×
کشور
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
1989
×
×

کاتالوگ سکه > برچسب: 1989  | جستجو 

ایالات متحده آمریکا>1981 - 2019|ایالات متحده آمریکا

 دوره
ایالات متحده آمریکا 1 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 1 سنت - reverse1 سنت 1983-2008
روی با روکش مس, 2.5g, ø 19.05mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.09
ایالات متحده آمریکا 5 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 5 سنت - reverse5 سنت 1946-2003
مس - نیکل, 5g, ø 21.21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.11
ایالات متحده آمریکا 1 دایم - obverseایالات متحده آمریکا 1 دایم - reverse1 دایم 1965-2019
مس نیکل مس اندود, 2.27g, ø 17.91mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.15
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 1965-1998
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.28
ایالات متحده آمریکا ½ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ½ دلار - reverse½ دلار 1977-2019
Kennedy Half Dollar
مس نیکل مس اندود, 11.34g, ø 30.61mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.28

ایتالیا>1946 - 2001|جمهوری ایتالیا

 دوره
ایتالیا 10 لیره - obverseایتالیا 10 لیره - reverse10 لیره 1951-2001
آلومینیوم, 1.6g, ø 23.25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.09
ایتالیا 20 لیره - obverseایتالیا 20 لیره - reverse20 لیره 1956-2001
آلومینیوم - برنز, 3.6g, ø 21.25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.12
ایتالیا 50 لیره - obverseایتالیا 50 لیره - reverse50 لیره 1954-1989
فولاد ضد زنگ, 6.25g, ø 24.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.12
ایتالیا 100 لیره - obverseایتالیا 100 لیره - reverse100 لیره 1955-1989
فولاد ضد زنگ, 8g, ø 27.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.12
ایتالیا 500 لیره - obverseایتالیا 500 لیره - reverse500 لیره 1982-2001
دو آلیاژی : مرکز برنز ، حلقه آکمونیتال, 6.8g, ø 25.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.23
ایتالیا 200 لیره - obverseایتالیا 200 لیره - reverse200 لیره 1989
Taranto
آلومینیوم - برنز, 5g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.88

اتحاد جماهیر شوروی>1961 - 1991|اتحاد جماهیر شوروی

 دوره
اتحاد جماهیر شوروی 1 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 1 کوپک - reverse1 کوپک 1961-1991
برنج, 1g, ø 15mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.03
اتحاد جماهیر شوروی 2 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 2 کوپک - reverse2 کوپک 1961-1991
برنج, 2g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.04
اتحاد جماهیر شوروی 3 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 3 کوپک - reverse3 کوپک 1961-1991
برنج, 3g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.06
اتحاد جماهیر شوروی 5 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 5 کوپک - reverse5 کوپک 1961-1991
برنج, 5g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.06
اتحاد جماهیر شوروی 10 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 10 کوپک - reverse10 کوپک 1961-1991
مس - روی - نیکل, 1.6g, ø 17.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.06
اتحاد جماهیر شوروی 15 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 15 کوپک - reverse15 کوپک 1961-1991
مس - روی - نیکل, 2.5g, ø 19.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.07
اتحاد جماهیر شوروی 20 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 20 کوپک - reverse20 کوپک 1961-1991
مس - روی - نیکل, 3.4g, ø 21.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.07
اتحاد جماهیر شوروی 50 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 50 کوپک - reverse50 کوپک 1964-1991
مس - روی - نیکل, 4.4g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.31
اتحاد جماهیر شوروی 1 روبل - obverseاتحاد جماهیر شوروی 1 روبل - reverse1 روبل 1964-1991
مس - روی - نیکل, 7.5g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.28
اتحاد جماهیر شوروی 1 روبل - obverseاتحاد جماهیر شوروی 1 روبل - reverse1 روبل 1989
Modest Musorgsky
مس - روی - نیکل, 12.8g, ø 31mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.82
اتحاد جماهیر شوروی 1 روبل - obverseاتحاد جماهیر شوروی 1 روبل - reverse1 روبل 1989
Mikhail Lermontov
مس - روی - نیکل, 12.8g, ø 31mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.16
اتحاد جماهیر شوروی 1 روبل - obverseاتحاد جماهیر شوروی 1 روبل - reverse1 روبل 1989
Hamza Hakimzadeh Niyazi
مس - روی - نیکل, 12.8g, ø 31mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.97
اتحاد جماهیر شوروی 1 روبل - obverseاتحاد جماهیر شوروی 1 روبل - reverse1 روبل 1989
Mihai Eminescu
مس - روی - نیکل, 12.8g, ø 31mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.88
اتحاد جماهیر شوروی 1 روبل - obverseاتحاد جماهیر شوروی 1 روبل - reverse1 روبل 1989
Taras Shevchenko
مس - روی - نیکل, 12.8g, ø 31mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.82
اتحاد جماهیر شوروی 3 روبل - obverseاتحاد جماهیر شوروی 3 روبل - reverse3 روبل 1989
Armenian Earthquake Relief
مس - روی - نیکل, 14.35g, ø 33mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.18
اتحاد جماهیر شوروی 5 روبل - obverseاتحاد جماهیر شوروی 5 روبل - reverse5 روبل 1989
Pokrovskiy Cathedral
مس - روی - نیکل, 19.8g, ø 35mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 4.83
اتحاد جماهیر شوروی 5 روبل - obverseاتحاد جماهیر شوروی 5 روبل - reverse5 روبل 1989
Registan
مس - روی - نیکل, 19.8g, ø 35mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 5.51
اتحاد جماهیر شوروی 5 روبل - obverseاتحاد جماهیر شوروی 5 روبل - reverse5 روبل 1989
Cathedral of the Annunciation
مس - روی - نیکل, 19.8g, ø 35mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 5.12

اتریش >1946 - 2001|جمهوری دوم

 دوره
اتریش 2 گروشن - obverseاتریش 2 گروشن - reverse2 گروشن 1950-1994
آلومینیوم, 0.9g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.19
اتریش 5 گروشن - obverseاتریش 5 گروشن - reverse5 گروشن 1948-1994
روی, 2.5g, ø 19mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.15
اتریش 10 گروشن - obverseاتریش 10 گروشن - reverse10 گروشن 1951-2001
آلومینیوم, 1.1g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.10
اتریش 1 شیلینگ - obverseاتریش 1 شیلینگ - reverse1 شیلینگ 1959-2001
آلومینیوم - برنز, 4.2g, ø 22.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.19
اتریش 5 شیلینگ - obverseاتریش 5 شیلینگ - reverse5 شیلینگ 1968-2001
مس - نیکل, 4.8g, ø 23.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.30
اتریش 10 شیلینگ - obverseاتریش 10 شیلینگ - reverse10 شیلینگ 1974-2001
مس - نیکل, 6.2g, ø 26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.24

ایران>1979 - 1991|جمهوری اسلامی ایران

 دوره
ایران 10 ریال - obverseایران 10 ریال - reverse10 ریال 1989
Muslim Unity
مس - نیکل, 3.02g, ø 21.2mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.91
ایران 20 ریال - obverseایران 20 ریال - reverse20 ریال 1989
Sacred Defense
مس - نیکل, 4.7g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.84

اردن>1949 - 1991|پادشاهی هاشمی اردن

 دوره
اردن 10 فلس - obverseاردن 10 فلس - reverse10 فلس 1978-1989
برنز, 5.9g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.19
اردن 50 فلس - obverseاردن 50 فلس - reverse50 فلس 1978-1991
مس - نیکل, 7.5g, ø 26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.47

آرژانتین>1985 - 1991|آسترال آرژانتین

 دوره
آرژانتین 1 اوسترال - obverseآرژانتین 1 اوسترال - reverse1 اوسترال 1989
آلومینیوم, 1.55g, ø 20.2mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.55
آرژانتین 5 آوسترال - obverseآرژانتین 5 آوسترال - reverse5 آوسترال 1989
آلومینیوم, 1.8g, ø 21.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.80
آرژانتین 10 آوسترال - obverseآرژانتین 10 آوسترال - reverse10 آوسترال 1989
آلومینیوم, 2g, ø 23.2mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.40

آروبا>1986 - 2013|ملکه بئاتریس

 دوره
آروبا 10 سنت - obverseآروبا 10 سنت - reverse10 سنت 1986-2018
استیل با روکش نیکل, 3g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.42

اروگوئه>1975 - 1993|پزو جدید

 دوره
اروگوئه 5 پزو جدید - obverseاروگوئه 5 پزو جدید - reverse5 پزو جدید 1989
فولاد ضد زنگ, 1.36g, ø 15mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.34
اروگوئه 10 پزو جدید - obverseاروگوئه 10 پزو جدید - reverse10 پزو جدید 1989
فولاد ضد زنگ, 2.94g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.51
اروگوئه 100 پزو جدید - obverseاروگوئه 100 پزو جدید - reverse100 پزو جدید 1989
فولاد ضد زنگ, 7.56g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.51
اروگوئه 200 پزو جدید - obverseاروگوئه 200 پزو جدید - reverse200 پزو جدید 1989
مس - روی - نیکل, 10g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.70
اروگوئه 500 پزو جدید - obverseاروگوئه 500 پزو جدید - reverse500 پزو جدید 1989
مس - نیکل, 11.8g, ø 29mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.11

اسپانیا>1975 - 2001|شاه خوان کارلوس اول

 دوره
اسپانیا 1 پزوتا - obverseاسپانیا 1 پزوتا - reverse1 پزوتا 1982-1989
آلومینیوم, 1.2g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.11
اسپانیا 1 پزوتا - obverseاسپانیا 1 پزوتا - reverse1 پزوتا 1989-2001
آلومینیوم, 0.55g, ø 14mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.16

uCoin