×
کشور
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
1945
×
×

کاتالوگ سکه > برچسب: 1945  | جستجو 

ایالات متحده آمریکا>1951 - 1980|ایالات متحده آمریکا

 دوره
ایالات متحده آمریکا 1 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 1 سنت - reverse1 سنت 1944-1958
برنج, 3.11g, ø 19.05mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.28

ایالات متحده آمریکا>1909 - 1950|ایالات متحده آمریکا

 دوره
ایالات متحده آمریکا 5 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 5 سنت - reverse5 سنت 1942-1945
Jefferson Nickel
نقره 0.350, 5g, ø 21.21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.74
ایالات متحده آمریکا 1 دایم - obverseایالات متحده آمریکا 1 دایم - reverse1 دایم 1916-1945
نقره 0.900, 2.5g, ø 17.91mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.77

اتحاد جماهیر شوروی>1961 - 1991|اتحاد جماهیر شوروی

 دوره
اتحاد جماهیر شوروی 1 روبل - obverseاتحاد جماهیر شوروی 1 روبل - reverse1 روبل 1985
40th Anniversary of WW2
مس - روی - نیکل, 12.8g, ø 31mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.57

اتحاد جماهیر شوروی>1924 - 1958|اتحاد جماهیر شوروی

 دوره
اتحاد جماهیر شوروی 1 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 1 کوپک - reverse1 کوپک 1937-1946
آلومینیوم - برنز, 1g, ø 15mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.56
اتحاد جماهیر شوروی 2 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 2 کوپک - reverse2 کوپک 1937-1946
آلومینیوم - برنز, 2g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.45
اتحاد جماهیر شوروی 3 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 3 کوپک - reverse3 کوپک 1937-1946
آلومینیوم - برنز, 3g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.27
اتحاد جماهیر شوروی 5 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 5 کوپک - reverse5 کوپک 1937-1946
آلومینیوم - برنز, 5g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.51
اتحاد جماهیر شوروی 10 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 10 کوپک - reverse10 کوپک 1937-1946
مس - نیکل, 1.8g, ø 17.27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.45
اتحاد جماهیر شوروی 15 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 15 کوپک - reverse15 کوپک 1937-1946
مس - نیکل, 2.7g, ø 19.56mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.35
اتحاد جماهیر شوروی 20 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 20 کوپک - reverse20 کوپک 1937-1946
مس - نیکل, 3.6g, ø 21.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.40

آرژانتین>1881 - 1969|پزو آرژانتین

 دوره
آرژانتین 2 سنتاوو - obverseآرژانتین 2 سنتاوو - reverse2 سنتاوو 1939-1947
برنز, 3.4g, ø 20.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.59
آرژانتین 5 سنتاوو - obverseآرژانتین 5 سنتاوو - reverse5 سنتاوو 1942-1950
آلومینیوم - برنز, 2g, ø 17mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.35
آرژانتین 10 سنتاوو - obverseآرژانتین 10 سنتاوو - reverse10 سنتاوو 1942-1950
آلومینیوم - برنز, 3g, ø 19mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.34
آرژانتین 20 سنتاوو - obverseآرژانتین 20 سنتاوو - reverse20 سنتاوو 1942-1950
آلومینیوم - برنز, 4.2g, ø 21.2mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.35

اسپانیا>1939 - 1975|فرانسیسکو فرانکو

 دوره
اسپانیا 5 سنتیمو - obverseاسپانیا 5 سنتیمو - reverse5 سنتیمو 1940-1953
آلومینیوم, 1.2g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.56
اسپانیا 10 سنتیمو - obverseاسپانیا 10 سنتیمو - reverse10 سنتیمو 1940-1953
آلومینیوم, 1.9g, ø 22.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.36

استرالیا>1937 - 1952|شاه جرج ششم

 دوره
استرالیا ½ پنی  - obverseاسترالیا ½ پنی  - reverse½ پنی  1939-1948
برنز, 5.7g, ø 25.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.89
استرالیا 1 پنی - obverseاسترالیا 1 پنی - reverse1 پنی 1938-1948
برنز, 9.4g, ø 30.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.06

اسلواکی>1939 - 1945|جمهوری اسلواکی

 دوره
اسلواکی 1 کرونا - obverseاسلواکی 1 کرونا - reverse1 کرونا 1940-1945
مس - نیکل, 5g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.14

آفریقای جنوبی>1937 - 1952|شاه جرج ششم

 دوره
آفریقای جنوبی 1 پنی - obverseآفریقای جنوبی 1 پنی - reverse1 پنی 1937-1947
برنز, 9.3g, ø 30.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.45

آفریقای شرقی بریتانیا>1921 - 1964|شیلینگ

 دوره
آفریقای شرقی بریتانیا 10 سنت - obverseآفریقای شرقی بریتانیا 10 سنت - reverse10 سنت 1937-1945
برنز, 9.4g, ø 30.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.11

آفریقای غربی بریتانیا>1907 - 1966|مستعمره بریتانیا

 دوره
آفریقای غربی بریتانیا 1/10 پنی  - obverseآفریقای غربی بریتانیا 1/10 پنی  - reverse1/10 پنی  1938-1947
مس - نیکل, 2g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.05

آلمان - رایش سوم>1940 - 1949|سکه نظامی

 دوره
آلمان - رایش سوم 10 رایش فنیگ - obverseآلمان - رایش سوم 10 رایش فنیگ - reverse10 رایش فنیگ 1945-1948
روی, 3.5g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 9.96

بریتانیا>1937 - 1952|شاه جرج ششم

 دوره
بریتانیا 1 فارتینگ - obverseبریتانیا 1 فارتینگ - reverse1 فارتینگ 1937-1948
برنز, 3.56g, ø 20.32mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.49
بریتانیا ½ پنی  - obverseبریتانیا ½ پنی  - reverse½ پنی  1937-1948
برنز, 5.66g, ø 25.4mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.27
بریتانیا 1 پنی - obverseبریتانیا 1 پنی - reverse1 پنی 1937-1948
برنز, 9.45g, ø 30.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.53
بریتانیا 3 پنس - obverseبریتانیا 3 پنس - reverse3 پنس 1937-1948
Nickel-Brass /yellow color/
نیکل - برنج, 6.86g, ø 21.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.48
بریتانیا 6 پنس - obverseبریتانیا 6 پنس - reverse6 پنس 1937-1946
نقره 0.500, 2.83g, ø 19.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.10
بریتانیا 1 شیلینگ - obverseبریتانیا 1 شیلینگ - reverse1 شیلینگ 1937-1946
English crest /standing lion/
نقره 0.500, 5.66g, ø 23.59mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.57
بریتانیا شیلینگ (فلورین) 2  - obverseبریتانیا شیلینگ (فلورین) 2  - reverseشیلینگ (فلورین) 2  1937-1946
نقره 0.500, 11.31g, ø 28.4mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 5.12
بریتانیا ½ کرون - obverseبریتانیا ½ کرون - reverse½ کرون 1937-1946
نقره 0.500, 14.26g, ø 32.2mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 5.44

برزیل>1942 - 1986|کروزیرو برزیل

 دوره
برزیل 10 سنتاوو - obverseبرزیل 10 سنتاوو - reverse10 سنتاوو 1943-1947
Getúlio Vargas
آلومینیوم - برنز, 2.97g, ø 17.22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.83
برزیل 20 سنتاوو - obverseبرزیل 20 سنتاوو - reverse20 سنتاوو 1943-1948
Getúlio Vargas
آلومینیوم - برنز, 4g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.56
برزیل 50 سنتاوو - obverseبرزیل 50 سنتاوو - reverse50 سنتاوو 1943-1947
آلومینیوم - برنز, 4.75g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.59
برزیل 1 کروزیرو - obverseبرزیل 1 کروزیرو - reverse1 کروزیرو 1942-1956
آلومینیوم - برنز, 6.92g, ø 22.9mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.50

بلژیک>1934 - 1947|شاه لئوپولد سوم

 دوره
بلژیک 10 سنتیم - obverseبلژیک 10 سنتیم - reverse10 سنتیم 1941-1946
BELGIE - BELGIQUE
روی, 4g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.32
بلژیک 25 سنتیم - obverseبلژیک 25 سنتیم - reverse25 سنتیم 1942-1946
BELGIE - BELGIQUE
روی, 6.5g, ø 26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.41
بلژیک 1 فرانک - obverseبلژیک 1 فرانک - reverse1 فرانک 1942-1947
BELGIE - BELGIQUE
روی, 4.3g, ø 21.7mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.37

پرتغال>1911 - 1969|جمهوری پرتغال

 دوره
پرتغال 50 سنتاوو - obverseپرتغال 50 سنتاوو - reverse50 سنتاوو 1927-1968
مس - نیکل, 4g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.30

تونس>1921 - 1945|Bon Pour

 دوره
تونس 1 فرانک - obverseتونس 1 فرانک - reverse1 فرانک 1921-1945
آلومینیوم - برنز, 4g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.30
تونس 2 فرانک - obverseتونس 2 فرانک - reverse2 فرانک 1921-1945
آلومینیوم - برنز, 8g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.41

جرزی>1841 - 1967|پوند جرزی

 دوره
جرزی 1/12 شیلینگ - obverseجرزی 1/12 شیلینگ - reverse1/12 شیلینگ 1945
Liberation (King George VI)
برنز, 9.6g, ø 30.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.75
جرزی 1/12 شیلینگ - obverseجرزی 1/12 شیلینگ - reverse1/12 شیلینگ 1945
Queen Elizabeth II
برنز, 9.4g, ø 30.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.49

دانمارک>1912 - 1947|شاه کریستین دهم

 دوره
دانمارک 1 اوره - obverseدانمارک 1 اوره - reverse1 اوره 1941-1946
روی, 1.6g, ø 16mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.78
دانمارک 2 اوره - obverseدانمارک 2 اوره - reverse2 اوره 1942-1947
روی, 3.2g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.39
دانمارک 25 اوره - obverseدانمارک 25 اوره - reverse25 اوره 1941-1945
روی, 3.6g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.28

رومانی>1930 - 1947|پادشاهی رومانی

 دوره
رومانی 500 لی - obverseرومانی 500 لی - reverse500 لی 1945
برنج, 10g, ø 30mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 4.06

زلاندنو>1937 - 1952|شاه جرج ششم

 دوره
زلاندنو 1 پنی - obverseزلاندنو 1 پنی - reverse1 پنی 1940-1947
برنز, 9.6g, ø 31mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.51
زلاندنو 1 شیلینگ - obverseزلاندنو 1 شیلینگ - reverse1 شیلینگ 1937-1946
نقره 0.500, 5.65g, ø 23.62mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.87

uCoin