×
کشور
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
1915
×
×

کاتالوگ سکه > برچسب: 1915  | جستجو 

ایالات متحده آمریکا>1909 - 1950|ایالات متحده آمریکا

 دوره
ایالات متحده آمریکا 5 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 5 سنت - reverse5 سنت 1913-1938
Buffalo Nickel
مس - نیکل, 5g, ø 21.21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.71

ایتالیا>1900 - 1946|شاه ویتوریو امانوئل سوم

 دوره
ایتالیا 2 سنتسیمی - obverseایتالیا 2 سنتسیمی - reverse2 سنتسیمی 1908-1917
برنز, 2g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 6.43

اتریش >1892 - 1918|کرون اتریش - مجارستان

 دوره
اتریش  2 هلر - obverseاتریش  2 هلر - reverse2 هلر 1892-1915
برنز, 3.35g, ø 19mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.42
اتریش  10 هلر - obverseاتریش  10 هلر - reverse10 هلر 1915-1916
مس - روی - نیکل, 3g, ø 19mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.43
اتریش  1 کرونا - obverseاتریش  1 کرونا - reverse1 کرونا 1912-1916
نقره 0.835, 5g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 4.50

آرژانتین>1881 - 1969|پزو آرژانتین

 دوره
آرژانتین 5 سنتاوو - obverseآرژانتین 5 سنتاوو - reverse5 سنتاوو 1896-1942
مس - نیکل, 2g, ø 17.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.48

السالوادور>1889 - 1918|جمهوری السالوادور

 دوره
السالوادور 3 سنتاوو - obverseالسالوادور 3 سنتاوو - reverse3 سنتاوو 1915
مس - نیکل, 3.5g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.83

آلمان>1871 - 1922|امپراطوری آلمان

 دوره
آلمان 1 فنیگ - obverseآلمان 1 فنیگ - reverse1 فنیگ 1890-1916
مس, 2g, ø 17.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.46
آلمان 2 فنیگ - obverseآلمان 2 فنیگ - reverse2 فنیگ 1904-1916
مس, 3.25g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.50
آلمان 5 فنیگ - obverseآلمان 5 فنیگ - reverse5 فنیگ 1890-1915
مس - نیکل, 2.5g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.48
آلمان 5 فنیگ - obverseآلمان 5 فنیگ - reverse5 فنیگ 1915-1922
آهن با روکش روی, 2.51g, ø 17.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.36
آلمان 10 فنیگ - obverseآلمان 10 فنیگ - reverse10 فنیگ 1890-1916
مس - نیکل, 4g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.48
آلمان 1 مارک - obverseآلمان 1 مارک - reverse1 مارک 1891-1916
نقره 0.900, 5.55g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 5.36

امپراطوری عثمانی>1909 - 1918|سلطان محممد پنجم

 دوره
امپراطوری عثمانی 10 پارا - obverseامپراطوری عثمانی 10 پارا - reverse10 پارا 1909
نیکل, 2.6g, ø 18.9mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.86

بریتانیا>1910 - 1936|شاه جرج پنجم

 دوره
بریتانیا 1 فارتینگ - obverseبریتانیا 1 فارتینگ - reverse1 فارتینگ 1911-1925
برنز, 2.8g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.79
بریتانیا ½ پنی  - obverseبریتانیا ½ پنی  - reverse½ پنی  1911-1925
برنز, 5.7g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.44
بریتانیا 1 پنی - obverseبریتانیا 1 پنی - reverse1 پنی 1911-1926
برنز, 9.4g, ø 31mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.52

بلژیک>1910 - 1934|شاه آلبرت اول

 دوره
بلژیک 10 سنتیم - obverseبلژیک 10 سنتیم - reverse10 سنتیم 1915-1917
روی, 4g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.79

حیدرآباد>1904 - 1950|Hyderabad State

 دوره
حیدرآباد 2 pai - obverseحیدرآباد 2 pai - reverse2 pai 1912-1931
برنز, 3.9g, ø 20.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.26

دانمارک>1912 - 1947|شاه کریستین دهم

 دوره
دانمارک 25 اوره - obverseدانمارک 25 اوره - reverse25 اوره 1913-1919
نقره 0.600, 2.42g, ø 17mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 4.82

روسیه>1894 - 1917|امپراطور نیکلاس دوم

 دوره
روسیه ½ کوپک - obverseروسیه ½ کوپک - reverse½ کوپک 1894-1916
مس, 1.6g, ø 16mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.33
روسیه 1 کوپک - obverseروسیه 1 کوپک - reverse1 کوپک 1867-1917
مس, 3.3g, ø 21.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.69
روسیه 2 کوپک - obverseروسیه 2 کوپک - reverse2 کوپک 1867-1917
مس, 6.6g, ø 24.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.97
روسیه 3 کوپک - obverseروسیه 3 کوپک - reverse3 کوپک 1867-1917
مس, 9.8g, ø 28mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.09
روسیه 5 کوپک - obverseروسیه 5 کوپک - reverse5 کوپک 1867-1915
نقره 0.500, 0.9g, ø 15mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 6.61
روسیه 10 کوپک - obverseروسیه 10 کوپک - reverse10 کوپک 1867-1917
نقره 0.500, 1.8g, ø 17.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.54
روسیه 15 کوپک - obverseروسیه 15 کوپک - reverse15 کوپک 1867-1917
نقره 0.500, 2.7g, ø 19.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.61
روسیه 20 کوپک - obverseروسیه 20 کوپک - reverse20 کوپک 1867-1917
نقره 0.500, 3.6g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.15

سویس>1968 - 2018|کنفدراسیون سوییس

 دوره
سویس 5 راپن - obverseسویس 5 راپن - reverse5 راپن 1879-1980
مس - نیکل, 2g, ø 17.15mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.17
سویس 10 راپن - obverseسویس 10 راپن - reverse10 راپن 1879-2017
مس - نیکل, 3g, ø 19.15mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.15

سوئد>1908 - 1950|شاه گوستاو پنجم

 دوره
سوئد 5 اوره - obverseسوئد 5 اوره - reverse5 اوره 1910-1950
برنز, 8g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.36

صربستان>1882 - 1917|پادشاهی صربستان

 دوره
صربستان 50 پارا - obverseصربستان 50 پارا - reverse50 پارا 1904-1915
نقره 0.835, 2.5g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.53

فرانسه>1870 - 1941|جمهوری سوم

 دوره
فرانسه 5 سنتیم - obverseفرانسه 5 سنتیم - reverse5 سنتیم 1898-1921
برنز, 5g, ø 25.1mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.94
فرانسه 10 سنتیم - obverseفرانسه 10 سنتیم - reverse10 سنتیم 1898-1921
برنز, 10g, ø 30mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.92
فرانسه 1 فرانک - obverseفرانسه 1 فرانک - reverse1 فرانک 1898-1920
نقره 0.835, 5g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.52

فنلاند>1895 - 1917|امپراطور نیکلاس دوم

 دوره
فنلاند 5 پنیا - obverseفنلاند 5 پنیا - reverse5 پنیا 1896-1917
مس, 6.4g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.91
فنلاند 25 پنیا - obverseفنلاند 25 پنیا - reverse25 پنیا 1865-1917
نقره 0.750, 1.275g, ø 15.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.43
فنلاند 50 پنیا - obverseفنلاند 50 پنیا - reverse50 پنیا 1864-1917
نقره 0.750, 2.55g, ø 18.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.84

کانادا>1911 - 1936|شاه جرج پنجم

 دوره
کانادا 1 سنت - obverseکانادا 1 سنت - reverse1 سنت 1912-1920
برنز, 5.67g, ø 25.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.80

کوبا>1915 - 1961|جمهوری کوبا

 دوره
کوبا 20 سنتاوو - obverseکوبا 20 سنتاوو - reverse20 سنتاوو 1915-1949
نقره 0.900, 5g, ø 23.27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 6.03

مجارستان>1892 - 1918|کرون اتریش - مجارستان

 دوره
مجارستان 2 فیلر - obverseمجارستان 2 فیلر - reverse2 فیلر 1892-1915
برنز, 3.28g, ø 19mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.45
مجارستان 10 فیلر - obverseمجارستان 10 فیلر - reverse10 فیلر 1914-1916
مس - روی - نیکل, 3g, ø 19mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.23
مجارستان 1 کورونا - obverseمجارستان 1 کورونا - reverse1 کورونا 1912-1916
نقره 0.835, 5g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 5.77

هلند>1890 - 1948|ملکه ویلهلمینا

 دوره
هلند 1 سنت - obverseهلند 1 سنت - reverse1 سنت 1913-1941
برنز, 2.5g, ø 19mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.68

هند - بریتانیا>1911 - 1937|شاه جرج پنجم

 دوره
هند - بریتانیا 1/12 آنه - obverseهند - بریتانیا 1/12 آنه - reverse1/12 آنه 1912-1936
برنز, 1.6g, ø 17.4mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.85
هند - بریتانیا ½ پیسه - obverseهند - بریتانیا ½ پیسه - reverse½ پیسه 1912-1936
برنز, 2.4g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.79

uCoin