×
کشور
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
1906
×
×

کاتالوگ سکه > برچسب: 1906  | جستجو 

اتریش >1892 - 1918|کرون اتریش - مجارستان

 دوره
اتریش  2 هلر - obverseاتریش  2 هلر - reverse2 هلر 1892-1915
برنز, 3.35g, ø 19mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.42

اسپانیا>1886 - 1931|شاه آلفونسو سیزدهم

 دوره
اسپانیا 1 سنتیمو - obverseاسپانیا 1 سنتیمو - reverse1 سنتیمو 1906
برنز, 1.1g, ø 15.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.40

آلمان>1871 - 1922|امپراطوری آلمان

 دوره
آلمان 1 فنیگ - obverseآلمان 1 فنیگ - reverse1 فنیگ 1890-1916
مس, 2g, ø 17.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.46
آلمان 2 فنیگ - obverseآلمان 2 فنیگ - reverse2 فنیگ 1904-1916
مس, 3.25g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.50
آلمان 5 فنیگ - obverseآلمان 5 فنیگ - reverse5 فنیگ 1890-1915
مس - نیکل, 2.5g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.48
آلمان 10 فنیگ - obverseآلمان 10 فنیگ - reverse10 فنیگ 1890-1916
مس - نیکل, 4g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.48

بریتانیا>1902 - 1910|شاه ادوارد هفتم

 دوره
بریتانیا 1 فارتینگ - obverseبریتانیا 1 فارتینگ - reverse1 فارتینگ 1902-1910
برنز, 2.8g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.96
بریتانیا ½ پنی  - obverseبریتانیا ½ پنی  - reverse½ پنی  1902-1910
برنز, 5.7g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.57
بریتانیا 1 پنی - obverseبریتانیا 1 پنی - reverse1 پنی 1902-1910
برنز, 9.4g, ø 31mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.91
بریتانیا 6 پنس - obverseبریتانیا 6 پنس - reverse6 پنس 1902-1910
نقره 0.925, 2.83g, ø 19.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.87

بلژیک>1865 - 1909|شاه لئوپولد دوم

 دوره
بلژیک 5 سنتیم - obverseبلژیک 5 سنتیم - reverse5 سنتیم 1904-1907
BELGIQUE
مس - نیکل, 2.5g, ø 19mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.46
بلژیک 5 سنتیم - obverseبلژیک 5 سنتیم - reverse5 سنتیم 1904-1907
BELGIË
مس - نیکل, 2.5g, ø 19mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.33

بلغارستان>1908 - 1918|تزار فردیناند اول

 دوره
بلغارستان 10 استوتینکی - obverseبلغارستان 10 استوتینکی - reverse10 استوتینکی 1906-1913
مس - نیکل, 4g, ø 19mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.58
بلغارستان 20 استوتینکی - obverseبلغارستان 20 استوتینکی - reverse20 استوتینکی 1906-1913
مس - نیکل, 5g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.07

حیدرآباد>1904 - 1950|Hyderabad State

 دوره
حیدرآباد 2 pai - obverseحیدرآباد 2 pai - reverse2 pai 1904-1911
مس, 3.9g, ø 20.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.68
حیدرآباد ½ آنه - obverseحیدرآباد ½ آنه - reverse½ آنه 1906-1911
مس, 11.5g, ø 31.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 5.60

روسیه>1894 - 1917|امپراطور نیکلاس دوم

 دوره
روسیه 1 کوپک - obverseروسیه 1 کوپک - reverse1 کوپک 1867-1917
مس, 3.3g, ø 21.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.69
روسیه 2 کوپک - obverseروسیه 2 کوپک - reverse2 کوپک 1867-1917
مس, 6.6g, ø 24.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.97
روسیه 3 کوپک - obverseروسیه 3 کوپک - reverse3 کوپک 1867-1917
مس, 9.8g, ø 28mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.09
روسیه 10 کوپک - obverseروسیه 10 کوپک - reverse10 کوپک 1867-1917
نقره 0.500, 1.8g, ø 17.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.54
روسیه 15 کوپک - obverseروسیه 15 کوپک - reverse15 کوپک 1867-1917
نقره 0.500, 2.7g, ø 19.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.61
روسیه 20 کوپک - obverseروسیه 20 کوپک - reverse20 کوپک 1867-1917
نقره 0.500, 3.6g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.15

رومانی>1867 - 1924|پادشاهی رومانی

 دوره
رومانی 5 بانی - obverseرومانی 5 بانی - reverse5 بانی 1905-1906
مس - نیکل, 2.32g, ø 19mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.72
رومانی 20 بانی - obverseرومانی 20 بانی - reverse20 بانی 1905-1906
مس - نیکل, 5.9g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.02

سویس>1917 - 1967|سوییس

 دوره
سویس 2 فرانک - obverseسویس 2 فرانک - reverse2 فرانک 1874-1967
نقره 0.835, 10g, ø 27.4mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 6.34

فرانسه>1870 - 1941|جمهوری سوم

 دوره
فرانسه 10 سنتیم - obverseفرانسه 10 سنتیم - reverse10 سنتیم 1898-1921
برنز, 10g, ø 30mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.92
فرانسه 1 فرانک - obverseفرانسه 1 فرانک - reverse1 فرانک 1898-1920
نقره 0.835, 5g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.52

کانادا>1902 - 1910|شاه ادوارد هفتم

 دوره
کانادا 1 سنت - obverseکانادا 1 سنت - reverse1 سنت 1902-1910
برنز, 5.67g, ø 25.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.94

مکزیک>1905 - 1969|ایالات متحد مکزیک

 دوره
مکزیک 1 سنتاوو - obverseمکزیک 1 سنتاوو - reverse1 سنتاوو 1905-1949
برنز, 3g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.36
مکزیک 2 سنتاوو - obverseمکزیک 2 سنتاوو - reverse2 سنتاوو 1905-1941
برنز, 6g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.16
مکزیک 5 سنتاوو - obverseمکزیک 5 سنتاوو - reverse5 سنتاوو 1905-1914
نیکل, 5g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.55
مکزیک 10 سنتاوو - obverseمکزیک 10 سنتاوو - reverse10 سنتاوو 1905-1914
نقره 0.800, 2.5g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.09

مونته نگرو>1906 - 1918|پادشاه نیکولا

 دوره
مونته نگرو 10 پارا - obverseمونته نگرو 10 پارا - reverse10 پارا 1906-1908
نیکل, 3g, ø 19mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 7.53
مونته نگرو 20 پارا - obverseمونته نگرو 20 پارا - reverse20 پارا 1906-1908
نیکل, 4g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 5.26

هلند>1890 - 1948|ملکه ویلهلمینا

 دوره
هلند 1 سنت - obverseهلند 1 سنت - reverse1 سنت 1902-1907
برنز, 2.5g, ø 19mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.86

هند شرقی هلند>1826 - 1945|هند شرقی هلند

 دوره
هند شرقی هلند ¼ گولدن - obverseهند شرقی هلند ¼ گولدن - reverse¼ گولدن 1903-1909
نقره 0.720, 3.18g, ø 18.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 8.32

uCoin