×
کشور
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
1876
×
×

کاتالوگ سکه > برچسب: 1876  | جستجو 

ایالات متحده آمریکا>1981 - 2019|ایالات متحده آمریکا

 دوره
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2006
Colorado
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.64

آلمان>1871 - 1922|امپراطوری آلمان

 دوره
آلمان 1 فنیگ - obverseآلمان 1 فنیگ - reverse1 فنیگ 1873-1889
مس, 2g, ø 17.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.20
آلمان 5 فنیگ - obverseآلمان 5 فنیگ - reverse5 فنیگ 1874-1889
مس - نیکل, 2.5g, ø 18.03mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.70
آلمان 10 فنیگ - obverseآلمان 10 فنیگ - reverse10 فنیگ 1873-1889
مس - نیکل, 4g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.50

امپراطوری عثمانی>1876 - 1908|سلطان عبدالحمید دوم

 دوره
امپراطوری عثمانی 1 کوروس - obverseامپراطوری عثمانی 1 کوروس - reverse1 کوروس 1876
نقره 0.830, 1.203g, ø 15mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.87
امپراطوری عثمانی 2 کوروس - obverseامپراطوری عثمانی 2 کوروس - reverse2 کوروس 1876
نقره 0.830, 2.406g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 5.58

بریتانیا>1838 - 1901|ملکه ویکتوریا

 دوره
بریتانیا 1 پنی - obverseبریتانیا 1 پنی - reverse1 پنی 1874-1894
برنز, 9.4g, ø 31mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.70

بلژیک>1865 - 1909|شاه لئوپولد دوم

 دوره
بلژیک 1 سنتیم - obverseبلژیک 1 سنتیم - reverse1 سنتیم 1869-1907
DES BELGES
مس, 2g, ø 16.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.97
بلژیک 2 سنتیم - obverseبلژیک 2 سنتیم - reverse2 سنتیم 1869-1909
DES BELGES
مس, 4g, ø 21.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.69

پاکستان>1961 - 2018|جمهوری اسلامی

 دوره
پاکستان 50 پیسه - obverseپاکستان 50 پیسه - reverse50 پیسه 1976
Muhammad Ali Jinnah
مس - نیکل, 5.83g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.38

روسیه>1894 - 1917|امپراطور نیکلاس دوم

 دوره
روسیه 5 کوپک - obverseروسیه 5 کوپک - reverse5 کوپک 1867-1917
مس, 16.4g, ø 32.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.50
روسیه 20 کوپک - obverseروسیه 20 کوپک - reverse20 کوپک 1867-1917
نقره 0.500, 3.6g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.16

کانادا>1858 - 1901|ملکه ویکتوریا

 دوره
کانادا 1 سنت - obverseکانادا 1 سنت - reverse1 سنت 1876-1901
برنز, 5.67g, ø 25.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.35

مصر>1876 - 1909|سلطان عبدالحمید دوم

 دوره
مصر 1/20 قرش - obverseمصر 1/20 قرش - reverse1/20 قرش 1876
برنز, 3.12g, ø 20.1mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 5.09
مصر 5/10 قرش - obverseمصر 5/10 قرش - reverse5/10 قرش 1876
مس - نیکل, 3.71g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.29
مصر 1 قرش - obverseمصر 1 قرش - reverse1 قرش 1876
مس - نیکل, 5.3g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 7.35
مصر 5 قرش - obverseمصر 5 قرش - reverse5 قرش 1876
نقره 0.835, 7g, ø 26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 8.96

نروژ>1874 - 1906|شاه اسکار دوم

 دوره
نروژ 5 اوره - obverseنروژ 5 اوره - reverse5 اوره 1875-1902
برنز, 8g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.12

نیو فاوندلند>1865 - 1949|قلمرو نیوفوندلند

 دوره
نیو فاوندلند 1 سنت - obverseنیو فاوندلند 1 سنت - reverse1 سنت 1865-1896
برنز, 5.67g, ø 25.33mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 4.36

هلند>1949 - 1980|ملکه جولیانا

 دوره
هلند 5 سنت - obverseهلند 5 سنت - reverse5 سنت 1950-1980
برنز, 3.5g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.09

uCoin