×
کشور
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
1941
×
×

کاتالوگ سکه > برچسب: 1941  | جستجو 

ایالات متحده آمریکا>1909 - 1950|ایالات متحده آمریکا

 دوره
ایالات متحده آمریکا 1 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 1 سنت - reverse1 سنت 1909-1942
Wheat Penny, Lincoln
برنز, 3.11g, ø 19.05mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.36
ایالات متحده آمریکا 5 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 5 سنت - reverse5 سنت 1938-1942
مس - نیکل, 5g, ø 21.21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.45
ایالات متحده آمریکا 1 دایم - obverseایالات متحده آمریکا 1 دایم - reverse1 دایم 1916-1945
نقره 0.900, 2.5g, ø 17.91mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.74

ایتالیا>1900 - 1946|شاه ویتوریو امانوئل سوم

 دوره
ایتالیا 5 سنتسیمی - obverseایتالیا 5 سنتسیمی - reverse5 سنتسیمی 1939-1943
آلومینیوم - برنز, 2.95g, ø 19.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.31
ایتالیا 10 سنتسیمی - obverseایتالیا 10 سنتسیمی - reverse10 سنتسیمی 1939-1943
آلومینیوم - برنز, 4.9g, ø 22.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.55
ایتالیا 20 سنتسیمی - obverseایتالیا 20 سنتسیمی - reverse20 سنتسیمی 1939-1943
فولاد ضد زنگ, 4g, ø 21.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.29
ایتالیا 50 سنتسیمی - obverseایتالیا 50 سنتسیمی - reverse50 سنتسیمی 1939-1943
فولاد ضد زنگ, 6g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.56

اتحاد جماهیر شوروی>1924 - 1958|اتحاد جماهیر شوروی

 دوره
اتحاد جماهیر شوروی 1 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 1 کوپک - reverse1 کوپک 1937-1946
آلومینیوم - برنز, 1g, ø 15mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.55
اتحاد جماهیر شوروی 2 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 2 کوپک - reverse2 کوپک 1937-1946
آلومینیوم - برنز, 2g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.45
اتحاد جماهیر شوروی 3 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 3 کوپک - reverse3 کوپک 1937-1946
آلومینیوم - برنز, 3g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.27
اتحاد جماهیر شوروی 5 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 5 کوپک - reverse5 کوپک 1937-1946
آلومینیوم - برنز, 5g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.50
اتحاد جماهیر شوروی 10 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 10 کوپک - reverse10 کوپک 1937-1946
مس - نیکل, 1.8g, ø 17.27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.45
اتحاد جماهیر شوروی 15 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 15 کوپک - reverse15 کوپک 1937-1946
مس - نیکل, 2.7g, ø 19.56mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.34
اتحاد جماهیر شوروی 20 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 20 کوپک - reverse20 کوپک 1937-1946
مس - نیکل, 3.6g, ø 21.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.39

آرژانتین>1881 - 1969|پزو آرژانتین

 دوره
آرژانتین 1 سنتاوو - obverseآرژانتین 1 سنتاوو - reverse1 سنتاوو 1939-1944
برنز, 1.94g, ø 16mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.25
آرژانتین 2 سنتاوو - obverseآرژانتین 2 سنتاوو - reverse2 سنتاوو 1939-1947
برنز, 3.4g, ø 20.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.59
آرژانتین 10 سنتاوو - obverseآرژانتین 10 سنتاوو - reverse10 سنتاوو 1896-1942
مس - نیکل, 3g, ø 19.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.43
آرژانتین 50 سنتاوو - obverseآرژانتین 50 سنتاوو - reverse50 سنتاوو 1941
نیکل, 6g, ø 24.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.91

ایرلند>1939 - 1969|جمهوری ایرلند

 دوره
ایرلند ½ پنی  - obverseایرلند ½ پنی  - reverse½ پنی  1939-1967
برنز, 5.67g, ø 25.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.06
ایرلند 1 پنی - obverseایرلند 1 پنی - reverse1 پنی 1940-1968
برنز, 9.45g, ø 30.9mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.82

اسپانیا>1939 - 1975|فرانسیسکو فرانکو

 دوره
اسپانیا 5 سنتیمو - obverseاسپانیا 5 سنتیمو - reverse5 سنتیمو 1940-1953
آلومینیوم, 1.2g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.55
اسپانیا 10 سنتیمو - obverseاسپانیا 10 سنتیمو - reverse10 سنتیمو 1940-1953
آلومینیوم, 1.9g, ø 22.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.36

استرالیا>1937 - 1952|شاه جرج ششم

 دوره
استرالیا 1 پنی - obverseاسترالیا 1 پنی - reverse1 پنی 1938-1948
برنز, 9.4g, ø 30.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.08

اسلواکی>1939 - 1945|جمهوری اسلواکی

 دوره
اسلواکی 50 هالیرو - obverseاسلواکی 50 هالیرو - reverse50 هالیرو 1940-1941
مس - نیکل, 3.33g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.25
اسلواکی 1 کرونا - obverseاسلواکی 1 کرونا - reverse1 کرونا 1940-1945
مس - نیکل, 5g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.12
اسلواکی 20 کرون - obverseاسلواکی 20 کرون - reverse20 کرون 1941
St. Kyrill and St. Methodius
نقره 0.500, 15g, ø 31mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 9.34

آفریقای جنوبی>1937 - 1952|شاه جرج ششم

 دوره
آفریقای جنوبی 1 پنی - obverseآفریقای جنوبی 1 پنی - reverse1 پنی 1937-1947
برنز, 9.3g, ø 30.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.44

آفریقای شرقی بریتانیا>1921 - 1964|شیلینگ

 دوره
آفریقای شرقی بریتانیا 5 سنت - obverseآفریقای شرقی بریتانیا 5 سنت - reverse5 سنت 1937-1943
برنز, 6.32g, ø 26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.82
آفریقای شرقی بریتانیا 10 سنت - obverseآفریقای شرقی بریتانیا 10 سنت - reverse10 سنت 1937-1945
برنز, 9.4g, ø 30.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.09

آفریقای غربی بریتانیا>1907 - 1966|مستعمره بریتانیا

 دوره
آفریقای غربی بریتانیا 1/10 پنی  - obverseآفریقای غربی بریتانیا 1/10 پنی  - reverse1/10 پنی  1938-1947
مس - نیکل, 2g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.02

آلمان - رایش سوم>1933 - 1945|آلمان نازی (رایش سوم)

 دوره
آلمان - رایش سوم 1 رایش فنیگ - obverseآلمان - رایش سوم 1 رایش فنیگ - reverse1 رایش فنیگ 1940-1945
روی, 1.81g, ø 16.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.62
آلمان - رایش سوم 5 رایش فنیگ - obverseآلمان - رایش سوم 5 رایش فنیگ - reverse5 رایش فنیگ 1940-1944
روی, 2.5g, ø 19mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.51
آلمان - رایش سوم 10 رایش فنیگ - obverseآلمان - رایش سوم 10 رایش فنیگ - reverse10 رایش فنیگ 1940-1945
روی, 3.5g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.60
آلمان - رایش سوم 50 رایش فنیگ - obverseآلمان - رایش سوم 50 رایش فنیگ - reverse50 رایش فنیگ 1939-1944
آلومینیوم, 1.3g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.54

بریتانیا>1937 - 1952|شاه جرج ششم

 دوره
بریتانیا 1 فارتینگ - obverseبریتانیا 1 فارتینگ - reverse1 فارتینگ 1937-1948
برنز, 3.56g, ø 20.32mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.48
بریتانیا ½ پنی  - obverseبریتانیا ½ پنی  - reverse½ پنی  1937-1948
برنز, 5.66g, ø 25.4mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.26
بریتانیا 3 پنس - obverseبریتانیا 3 پنس - reverse3 پنس 1937-1944
Silver /gray color/
نقره 0.500, 1.41g, ø 16.25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.81
بریتانیا 3 پنس - obverseبریتانیا 3 پنس - reverse3 پنس 1937-1948
Nickel-Brass /yellow color/
نیکل - برنج, 6.86g, ø 21.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.47
بریتانیا 6 پنس - obverseبریتانیا 6 پنس - reverse6 پنس 1937-1946
نقره 0.500, 2.83g, ø 19.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.08
بریتانیا 1 شیلینگ - obverseبریتانیا 1 شیلینگ - reverse1 شیلینگ 1937-1946
English crest /standing lion/
نقره 0.500, 5.66g, ø 23.59mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.52
بریتانیا شیلینگ (فلورین) 2  - obverseبریتانیا شیلینگ (فلورین) 2  - reverseشیلینگ (فلورین) 2  1937-1946
نقره 0.500, 11.31g, ø 28.4mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 5.06
بریتانیا ½ کرون - obverseبریتانیا ½ کرون - reverse½ کرون 1937-1946
نقره 0.500, 14.26g, ø 32.2mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 5.37

بلژیک>1934 - 1947|شاه لئوپولد سوم

 دوره
بلژیک 5 سنتیم - obverseبلژیک 5 سنتیم - reverse5 سنتیم 1941-1943
BELGIQUE - BELGIE
روی, 2.5g, ø 19mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.34
بلژیک 10 سنتیم - obverseبلژیک 10 سنتیم - reverse10 سنتیم 1941-1943
BELGIQUE - BELGIE
روی, 4g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.25
بلژیک 10 سنتیم - obverseبلژیک 10 سنتیم - reverse10 سنتیم 1941-1946
BELGIE - BELGIQUE
روی, 4g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.31
بلژیک 1 فرانک - obverseبلژیک 1 فرانک - reverse1 فرانک 1941-1947
BELGIQUE - BELGIE
روی, 4.2g, ø 21.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.48
بلژیک 5 فرانک - obverseبلژیک 5 فرانک - reverse5 فرانک 1941-1947
DES BELGES
روی, 6g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.51
بلژیک 5 فرانک - obverseبلژیک 5 فرانک - reverse5 فرانک 1941-1946
DER BELGEN
روی, 6g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.00

بوهمیا و مراویا>1939 - 1945|تحت الحمایه بوهمیا و مراویا

 دوره
بوهمیا و مراویا 10 هلر - obverseبوهمیا و مراویا 10 هلر - reverse10 هلر 1940-1944
روی, 1.88g, ø 17mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.45
بوهمیا و مراویا 20 هلر - obverseبوهمیا و مراویا 20 هلر - reverse20 هلر 1940-1944
روی, 2.63g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.00

uCoin