×
کشور
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
2 евро
×
×

کاتالوگ سکه > برچسب: 2 евро  | جستجو 

ایتالیا>2002 - 2019|اتحادیه اروپا (یورو)

 دوره
ایتالیا 2 یورو - obverseایتالیا 2 یورو - reverse2 یورو 2002-2007
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.24
ایتالیا 2 یورو - obverseایتالیا 2 یورو - reverse2 یورو 2004
فائو
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.28
ایتالیا 2 یورو - obverseایتالیا 2 یورو - reverse2 یورو 2005
European Constitution
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.70
ایتالیا 2 یورو - obverseایتالیا 2 یورو - reverse2 یورو 2006
Turin'06 Olympic
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.94
ایتالیا 2 یورو - obverseایتالیا 2 یورو - reverse2 یورو 2009
Loius Braille
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.96
ایتالیا 2 یورو - obverseایتالیا 2 یورو - reverse2 یورو 2010
Camillo Benso di Cavour
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.71
ایتالیا 2 یورو - obverseایتالیا 2 یورو - reverse2 یورو 2012
10 Years of Euro Cash
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.34
ایتالیا 2 یورو - obverseایتالیا 2 یورو - reverse2 یورو 2012
Giovanni Pascoli
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.08
ایتالیا 2 یورو - obverseایتالیا 2 یورو - reverse2 یورو 2013
Giuseppe Verdi
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.54
ایتالیا 2 یورو - obverseایتالیا 2 یورو - reverse2 یورو 2013
Giovanni Boccaccio
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.32
ایتالیا 2 یورو - obverseایتالیا 2 یورو - reverse2 یورو 2014
Carabinieri
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.36
ایتالیا 2 یورو - obverseایتالیا 2 یورو - reverse2 یورو 2014
گالیلئو گالیله
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.36

اتریش >2002 - 2019|اتحادیه اروپا (یورو)

 دوره
اتریش 2 یورو - obverseاتریش 2 یورو - reverse2 یورو 2002-2006
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.24
اتریش 2 یورو - obverseاتریش 2 یورو - reverse2 یورو 2008-2019
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.24
اتریش 2 یورو - obverseاتریش 2 یورو - reverse2 یورو 2005
Austrian State Treaty
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 4.90
اتریش 2 یورو - obverseاتریش 2 یورو - reverse2 یورو 2007
Treaty of Rome
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.80
اتریش 2 یورو - obverseاتریش 2 یورو - reverse2 یورو 2012
10 Years of Euro Cash
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.70
اتریش 2 یورو - obverseاتریش 2 یورو - reverse2 یورو 2015
پرچم اتحادیه اروپا
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.07
اتریش 2 یورو - obverseاتریش 2 یورو - reverse2 یورو 2016
National Bank
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.32

ایرلند>2002 - 2019|اتحادیه اروپا (یورو)

 دوره
ایرلند 2 یورو - obverseایرلند 2 یورو - reverse2 یورو 2002-2006
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.24
ایرلند 2 یورو - obverseایرلند 2 یورو - reverse2 یورو 2007-2019
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.24
ایرلند 2 یورو - obverseایرلند 2 یورو - reverse2 یورو 2009
10 Years of EMU
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.57

اسپانیا>1999 - 2019|اتحادیه اروپا (یورو)

 دوره
اسپانیا 2 یورو - obverseاسپانیا 2 یورو - reverse2 یورو 1999-2006
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.24
اسپانیا 2 یورو - obverseاسپانیا 2 یورو - reverse2 یورو 2007-2009
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.24
اسپانیا 2 یورو - obverseاسپانیا 2 یورو - reverse2 یورو 2005
Don Quixote
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.53
اسپانیا 2 یورو - obverseاسپانیا 2 یورو - reverse2 یورو 2009
10 Years of EMU
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.68
اسپانیا 2 یورو - obverseاسپانیا 2 یورو - reverse2 یورو 2010
Cordoba
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.36
اسپانیا 2 یورو - obverseاسپانیا 2 یورو - reverse2 یورو 2011
Patio de los Leones
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.58
اسپانیا 2 یورو - obverseاسپانیا 2 یورو - reverse2 یورو 2014
Gaudi's Güell Park
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.39
اسپانیا 2 یورو - obverseاسپانیا 2 یورو - reverse2 یورو 2014
King Felipe VI
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.95

استونی>2011 - 2019|اتحادیه اروپا (یورو)

 دوره
استونی 2 یورو - obverseاستونی 2 یورو - reverse2 یورو 2011-2018
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.24
استونی 2 یورو - obverseاستونی 2 یورو - reverse2 یورو 2012
10 Years of Euro Cash
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.36

اسلواکی>2009 - 2019|اتحادیه اروپا (یورو)

 دوره
اسلواکی 2 یورو - obverseاسلواکی 2 یورو - reverse2 یورو 2009-2019
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.24
اسلواکی 2 یورو - obverseاسلواکی 2 یورو - reverse2 یورو 2009
10 Years of EMU
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.38
اسلواکی 2 یورو - obverseاسلواکی 2 یورو - reverse2 یورو 2011
Visegrád Group
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.46
اسلواکی 2 یورو - obverseاسلواکی 2 یورو - reverse2 یورو 2012
10 Years of Euro Cash
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.59
اسلواکی 2 یورو - obverseاسلواکی 2 یورو - reverse2 یورو 2014
European Union
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.36

اسلونی>2007 - 2019|اتحادیه اروپا (یورو)

 دوره
اسلونی 2 یورو - obverseاسلونی 2 یورو - reverse2 یورو 2007-2018
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.34
اسلونی 2 یورو - obverseاسلونی 2 یورو - reverse2 یورو 2009
10 Years of EMU
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.93
اسلونی 2 یورو - obverseاسلونی 2 یورو - reverse2 یورو 2011
Franc Rozman – Stane
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.59
اسلونی 2 یورو - obverseاسلونی 2 یورو - reverse2 یورو 2012
10 Years of Euro Cash
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.60
اسلونی 2 یورو - obverseاسلونی 2 یورو - reverse2 یورو 2013
Postojna Cave
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.59
اسلونی 2 یورو - obverseاسلونی 2 یورو - reverse2 یورو 2014
Barbara of Cilli
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.55

آلمان>2002 - 2019|اتحادیه اروپا (یورو)

 دوره
آلمان 2 یورو - obverseآلمان 2 یورو - reverse2 یورو 2002-2006
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.24
آلمان 2 یورو - obverseآلمان 2 یورو - reverse2 یورو 2008-2019
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.24
آلمان 2 یورو - obverseآلمان 2 یورو - reverse2 یورو 2006
Schleswig-Holstein
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.80
آلمان 2 یورو - obverseآلمان 2 یورو - reverse2 یورو 2007
Treaty of Rome
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.69
آلمان 2 یورو - obverseآلمان 2 یورو - reverse2 یورو 2007
Mecklenburg-Vorpommern
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.88
آلمان 2 یورو - obverseآلمان 2 یورو - reverse2 یورو 2008
Hamburg
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.80
آلمان 2 یورو - obverseآلمان 2 یورو - reverse2 یورو 2009
Saarland
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.81

uCoin