×
کشور
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
1940
×
×

کاتالوگ سکه > برچسب: 1940  | جستجو 

ایالات متحده آمریکا>1909 - 1950|ایالات متحده آمریکا

 دوره
ایالات متحده آمریکا 1 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 1 سنت - reverse1 سنت 1909-1942
Wheat Penny, Lincoln
برنز, 3.11g, ø 19.05mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.36
ایالات متحده آمریکا 5 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 5 سنت - reverse5 سنت 1938-1942
مس - نیکل, 5g, ø 21.21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.45

ایتالیا>1900 - 1946|شاه ویتوریو امانوئل سوم

 دوره
ایتالیا 10 سنتسیمی - obverseایتالیا 10 سنتسیمی - reverse10 سنتسیمی 1939-1943
آلومینیوم - برنز, 4.9g, ø 22.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.55
ایتالیا 20 سنتسیمی - obverseایتالیا 20 سنتسیمی - reverse20 سنتسیمی 1939-1943
فولاد ضد زنگ, 4g, ø 21.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.29
ایتالیا 20 سنتسیمی - obverseایتالیا 20 سنتسیمی - reverse20 سنتسیمی 1939-1940
استیل (غیر مغناطیس), 4g, ø 21.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.29
ایتالیا 50 سنتسیمی - obverseایتالیا 50 سنتسیمی - reverse50 سنتسیمی 1939-1940
استیل (غیر مغناطیس), 6g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.71
ایتالیا 50 سنتسیمی - obverseایتالیا 50 سنتسیمی - reverse50 سنتسیمی 1939-1943
فولاد ضد زنگ, 6g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.56
ایتالیا 1 لیره - obverseایتالیا 1 لیره - reverse1 لیره 1939-1940
استیل (غیر مغناطیس), 8g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.19
ایتالیا 1 لیره - obverseایتالیا 1 لیره - reverse1 لیره 1939-1943
فولاد ضد زنگ, 8g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.01
ایتالیا 2 لیره - obverseایتالیا 2 لیره - reverse2 لیره 1939-1943
فولاد ضد زنگ, 8g, ø 29.1mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.09

اتحاد جماهیر شوروی>1924 - 1958|اتحاد جماهیر شوروی

 دوره
اتحاد جماهیر شوروی 1 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 1 کوپک - reverse1 کوپک 1937-1946
آلومینیوم - برنز, 1g, ø 15mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.55
اتحاد جماهیر شوروی 2 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 2 کوپک - reverse2 کوپک 1937-1946
آلومینیوم - برنز, 2g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.45
اتحاد جماهیر شوروی 3 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 3 کوپک - reverse3 کوپک 1937-1946
آلومینیوم - برنز, 3g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.27
اتحاد جماهیر شوروی 3 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 3 کوپک - reverse3 کوپک 1948-1956
آلومینیوم - برنز, 3g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.21
اتحاد جماهیر شوروی 5 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 5 کوپک - reverse5 کوپک 1937-1946
آلومینیوم - برنز, 5g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.50
اتحاد جماهیر شوروی 10 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 10 کوپک - reverse10 کوپک 1937-1946
مس - نیکل, 1.8g, ø 17.27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.45
اتحاد جماهیر شوروی 15 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 15 کوپک - reverse15 کوپک 1937-1946
مس - نیکل, 2.7g, ø 19.56mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.34
اتحاد جماهیر شوروی 20 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 20 کوپک - reverse20 کوپک 1937-1946
مس - نیکل, 3.6g, ø 21.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.39

آرژانتین>1881 - 1969|پزو آرژانتین

 دوره
آرژانتین 2 سنتاوو - obverseآرژانتین 2 سنتاوو - reverse2 سنتاوو 1939-1947
برنز, 3.4g, ø 20.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.59
آرژانتین 5 سنتاوو - obverseآرژانتین 5 سنتاوو - reverse5 سنتاوو 1896-1942
مس - نیکل, 2g, ø 17.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.47
آرژانتین 10 سنتاوو - obverseآرژانتین 10 سنتاوو - reverse10 سنتاوو 1896-1942
مس - نیکل, 3g, ø 19.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.43
آرژانتین 20 سنتاوو - obverseآرژانتین 20 سنتاوو - reverse20 سنتاوو 1896-1942
مس - نیکل, 4g, ø 21.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.35

اسپانیا>1939 - 1975|فرانسیسکو فرانکو

 دوره
اسپانیا 10 سنتیمو - obverseاسپانیا 10 سنتیمو - reverse10 سنتیمو 1940-1953
آلومینیوم, 1.9g, ø 22.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.36

استرالیا>1937 - 1952|شاه جرج ششم

 دوره
استرالیا ½ پنی  - obverseاسترالیا ½ پنی  - reverse½ پنی  1939-1948
برنز, 5.7g, ø 25.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.88
استرالیا 3 پنس - obverseاسترالیا 3 پنس - reverse3 پنس 1938-1944
نقره 0.925, 1.41g, ø 16mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.53

ایسلند>1922 - 1943|پادشاهی ایسلند

 دوره
ایسلند 1 ایریر - obverseایسلند 1 ایریر - reverse1 ایریر 1926-1942
برنز, 1.5g, ø 15mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.23
ایسلند 2 آورار - obverseایسلند 2 آورار - reverse2 آورار 1926-1942
برنز, 3g, ø 19mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.21
ایسلند 5 آورار - obverseایسلند 5 آورار - reverse5 آورار 1926-1942
برنز, 6g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.46
ایسلند 10 آورار - obverseایسلند 10 آورار - reverse10 آورار 1922-1940
مس - نیکل, 1.5g, ø 14.7mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.84
ایسلند 1 کرونا - obverseایسلند 1 کرونا - reverse1 کرونا 1925-1940
آلومینیوم - برنز, 4.75g, ø 21.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.81
ایسلند 2 کرونور - obverseایسلند 2 کرونور - reverse2 کرونور 1925-1940
آلومینیوم - برنز, 9.5g, ø 28mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.39

اسلواکی>1939 - 1945|جمهوری اسلواکی

 دوره
اسلواکی 20 هالیرو - obverseاسلواکی 20 هالیرو - reverse20 هالیرو 1940-1942
برنز, 2.5g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.59
اسلواکی 1 کرونا - obverseاسلواکی 1 کرونا - reverse1 کرونا 1940-1945
مس - نیکل, 5g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.12

آفریقای جنوبی>1937 - 1952|شاه جرج ششم

 دوره
آفریقای جنوبی 1 پنی - obverseآفریقای جنوبی 1 پنی - reverse1 پنی 1937-1947
برنز, 9.3g, ø 30.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.44
آفریقای جنوبی ½2 شیلینگ - obverseآفریقای جنوبی ½2 شیلینگ - reverse½2 شیلینگ 1937-1947
نقره 0.800, 14.14g, ø 32.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 11.05

آفریقای غربی بریتانیا>1907 - 1966|مستعمره بریتانیا

 دوره
آفریقای غربی بریتانیا 1/10 پنی  - obverseآفریقای غربی بریتانیا 1/10 پنی  - reverse1/10 پنی  1938-1947
مس - نیکل, 2g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.02
آفریقای غربی بریتانیا 1 پنی - obverseآفریقای غربی بریتانیا 1 پنی - reverse1 پنی 1937-1947
مس - نیکل, 9.65g, ø 30.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 4.08
آفریقای غربی بریتانیا 1 شیلینگ - obverseآفریقای غربی بریتانیا 1 شیلینگ - reverse1 شیلینگ 1938-1947
نیکل - برنج, 5.63g, ø 23.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.28

آلبانی>1939 - 1943|تحت اشغال ایتالیا

 دوره
آلبانی 0.5 لک - obverseآلبانی 0.5 لک - reverse0.5 لک 1939-1941
فولاد ضد زنگ, 6g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 5.30

آلمان - رایش سوم>1933 - 1945|آلمان نازی (رایش سوم)

 دوره
آلمان - رایش سوم 1 رایش فنیگ - obverseآلمان - رایش سوم 1 رایش فنیگ - reverse1 رایش فنیگ 1936-1940
برنز, 2g, ø 17.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.06
آلمان - رایش سوم 1 رایش فنیگ - obverseآلمان - رایش سوم 1 رایش فنیگ - reverse1 رایش فنیگ 1940-1945
روی, 1.81g, ø 16.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.62
آلمان - رایش سوم 2 رایش فنیگ - obverseآلمان - رایش سوم 2 رایش فنیگ - reverse2 رایش فنیگ 1936-1940
برنز, 3.34g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.48
آلمان - رایش سوم 5 رایش فنیگ - obverseآلمان - رایش سوم 5 رایش فنیگ - reverse5 رایش فنیگ 1940-1944
روی, 2.5g, ø 19mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.51
آلمان - رایش سوم 10 رایش فنیگ - obverseآلمان - رایش سوم 10 رایش فنیگ - reverse10 رایش فنیگ 1940-1945
روی, 3.5g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.60
آلمان - رایش سوم 50 رایش فنیگ - obverseآلمان - رایش سوم 50 رایش فنیگ - reverse50 رایش فنیگ 1939-1944
آلومینیوم, 1.3g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.54

بریتانیا>1982 - 2019|ملکه الیزابت دوم

 دوره
بریتانیا 50 پنس - obverseبریتانیا 50 پنس - reverse50 پنس 2015
Battle of Britain
مس - نیکل, 8g, ø 27.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.09

بریتانیا>1937 - 1952|شاه جرج ششم

 دوره
بریتانیا 1 فارتینگ - obverseبریتانیا 1 فارتینگ - reverse1 فارتینگ 1937-1948
برنز, 3.56g, ø 20.32mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.48
بریتانیا ½ پنی  - obverseبریتانیا ½ پنی  - reverse½ پنی  1937-1948
برنز, 5.66g, ø 25.4mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.26
بریتانیا 1 پنی - obverseبریتانیا 1 پنی - reverse1 پنی 1937-1948
برنز, 9.45g, ø 30.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.52
بریتانیا 3 پنس - obverseبریتانیا 3 پنس - reverse3 پنس 1937-1944
Silver /gray color/
نقره 0.500, 1.41g, ø 16.25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.81

uCoin