×
کشور
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
1950
×
×

کاتالوگ سکه > برچسب: 1950  | جستجو 

ایالات متحده آمریکا>1981 - 2019|ایالات متحده آمریکا

 دوره
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2000
Virginia
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.70

ایالات متحده آمریکا>1951 - 1980|ایالات متحده آمریکا

 دوره
ایالات متحده آمریکا 1 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 1 سنت - reverse1 سنت 1944-1958
برنج, 3.11g, ø 19.05mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.28

ایتالیا>1946 - 2001|جمهوری ایتالیا

 دوره
ایتالیا 5 لیره - obverseایتالیا 5 لیره - reverse5 لیره 1946-1950
آلومینیوم, 2.5g, ø 26.7mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.14
ایتالیا 10 لیره - obverseایتالیا 10 لیره - reverse10 لیره 1946-1950
آلومینیوم, 3g, ø 29mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.47

اتحاد جماهیر شوروی>1924 - 1958|اتحاد جماهیر شوروی

 دوره
اتحاد جماهیر شوروی 1 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 1 کوپک - reverse1 کوپک 1948-1956
آلومینیوم - برنز, 1g, ø 15mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.46
اتحاد جماهیر شوروی 2 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 2 کوپک - reverse2 کوپک 1948-1956
آلومینیوم - برنز, 2g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.39
اتحاد جماهیر شوروی 3 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 3 کوپک - reverse3 کوپک 1948-1956
آلومینیوم - برنز, 3g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.20
اتحاد جماهیر شوروی 5 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 5 کوپک - reverse5 کوپک 1948-1956
آلومینیوم - برنز, 5g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.76
اتحاد جماهیر شوروی 10 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 10 کوپک - reverse10 کوپک 1948-1956
مس - نیکل, 1.8g, ø 17.27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.30
اتحاد جماهیر شوروی 15 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 15 کوپک - reverse15 کوپک 1948-1956
مس - نیکل, 2.7g, ø 19.56mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.23
اتحاد جماهیر شوروی 20 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 20 کوپک - reverse20 کوپک 1948-1956
مس - نیکل, 3.6g, ø 21.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.28

اتریش >1946 - 2001|جمهوری دوم

 دوره
اتریش  2 گروشن - obverseاتریش  2 گروشن - reverse2 گروشن 1950-1994
آلومینیوم, 0.9g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.19
اتریش  5 گروشن - obverseاتریش  5 گروشن - reverse5 گروشن 1948-1994
روی, 2.5g, ø 19mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.15
اتریش  20 گروشن - obverseاتریش  20 گروشن - reverse20 گروشن 1950-1954
آلومینیوم - برنز, 4.5g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.98

آرژانتین>1881 - 1969|پزو آرژانتین

 دوره
آرژانتین 5 سنتاوو - obverseآرژانتین 5 سنتاوو - reverse5 سنتاوو 1942-1950
آلومینیوم - برنز, 2g, ø 17mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.35
آرژانتین 5 سنتاوو - obverseآرژانتین 5 سنتاوو - reverse5 سنتاوو 1950
José San Martin
مس - نیکل, 2g, ø 17mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.71
آرژانتین 10 سنتاوو - obverseآرژانتین 10 سنتاوو - reverse10 سنتاوو 1942-1950
آلومینیوم - برنز, 3g, ø 19mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.34
آرژانتین 10 سنتاوو - obverseآرژانتین 10 سنتاوو - reverse10 سنتاوو 1950
مس - نیکل, 3g, ø 19mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.51
آرژانتین 20 سنتاوو - obverseآرژانتین 20 سنتاوو - reverse20 سنتاوو 1942-1950
آلومینیوم - برنز, 4.2g, ø 21.2mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.35
آرژانتین 20 سنتاوو - obverseآرژانتین 20 سنتاوو - reverse20 سنتاوو 1950
مس - نیکل, 4.02g, ø 21.4mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.38

ایرلند>1939 - 1969|جمهوری ایرلند

 دوره
ایرلند 1 پنی - obverseایرلند 1 پنی - reverse1 پنی 1940-1968
برنز, 9.45g, ø 30.9mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.82

استرالیا>1937 - 1952|شاه جرج ششم

 دوره
استرالیا 1 پنی - obverseاسترالیا 1 پنی - reverse1 پنی 1949-1952
برنز, 9.41g, ø 31mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.14
استرالیا 3 پنس - obverseاسترالیا 3 پنس - reverse3 پنس 1949-1952
نقره 0.500, 1.41g, ø 16mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.80
استرالیا 6 پنس - obverseاسترالیا 6 پنس - reverse6 پنس 1950-1952
نقره 0.500, 2.83g, ø 19.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.79
استرالیا 1 شیلینگ - obverseاسترالیا 1 شیلینگ - reverse1 شیلینگ 1950-1952
نقره 0.500, 5.65g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.97

آفریقای شرقی بریتانیا>1921 - 1964|شیلینگ

 دوره
آفریقای شرقی بریتانیا 1 شیلینگ - obverseآفریقای شرقی بریتانیا 1 شیلینگ - reverse1 شیلینگ 1948-1952
مس - نیکل, 7.81g, ø 27.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.95

الجزایر>1949 - 1956|مستعمره فرانسه

 دوره
الجزایر 100 فرانک - obverseالجزایر 100 فرانک - reverse100 فرانک 1950-1952
مس - نیکل, 12g, ø 29.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.20

آلمان>1990 - 2001|جمهوری فدرال

 دوره
آلمان 1 فنیگ - obverseآلمان 1 فنیگ - reverse1 فنیگ 1950-2001
استیل با روکش مس, 2g, ø 16.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.10
آلمان 5 فنیگ - obverseآلمان 5 فنیگ - reverse5 فنیگ 1950-2001
استیل با روکش برنج, 3g, ø 18.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.11
آلمان 10 فنیگ - obverseآلمان 10 فنیگ - reverse10 فنیگ 1950-2001
استیل با روکش برنج, 4g, ø 21.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.12
آلمان 50 فنیگ - obverseآلمان 50 فنیگ - reverse50 فنیگ 1950-2001
مس - نیکل, 3.5g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.24
آلمان 1 مارک - obverseآلمان 1 مارک - reverse1 مارک 1950-2001
مس - نیکل, 5.5g, ø 23.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.39

آلمان>1948 - 1989|آلمان غربی

 دوره
آلمان 2 فنیگ - obverseآلمان 2 فنیگ - reverse2 فنیگ 1950-1968
برنز, 3.25g, ø 19.25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.15

آلمان شرقی>1948 - 1990|آلمان شرقی

 دوره
آلمان شرقی 1 فنیگ - obverseآلمان شرقی 1 فنیگ - reverse1 فنیگ 1948-1950
آلومینیوم, 0.75g, ø 17mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.24
آلمان شرقی 5 فنیگ - obverseآلمان شرقی 5 فنیگ - reverse5 فنیگ 1948-1950
آلومینیوم, 1.1g, ø 19mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.19
آلمان شرقی 10 فنیگ - obverseآلمان شرقی 10 فنیگ - reverse10 فنیگ 1948-1950
آلومینیوم, 1.5g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.35
آلمان شرقی 50 فنیگ - obverseآلمان شرقی 50 فنیگ - reverse50 فنیگ 1949-1950
آلومینیوم - برنز, 3.3g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.23

آنگولا>1921 - 1974|مستعمره پرتغال

 دوره
آنگولا 50 سنتاوو - obverseآنگولا 50 سنتاوو - reverse50 سنتاوو 1948-1950
دومین سالگرد انقلاب اسلامی ایران
نیکل - برنز, 4.4g, ø 22.64mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.07

بریتانیا>1937 - 1952|شاه جرج ششم

 دوره
بریتانیا 1 فارتینگ - obverseبریتانیا 1 فارتینگ - reverse1 فارتینگ 1949-1952
برنز, 3.56g, ø 20.32mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.56
بریتانیا ½ پنی  - obverseبریتانیا ½ پنی  - reverse½ پنی  1949-1952
برنز, 5.66g, ø 25.4mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.65
بریتانیا 3 پنس - obverseبریتانیا 3 پنس - reverse3 پنس 1949-1952
نیکل - برنج, 6.86g, ø 21.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.62
بریتانیا 6 پنس - obverseبریتانیا 6 پنس - reverse6 پنس 1949-1952
مس - نیکل, 2.83g, ø 19.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.54
بریتانیا 1 شیلینگ - obverseبریتانیا 1 شیلینگ - reverse1 شیلینگ 1949-1951
English crest /standing lion/
مس - نیکل, 5.66g, ø 23.59mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.61
بریتانیا 1 شیلینگ - obverseبریتانیا 1 شیلینگ - reverse1 شیلینگ 1949-1951
Scottish crest /seated lion/
مس - نیکل, 5.66g, ø 23.59mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.69
بریتانیا شیلینگ (فلورین) 2  - obverseبریتانیا شیلینگ (فلورین) 2  - reverseشیلینگ (فلورین) 2  1949-1951
مس - نیکل, 11.31g, ø 28.4mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.62
بریتانیا ½ کرون - obverseبریتانیا ½ کرون - reverse½ کرون 1949-1951
مس - نیکل, 14.26g, ø 32.2mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.49

بلژیک>1948 - 1993|شاه بودوین اول

 دوره
بلژیک 1 فرانک - obverseبلژیک 1 فرانک - reverse1 فرانک 1950-1988
BELGIQUE
مس - نیکل, 4g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.11
بلژیک 1 فرانک - obverseبلژیک 1 فرانک - reverse1 فرانک 1950-1988
BELGIE
مس - نیکل, 4g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.10
بلژیک 5 فرانک - obverseبلژیک 5 فرانک - reverse5 فرانک 1948-1981
BELGIQUE
مس - نیکل, 6g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.10
بلژیک 5 فرانک - obverseبلژیک 5 فرانک - reverse5 فرانک 1948-1981
BELGIE
مس - نیکل, 6g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.11

uCoin