×
کشور
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
1911
×
×

کاتالوگ سکه > برچسب: 1911  | جستجو 

ایالات متحده آمریکا>1909 - 1950|ایالات متحده آمریکا

 دوره
ایالات متحده آمریکا 1 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 1 سنت - reverse1 سنت 1909-1942
Wheat Penny, Lincoln
برنز, 3.11g, ø 19.05mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.36

ایتالیا>1900 - 1946|شاه ویتوریو امانوئل سوم

 دوره
ایتالیا 20 سنتسیمی - obverseایتالیا 20 سنتسیمی - reverse20 سنتسیمی 1908-1922
نیکل, 4g, ø 21.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.54
ایتالیا 10 سنتسیمی - obverseایتالیا 10 سنتسیمی - reverse10 سنتسیمی 1911
Kingdom
مس, 10g, ø 30mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 21.09

اتریش >1892 - 1918|کرون اتریش - مجارستان

 دوره
اتریش 1 هلر - obverseاتریش 1 هلر - reverse1 هلر 1892-1916
برنز, 1.7g, ø 17mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.44
اتریش 2 هلر - obverseاتریش 2 هلر - reverse2 هلر 1892-1915
برنز, 3.35g, ø 19mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.42
اتریش 20 هلر - obverseاتریش 20 هلر - reverse20 هلر 1892-1914
نیکل, 4g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.50

استرالیا>1966 - 2019|ملکه الیزابت دوم

 دوره
استرالیا 20 سنت - obverseاسترالیا 20 سنت - reverse20 سنت 2011
International Women's Day
مس - نیکل, 11.3g, ø 28.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.44

استرالیا>1911 - 1936|شاه جرج پنجم

 دوره
استرالیا ½ پنی - obverseاسترالیا ½ پنی - reverse½ پنی  1911-1936
برنز, 5.6g, ø 25.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.06
استرالیا 1 پنی - obverseاسترالیا 1 پنی - reverse1 پنی 1911-1936
برنز, 9.4g, ø 30.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.53

آفریقای غربی بریتانیا>1907 - 1966|مستعمره بریتانیا

 دوره
آفریقای غربی بریتانیا 1/10 پنی - obverseآفریقای غربی بریتانیا 1/10 پنی - reverse1/10 پنی  1911
مس - نیکل, 1.9g, ø 20.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 5.41

آلمان>1871 - 1922|امپراطوری آلمان

 دوره
آلمان 1 فنیگ - obverseآلمان 1 فنیگ - reverse1 فنیگ 1890-1916
مس, 2g, ø 17.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.46
آلمان 2 فنیگ - obverseآلمان 2 فنیگ - reverse2 فنیگ 1904-1916
مس, 3.25g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.50
آلمان 5 فنیگ - obverseآلمان 5 فنیگ - reverse5 فنیگ 1890-1915
مس - نیکل, 2.5g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.48
آلمان 10 فنیگ - obverseآلمان 10 فنیگ - reverse10 فنیگ 1890-1916
مس - نیکل, 4g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.48
آلمان 25 فنیگ - obverseآلمان 25 فنیگ - reverse25 فنیگ 1909-1912
نیکل, 4.1g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 7.22
آلمان 1 مارک - obverseآلمان 1 مارک - reverse1 مارک 1891-1916
نقره 0.900, 5.55g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 5.36

امپراطوری عثمانی>1909 - 1918|سلطان محممد پنجم

 دوره
امپراطوری عثمانی 10 پارا - obverseامپراطوری عثمانی 10 پارا - reverse10 پارا 1909
نیکل, 2.6g, ø 18.9mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.59
امپراطوری عثمانی 20 پارا - obverseامپراطوری عثمانی 20 پارا - reverse20 پارا 1909
نیکل, 4.1g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.04
امپراطوری عثمانی 2 کوروس - obverseامپراطوری عثمانی 2 کوروس - reverse2 کوروس 1909
نقره 0.830, 2.41g, ø 18.1mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 8.10

بریتانیا>1910 - 1936|شاه جرج پنجم

 دوره
بریتانیا 1 فارتینگ - obverseبریتانیا 1 فارتینگ - reverse1 فارتینگ 1911-1925
برنز, 2.8g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.79
بریتانیا ½ پنی - obverseبریتانیا ½ پنی - reverse½ پنی  1911-1925
برنز, 5.7g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.44
بریتانیا 1 پنی - obverseبریتانیا 1 پنی - reverse1 پنی 1911-1926
برنز, 9.4g, ø 31mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.52
بریتانیا 3 پنس - obverseبریتانیا 3 پنس - reverse3 پنس 1911-1919
نقره 0.925, 1.4g, ø 16mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.77

بلژیک>1910 - 1934|شاه آلبرت اول

 دوره
بلژیک 2 سنتیم - obverseبلژیک 2 سنتیم - reverse2 سنتیم 1910-1919
ALBERT KONING DER BELGEN
مس, 4g, ø 21.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.03
بلژیک 50 سنتیم - obverseبلژیک 50 سنتیم - reverse50 سنتیم 1910-1912
ALBERT KONING DER BELGEN
نقره 0.835, 2.5g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.90
بلژیک 1 فرانک - obverseبلژیک 1 فرانک - reverse1 فرانک 1910-1918
ALBERT ROI DES BELGES
نقره 0.835, 5g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.91
بلژیک 2 فرانک - obverseبلژیک 2 فرانک - reverse2 فرانک 1911-1912
ALBERT KONING DER BELGEN
نقره 0.835, 10g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 8.46

پرتغال>1911 - 1969|جمهوری پرتغال

 دوره
پرتغال 10 سنتاوو - obverseپرتغال 10 سنتاوو - reverse10 سنتاوو 1942-1969
برنز, 2g, ø 17.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.14

پرو>1863 - 1917|جمهوری پرو

 دوره
پرو ⅕ سول - obverseپرو ⅕ سول - reverse⅕ سول 1888-1917
نقره 0.900, 5g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.60

تونس>1890 - 1959|تحت الحمایه فرانسه

 دوره
تونس 10 سنتیم - obverseتونس 10 سنتیم - reverse10 سنتیم 1907-1917
برنز, 9.4g, ø 30mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.96

جرزی>1841 - 1967|پوند جرزی

 دوره
جرزی 1/12 شیلینگ - obverseجرزی 1/12 شیلینگ - reverse1/12 شیلینگ 1911-1923
برنز, 9.45g, ø 30.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.92

حیدرآباد>1904 - 1950|Hyderabad State

 دوره
حیدرآباد 2 pai - obverseحیدرآباد 2 pai - reverse2 pai 1904-1911
مس, 3.9g, ø 20.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.68

روسیه>1894 - 1917|امپراطور نیکلاس دوم

 دوره
روسیه ½ کوپک - obverseروسیه ½ کوپک - reverse½ کوپک 1894-1916
مس, 1.6g, ø 16mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.33
روسیه 1 کوپک - obverseروسیه 1 کوپک - reverse1 کوپک 1867-1917
مس, 3.3g, ø 21.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.69
روسیه 2 کوپک - obverseروسیه 2 کوپک - reverse2 کوپک 1867-1917
مس, 6.6g, ø 24.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.97
روسیه 3 کوپک - obverseروسیه 3 کوپک - reverse3 کوپک 1867-1917
مس, 9.8g, ø 28mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.09
روسیه 5 کوپک - obverseروسیه 5 کوپک - reverse5 کوپک 1867-1917
مس, 16.4g, ø 32.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.50
روسیه 5 کوپک - obverseروسیه 5 کوپک - reverse5 کوپک 1867-1915
نقره 0.500, 0.9g, ø 15mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 6.61
روسیه 10 کوپک - obverseروسیه 10 کوپک - reverse10 کوپک 1867-1917
نقره 0.500, 1.8g, ø 17.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.54
روسیه 15 کوپک - obverseروسیه 15 کوپک - reverse15 کوپک 1867-1917
نقره 0.500, 2.7g, ø 19.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.61
روسیه 20 کوپک - obverseروسیه 20 کوپک - reverse20 کوپک 1867-1917
نقره 0.500, 3.6g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.15
روسیه 50 کوپک - obverseروسیه 50 کوپک - reverse50 کوپک 1895-1914
نقره 0.900, 10g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 5.34
روسیه 10 روبل - obverseروسیه 10 روبل - reverse10 روبل 1898-1911
طلا 0.900, 8.6g, ø 22.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 343

سویس>1968 - 2018|کنفدراسیون سوییس

 دوره
سویس 10 راپن - obverseسویس 10 راپن - reverse10 راپن 1879-2017
مس - نیکل, 3g, ø 19.15mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.15

سویس>1917 - 1967|سوییس

 دوره
سویس 1 فرانک - obverseسویس 1 فرانک - reverse1 فرانک 1875-1967
نقره 0.835, 5g, ø 23.2mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.87

سوئد>1908 - 1950|شاه گوستاو پنجم

 دوره
سوئد 5 اوره - obverseسوئد 5 اوره - reverse5 اوره 1910-1950
برنز, 8g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.36
سوئد 50 اوره - obverseسوئد 50 اوره - reverse50 اوره 1911-1939
نقره 0.600, 5g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.85

فرانسه>1870 - 1941|جمهوری سوم

 دوره
فرانسه 5 سنتیم - obverseفرانسه 5 سنتیم - reverse5 سنتیم 1898-1921
برنز, 5g, ø 25.1mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.94
فرانسه 10 سنتیم - obverseفرانسه 10 سنتیم - reverse10 سنتیم 1898-1921
برنز, 10g, ø 30mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.92
فرانسه 1 فرانک - obverseفرانسه 1 فرانک - reverse1 فرانک 1898-1920
نقره 0.835, 5g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.52

uCoin