×
کشور
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
1951
×
×

کاتالوگ سکه > برچسب: 1951  | جستجو 

ایالات متحده آمریکا>1951 - 1980|ایالات متحده آمریکا

 دوره
ایالات متحده آمریکا 1 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 1 سنت - reverse1 سنت 1944-1958
برنج, 3.11g, ø 19.05mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.28

ایتالیا>1946 - 2001|جمهوری ایتالیا

 دوره
ایتالیا 5 لیره - obverseایتالیا 5 لیره - reverse5 لیره 1951-2001
آلومینیوم, 1g, ø 20.2mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.15
ایتالیا 10 لیره - obverseایتالیا 10 لیره - reverse10 لیره 1951-2001
آلومینیوم, 1.6g, ø 23.25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.09

اتحاد جماهیر شوروی>1924 - 1958|اتحاد جماهیر شوروی

 دوره
اتحاد جماهیر شوروی 1 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 1 کوپک - reverse1 کوپک 1948-1956
آلومینیوم - برنز, 1g, ø 15mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.46
اتحاد جماهیر شوروی 2 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 2 کوپک - reverse2 کوپک 1948-1956
آلومینیوم - برنز, 2g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.39
اتحاد جماهیر شوروی 3 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 3 کوپک - reverse3 کوپک 1948-1956
آلومینیوم - برنز, 3g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.20
اتحاد جماهیر شوروی 5 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 5 کوپک - reverse5 کوپک 1948-1956
آلومینیوم - برنز, 5g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.76
اتحاد جماهیر شوروی 10 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 10 کوپک - reverse10 کوپک 1948-1956
مس - نیکل, 1.8g, ø 17.27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.30
اتحاد جماهیر شوروی 15 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 15 کوپک - reverse15 کوپک 1948-1956
مس - نیکل, 2.7g, ø 19.56mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.23
اتحاد جماهیر شوروی 20 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 20 کوپک - reverse20 کوپک 1948-1956
مس - نیکل, 3.6g, ø 21.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.28

اتریش >1946 - 2001|جمهوری دوم

 دوره
اتریش 2 گروشن - obverseاتریش 2 گروشن - reverse2 گروشن 1950-1994
آلومینیوم, 0.9g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.19
اتریش 5 گروشن - obverseاتریش 5 گروشن - reverse5 گروشن 1948-1994
روی, 2.5g, ø 19mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.15
اتریش 10 گروشن - obverseاتریش 10 گروشن - reverse10 گروشن 1951-2001
آلومینیوم, 1.1g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.10
اتریش 20 گروشن - obverseاتریش 20 گروشن - reverse20 گروشن 1950-1954
آلومینیوم - برنز, 4.5g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.98

آرژانتین>1881 - 1969|پزو آرژانتین

 دوره
آرژانتین 5 سنتاوو - obverseآرژانتین 5 سنتاوو - reverse5 سنتاوو 1951-1953
مس - نیکل, 2g, ø 17mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.30
آرژانتین 10 سنتاوو - obverseآرژانتین 10 سنتاوو - reverse10 سنتاوو 1951-1952
مس - نیکل, 3g, ø 19mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.28
آرژانتین 20 سنتاوو - obverseآرژانتین 20 سنتاوو - reverse20 سنتاوو 1951-1952
مس - نیکل, 4g, ø 21.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.36

ایرلند>1939 - 1969|جمهوری ایرلند

 دوره
ایرلند شیلینگ (فلورین) 2 - obverseایرلند شیلینگ (فلورین) 2 - reverseشیلینگ (فلورین) 2  1951-1969
مس - نیکل, 11.31g, ø 28.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.50

اروگوئه>1862 - 1974|پزو

 دوره
اروگوئه 5 سنتسیمو - obverseاروگوئه 5 سنتسیمو - reverse5 سنتسیمو 1944-1951
مس, 5g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.91

استرالیا>1937 - 1952|شاه جرج ششم

 دوره
استرالیا ½ پنی - obverseاسترالیا ½ پنی - reverse½ پنی  1949-1952
برنز, 5.6g, ø 25.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.10
استرالیا 1 پنی - obverseاسترالیا 1 پنی - reverse1 پنی 1949-1952
برنز, 9.41g, ø 31mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.14
استرالیا 3 پنس - obverseاسترالیا 3 پنس - reverse3 پنس 1949-1952
نقره 0.500, 1.41g, ø 16mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.80
استرالیا 6 پنس - obverseاسترالیا 6 پنس - reverse6 پنس 1950-1952
نقره 0.500, 2.83g, ø 19.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.79
استرالیا شیلینگ (فلورین) 2 - obverseاسترالیا شیلینگ (فلورین) 2 - reverseشیلینگ (فلورین) 2  1951-1952
نقره 0.500, 11.31g, ø 28.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 6.28
استرالیا شیلینگ (فلورین) 2 - obverseاسترالیا شیلینگ (فلورین) 2 - reverseشیلینگ (فلورین) 2  1951
Federation
نقره 0.500, 11.31g, ø 28.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 9.04

آفریقای جنوبی>1937 - 1952|شاه جرج ششم

 دوره
آفریقای جنوبی 1 پنی - obverseآفریقای جنوبی 1 پنی - reverse1 پنی 1951-1952
برنز, 9.45g, ø 30.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.29

آفریقای شرقی بریتانیا>1921 - 1964|شیلینگ

 دوره
آفریقای شرقی بریتانیا 5 سنت - obverseآفریقای شرقی بریتانیا 5 سنت - reverse5 سنت 1949-1952
برنز, 5.55g, ø 25.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.40
آفریقای شرقی بریتانیا 10 سنت - obverseآفریقای شرقی بریتانیا 10 سنت - reverse10 سنت 1949-1952
برنز, 9.5g, ø 30.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.89

افغانستان>1925 - 2002|افغانی اول

 دوره
افغانستان 50 پول - obverseافغانستان 50 پول - reverse50 پول 1951
برنز, 4.8g, ø 22.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.48

آلمان>1948 - 1989|آلمان غربی

 دوره
آلمان 5 مارک - obverseآلمان 5 مارک - reverse5 مارک 1951-1974
نقره 0.625, 11.2g, ø 29mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 5.76

اندونزی>1951 - 1961|جمهوری اندونزی

 دوره
اندونزی 10 سن - obverseاندونزی 10 سن - reverse10 سن 1951-1954
آلومینیوم, 1.72g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.41

بریتانیا>1937 - 1952|شاه جرج ششم

 دوره
بریتانیا 1 فارتینگ - obverseبریتانیا 1 فارتینگ - reverse1 فارتینگ 1949-1952
برنز, 3.56g, ø 20.32mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.56
بریتانیا ½ پنی - obverseبریتانیا ½ پنی - reverse½ پنی  1949-1952
برنز, 5.66g, ø 25.4mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.65
بریتانیا 1 پنی - obverseبریتانیا 1 پنی - reverse1 پنی 1949-1951
برنز, 9.45g, ø 30.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.13
بریتانیا 3 پنس - obverseبریتانیا 3 پنس - reverse3 پنس 1949-1952
نیکل - برنج, 6.86g, ø 21.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.62
بریتانیا 6 پنس - obverseبریتانیا 6 پنس - reverse6 پنس 1949-1952
مس - نیکل, 2.83g, ø 19.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.54
بریتانیا 1 شیلینگ - obverseبریتانیا 1 شیلینگ - reverse1 شیلینگ 1949-1951
English crest /standing lion/
مس - نیکل, 5.66g, ø 23.59mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.61
بریتانیا 1 شیلینگ - obverseبریتانیا 1 شیلینگ - reverse1 شیلینگ 1949-1951
Scottish crest /seated lion/
مس - نیکل, 5.66g, ø 23.59mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.69
بریتانیا شیلینگ (فلورین) 2 - obverseبریتانیا شیلینگ (فلورین) 2 - reverseشیلینگ (فلورین) 2  1949-1951
مس - نیکل, 11.31g, ø 28.4mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.62
بریتانیا ½ کرون - obverseبریتانیا ½ کرون - reverse½ کرون 1949-1951
مس - نیکل, 14.26g, ø 32.2mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.49
بریتانیا 5 شیلینگ - obverseبریتانیا 5 شیلینگ - reverse5 شیلینگ 1951
Festival of Britain
مس - نیکل, 28.3g, ø 38.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 11.18

بلژیک>1948 - 1993|شاه بودوین اول

 دوره
بلژیک 1 فرانک - obverseبلژیک 1 فرانک - reverse1 فرانک 1950-1988
BELGIQUE
مس - نیکل, 4g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.11
بلژیک 1 فرانک - obverseبلژیک 1 فرانک - reverse1 فرانک 1950-1988
BELGIE
مس - نیکل, 4g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.10
بلژیک 20 فرانک - obverseبلژیک 20 فرانک - reverse20 فرانک 1949-1955
BELGIE
نقره 0.835, 8g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.10
بلژیک 50 فرانک - obverseبلژیک 50 فرانک - reverse50 فرانک 1948-1954
BELGIQUE
نقره 0.835, 12.5g, ø 30mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 7.67

بلغارستان>1946 - 1990|جمهوری خلق

 دوره
بلغارستان 1 استوتینکا - obverseبلغارستان 1 استوتینکا - reverse1 استوتینکا 1951
برنج, 1g, ø 15.2mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.80
بلغارستان 3 استوتینکی - obverseبلغارستان 3 استوتینکی - reverse3 استوتینکی 1951
برنج, 2.4g, ø 19.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.57
بلغارستان 5 استوتینکی - obverseبلغارستان 5 استوتینکی - reverse5 استوتینکی 1951
برنج, 3.1g, ø 22.35mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.69
بلغارستان 10 استوتینکی - obverseبلغارستان 10 استوتینکی - reverse10 استوتینکی 1951
مس - نیکل, 1.8g, ø 16.59mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.48
بلغارستان 25 استوتینکی - obverseبلغارستان 25 استوتینکی - reverse25 استوتینکی 1951
مس - نیکل, 3.3g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.69

uCoin