×
کشور
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
1969
×
×

کاتالوگ سکه > برچسب: 1969  | جستجو 

ایالات استوایی آفریقا>1961 - 1972|فرانک CFA

 دوره
ایالات استوایی آفریقا 1 فرانک - obverseایالات استوایی آفریقا 1 فرانک - reverse1 فرانک 1969-1971
آلومینیوم, 1.3g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 5.49

ایالات متحده آمریکا>1981 - 2019|ایالات متحده آمریکا

 دوره
ایالات متحده آمریکا 1 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 1 سنت - reverse1 سنت 1959-1982
مس - روی, 3.11g, ø 19mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.09
ایالات متحده آمریکا 5 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 5 سنت - reverse5 سنت 1946-2003
مس - نیکل, 5g, ø 21.21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.11
ایالات متحده آمریکا 1 دایم - obverseایالات متحده آمریکا 1 دایم - reverse1 دایم 1965-2019
مس نیکل مس اندود, 2.27g, ø 17.91mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.15
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 1965-1998
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.28

ایالات متحده آمریکا>1951 - 1980|ایالات متحده آمریکا

 دوره
ایالات متحده آمریکا ½ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ½ دلار - reverse½ دلار 1965-1970
Kennedy Half Dollar
نقره 0.400, 11.5g, ø 30.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 4.50

ایتالیا>1946 - 2001|جمهوری ایتالیا

 دوره
ایتالیا 5 لیره - obverseایتالیا 5 لیره - reverse5 لیره 1951-2001
آلومینیوم, 1g, ø 20.2mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.15
ایتالیا 10 لیره - obverseایتالیا 10 لیره - reverse10 لیره 1951-2001
آلومینیوم, 1.6g, ø 23.25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.09
ایتالیا 20 لیره - obverseایتالیا 20 لیره - reverse20 لیره 1956-2001
آلومینیوم - برنز, 3.6g, ø 21.25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.12
ایتالیا 50 لیره - obverseایتالیا 50 لیره - reverse50 لیره 1954-1989
فولاد ضد زنگ, 6.25g, ø 24.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.12
ایتالیا 100 لیره - obverseایتالیا 100 لیره - reverse100 لیره 1955-1989
فولاد ضد زنگ, 8g, ø 27.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.12
ایتالیا 200 لیره - obverseایتالیا 200 لیره - reverse200 لیره 1999
Carabinieri
آلومینیوم - برنز, 5g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.93

اتحاد جماهیر شوروی>1961 - 1991|اتحاد جماهیر شوروی

 دوره
اتحاد جماهیر شوروی 1 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 1 کوپک - reverse1 کوپک 1961-1991
برنج, 1g, ø 15mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.03
اتحاد جماهیر شوروی 2 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 2 کوپک - reverse2 کوپک 1961-1991
برنج, 2g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.04
اتحاد جماهیر شوروی 3 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 3 کوپک - reverse3 کوپک 1961-1991
برنج, 3g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.06
اتحاد جماهیر شوروی 5 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 5 کوپک - reverse5 کوپک 1961-1991
برنج, 5g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.06
اتحاد جماهیر شوروی 10 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 10 کوپک - reverse10 کوپک 1961-1991
مس - روی - نیکل, 1.6g, ø 17.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.06
اتحاد جماهیر شوروی 15 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 15 کوپک - reverse15 کوپک 1961-1991
مس - روی - نیکل, 2.5g, ø 19.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.07
اتحاد جماهیر شوروی 20 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 20 کوپک - reverse20 کوپک 1961-1991
مس - روی - نیکل, 3.4g, ø 21.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.07
اتحاد جماهیر شوروی 50 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 50 کوپک - reverse50 کوپک 1964-1991
مس - روی - نیکل, 4.4g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.31
اتحاد جماهیر شوروی 1 روبل - obverseاتحاد جماهیر شوروی 1 روبل - reverse1 روبل 1964-1991
مس - روی - نیکل, 7.5g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.28

اتریش >1946 - 2001|جمهوری دوم

 دوره
اتریش  10 گروشن - obverseاتریش  10 گروشن - reverse10 گروشن 1951-2001
آلومینیوم, 1.1g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.10
اتریش  50 گروشن - obverseاتریش  50 گروشن - reverse50 گروشن 1959-2001
آلومینیوم - برنز, 3g, ø 19.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.11
اتریش  1 شیلینگ - obverseاتریش  1 شیلینگ - reverse1 شیلینگ 1959-2001
آلومینیوم - برنز, 4.2g, ø 22.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.19
اتریش  5 شیلینگ - obverseاتریش  5 شیلینگ - reverse5 شیلینگ 1968-2001
مس - نیکل, 4.8g, ø 23.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.30
اتریش  10 شیلینگ - obverseاتریش  10 شیلینگ - reverse10 شیلینگ 1957-1973
نقره 0.640, 7.5g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.85

ایران>1943 - 1979|محمدرضاشاه پهلوی

 دوره
ایران 50 دینار - obverseایران 50 دینار - reverse50 دینار 1954-1975
آلومینیوم - برنز, 2.91g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.54
ایران 5 ریال - obverseایران 5 ریال - reverse5 ریال 1968-1978
مس - نیکل, 4.6g, ø 24.9mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.52
ایران 10 ریال - obverseایران 10 ریال - reverse10 ریال 1966-1973
مس - نیکل, 7g, ø 28mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.56

ایرلند>1969 - 2000|جمهوری ایرلند

 دوره
ایرلند 5 پنس - obverseایرلند 5 پنس - reverse5 پنس 1969-1990
مس - نیکل, 5.65g, ø 23.59mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.36
ایرلند 10 پنس - obverseایرلند 10 پنس - reverse10 پنس 1969-1986
مس - نیکل, 11.31g, ø 28.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.33

اروگوئه>1862 - 1974|پزو

 دوره
اروگوئه 1 پزو - obverseاروگوئه 1 پزو - reverse1 پزو 1969
آلومینیوم - برنز, 2g, ø 17mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.79
اروگوئه 5 پزو - obverseاروگوئه 5 پزو - reverse5 پزو 1969
آلومینیوم - برنز, 3g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.45
اروگوئه 10 پزو - obverseاروگوئه 10 پزو - reverse10 پزو 1969
آلومینیوم - برنز, 4g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.73

استرالیا>1966 - 2019|ملکه الیزابت دوم

 دوره
استرالیا 1 سنت - obverseاسترالیا 1 سنت - reverse1 سنت 1966-1984
برنز, 2.6g, ø 17.51mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.12
استرالیا 5 سنت - obverseاسترالیا 5 سنت - reverse5 سنت 1966-1984
مس - نیکل, 2.8g, ø 19.4mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.16
استرالیا 10 سنت - obverseاسترالیا 10 سنت - reverse10 سنت 1966-1984
مس - نیکل, 5.65g, ø 23.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.16
استرالیا 20 سنت - obverseاسترالیا 20 سنت - reverse20 سنت 1966-1984
مس - نیکل, 11.3g, ø 28.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.29
استرالیا 50 سنت - obverseاسترالیا 50 سنت - reverse50 سنت 1969-1984
مس - نیکل, 15.55g, ø 31.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.92

اسراییل>1960 - 1980|دولت اسراییل

 دوره
اسراییل 5 آگوروت - obverseاسراییل 5 آگوروت - reverse5 آگوروت 1960-1975
آلومینیوم - برنز, 2.3g, ø 17.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.16
اسراییل 10 آگوروت - obverseاسراییل 10 آگوروت - reverse10 آگوروت 1960-1977
آلومینیوم - برنز, 4.3g, ø 21.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.27
اسراییل 1 لیره - obverseاسراییل 1 لیره - reverse1 لیره 1967-1980
مس - نیکل, 9g, ø 27.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.24

ایسلند>1944 - 1980|جمهوری ایسلند

 دوره
ایسلند 10 آورار - obverseایسلند 10 آورار - reverse10 آورار 1946-1969
مس - نیکل, 1.5g, ø 15mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.18
ایسلند 50 آورار - obverseایسلند 50 آورار - reverse50 آورار 1969-1974
نیکل - برنج, 2.4g, ø 19.04mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.32
ایسلند 1 کرونا - obverseایسلند 1 کرونا - reverse1 کرونا 1957-1975
نیکل - برنج, 4.75g, ø 22.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.32
ایسلند 5 کرونر - obverseایسلند 5 کرونر - reverse5 کرونر 1969-1980
مس - نیکل, 4g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.52
ایسلند 10 کرونور - obverseایسلند 10 کرونور - reverse10 کرونور 1967-1980
مس - نیکل, 6.52g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.37

آفریقای جنوبی>1961 - 2019|جمهوری آفریقای جنوبی

 دوره
آفریقای جنوبی 1 سنت - obverseآفریقای جنوبی 1 سنت - reverse1 سنت 1965-1969
SUID-AFRIKA
برنز, 3g, ø 19mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.25
آفریقای جنوبی 2 سنت - obverseآفریقای جنوبی 2 سنت - reverse2 سنت 1965-1969
SUID-AFRIKA
برنز, 4g, ø 22.45mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.27

آفریقای غربی>1958 - 2019|فرانک آفریقای غربی CFA

 دوره
آفریقای غربی 5 فرانک - obverseآفریقای غربی 5 فرانک - reverse5 فرانک 1965-2018
مس - آلومینیوم - نیکل, 3g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.32

uCoin