976|امپراطور هایله سلاسی اول

 دوره
اتیوپی 10 سنت - obverseاتیوپی 10 سنت - reverse10 سنت 1944
مس, 6g, ø 22.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.39

اریتره>1997 - 2015|ناکفا

 دوره
اریتره 10 سنت - obverseاریتره 10 سنت - reverse10 سنت 1997
استیل با روکش نیکل, 3.3g, ø 20.95mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.97

ایرلند>2002 - 2019|اتحادیه اروپا (یورو)

 دوره
ایرلند 10 euro cent - obverseایرلند 10 euro cent - reverse10 euro cent 2002-2006
برنج, 4.1g, ø 19.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.11
ایرلند 10 euro cent - obverseایرلند 10 euro cent - reverse10 euro cent 2007-2018
برنج, 4.1g, ø 19.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.11

آروبا>1986 - 2013|ملکه بئاتریس

 دوره
آروبا 10 سنت - obverseآروبا 10 سنت - reverse10 سنت 1986-2018
استیل با روکش نیکل, 3g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.42

اسپانیا>1999 - 2019|اتحادیه اروپا (یورو)

 دوره
اسپانیا 10 euro cent - obverseاسپانیا 10 euro cent - reverse10 euro cent 1999-2006
برنج, 4.1g, ø 19.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.11
اسپانیا 10 euro cent - obverseاسپانیا 10 euro cent - reverse10 euro cent 2007-2009
برنج, 4.1g, ø 19.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.11
اسپانیا 10 euro cent - obverseاسپانیا 10 euro cent - reverse10 euro cent 2010-2019
برنج, 4.1g, ø 19.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.11

استرالیا>1966 - 2019|ملکه الیزابت دوم

 دوره
استرالیا 10 سنت - obverseاسترالیا 10 سنت - reverse10 سنت 1966-1984
مس - نیکل, 5.65g, ø 23.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.16
استرالیا 10 سنت - obverseاسترالیا 10 سنت - reverse10 سنت 1985-1998
مس - نیکل, 5.65g, ø 23.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.25
استرالیا 10 سنت - obverseاسترالیا 10 سنت - reverse10 سنت 1999-2019
مس - نیکل, 5.65g, ø 23.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.18

استونی>2011 - 2018|اتحادیه اروپا (یورو)

 دوره
استونی 10 euro cent - obverseاستونی 10 euro cent - reverse10 euro cent 2011-2018
برنج, 4.1g, ø 19.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.13

اسلواکی>2009 - 2019|اتحادیه اروپا (یورو)

 دوره
اسلواکی 10 euro cent - obverseاسلواکی 10 euro cent - reverse10 euro cent 2009-2019
برنج, 4.1g, ø 19.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.12

اسلونی>2007 - 2019|اتحادیه اروپا (یورو)

 دوره
اسلونی 10 euro cent - obverseاسلونی 10 euro cent - reverse10 euro cent 2007-2019
برنج, 4.1g, ø 19.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.11

آفریقای جنوبی>1961 - 2019|جمهوری آفریقای جنوبی

 دوره
آفریقای جنوبی 10 سنت - obverseآفریقای جنوبی 10 سنت - reverse10 سنت 1965-1969
SOUTH AFRICA
نیکل, 4g, ø 20.7mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.31
آفریقای جنوبی 10 سنت - obverseآفریقای جنوبی 10 سنت - reverse10 سنت 1970-1989
نیکل, 4g, ø 20.7mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.21
آفریقای جنوبی 10 سنت - obverseآفریقای جنوبی 10 سنت - reverse10 سنت 1990-1995
استیل با روکش برنز, 2g, ø 16mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.20
آفریقای جنوبی 10 سنت - obverseآفریقای جنوبی 10 سنت - reverse10 سنت 1996-2000
استیل با روکش برنز, 2g, ø 16mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.20
آفریقای جنوبی 10 سنت - obverseآفریقای جنوبی 10 سنت - reverse10 سنت 2002
استیل با روکش برنز, 2g, ø 16mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.20
آفریقای جنوبی 10 سنت - obverseآفریقای جنوبی 10 سنت - reverse10 سنت 2003
استیل با روکش برنز, 2g, ø 16mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.11
آفریقای جنوبی 10 سنت - obverseآفریقای جنوبی 10 سنت - reverse10 سنت 2004
استیل با روکش برنز, 2g, ø 16mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.20
آفریقای جنوبی 10 سنت - obverseآفریقای جنوبی 10 سنت - reverse10 سنت 2006
استیل با روکش برنز, 2g, ø 16mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.26
آفریقای جنوبی 10 سنت - obverseآفریقای جنوبی 10 سنت - reverse10 سنت 2007
استیل با روکش برنز, 2g, ø 16mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.21
آفریقای جنوبی 10 سنت - obverseآفریقای جنوبی 10 سنت - reverse10 سنت 2008
استیل با روکش برنز, 2g, ø 16mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.19
آفریقای جنوبی 10 سنت - obverseآفریقای جنوبی 10 سنت - reverse10 سنت 2009
استیل با روکش برنز, 2g, ø 16mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.29
آفریقای جنوبی 10 سنت - obverseآفریقای جنوبی 10 سنت - reverse10 سنت 2010
استیل با روکش برنز, 2g, ø 16mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.21
آفریقای جنوبی 10 سنت - obverseآفریقای جنوبی 10 سنت - reverse10 سنت 2012
استیل با روکش مس, 2g, ø 16mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.20
آفریقای جنوبی 10 سنت - obverseآفریقای جنوبی 10 سنت - reverse10 سنت 2014
استیل با روکش مس, 2g, ø 16mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.18
آفریقای جنوبی 10 سنت - obverseآفریقای جنوبی 10 سنت - reverse10 سنت 2015
استیل با روکش مس, 2g, ø 16mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.22
آفریقای جنوبی 10 سنت - obverseآفریقای جنوبی 10 سنت - reverse10 سنت 1976
Jacobus Johannes Fouché
نیکل, 4g, ø 20.7mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.55

آفریقای شرقی بریتانیا>1921 - 1964|شیلینگ

 دوره
آفریقای شرقی بریتانیا 10 سنت - obverseآفریقای شرقی بریتانیا 10 سنت - reverse10 سنت 1921-1936
برنز, 11.14g, ø 31mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.27
آفریقای شرقی بریتانیا 10 سنت - obverseآفریقای شرقی بریتانیا 10 سنت - reverse10 سنت 1936
برنز, 10.74g, ø 30.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.76
آفریقای شرقی بریتانیا 10 سنت - obverseآفریقای شرقی بریتانیا 10 سنت - reverse10 سنت 1937-1945
برنز, 9.4g, ø 30.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.08
آفریقای شرقی بریتانیا 10 سنت - obverseآفریقای شرقی بریتانیا 10 سنت - reverse10 سنت 1949-1952
برنز, 9.5g, ø 30.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.86
آفریقای شرقی بریتانیا 10 سنت - obverseآفریقای شرقی بریتانیا 10 سنت - reverse10 سنت 1956
برنز, 9.36g, ø 30mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.28
آفریقای شرقی بریتانیا 10 سنت - obverseآفریقای شرقی بریتانیا 10 سنت - reverse10 سنت 1964
برنز, 9.4g, ø 30mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.83

آلمان>2002 - 2019|اتحادیه اروپا (یورو)

 دوره
آلمان 10 euro cent - obverseآلمان 10 euro cent - reverse10 euro cent 2002-2006
برنج, 4.1g, ø 19.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.11

آنتیل هلند>1980 - 2013|ملکه بئاتریس

 دوره
آنتیل هلند 10 سنت - obverseآنتیل هلند 10 سنت - reverse10 سنت 1970-1985
نیکل, 2g, ø 15mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.36
آنتیل هلند 10 سنت - obverseآنتیل هلند 10 سنت - reverse10 سنت 1989-2016
استیل با روکش نیکل, 3g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.29

آندورا>2014 - 2019|اتحادیه اروپا (یورو)

 دوره
آندورا 10 euro cent - obverseآندورا 10 euro cent - reverse10 euro cent 2014-2018
برنج, 4.1g, ø 19.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.12

اوگاندا>1966 - 1986|جمهوری اوگاندا

 دوره
اوگاندا 10 سنت - obverseاوگاندا 10 سنت - reverse10 سنت 1966-1975
برنز, 5g, ø 24.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.99

باربادوس>1970 - 2018|ملکه الیزابت دوم

 دوره
باربادوس 10 سنت - obverseباربادوس 10 سنت - reverse10 سنت 1973-2005
مس - نیکل, 2.29g, ø 17.77mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.22

uCoin