×
کشور
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
2 złote
×
×

کاتالوگ سکه > برچسب: 2 złote  | جستجو 

لهستان>1990 - 2019|جمهوری سوم

 دوره
لهستان 2 زلوتی - obverseلهستان 2 زلوتی - reverse2 زلوتی 1994-2019
دو آلیاژی : مرکز مس - نیکل ، حلقه آلومینیوم - برنز, 5.21g, ø 21.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.55
لهستان 2 زلوتی - obverseلهستان 2 زلوتی - reverse2 زلوتی 2002
Bronislaw Malinowski
برنج, 8.15g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.16
لهستان 2 زلوتی - obverseلهستان 2 زلوتی - reverse2 زلوتی 2002
August II the Strong
برنج, 8.15g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.44
لهستان 2 زلوتی - obverseلهستان 2 زلوتی - reverse2 زلوتی 2002
Wladyslaw Anders
برنج, 8.15g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.26
لهستان 2 زلوتی - obverseلهستان 2 زلوتی - reverse2 زلوتی 2002
Malbork Castle
برنج, 8.15g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.66
لهستان 2 زلوتی - obverseلهستان 2 زلوتی - reverse2 زلوتی 2002
Jan Matejko
برنج, 8.15g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.08
لهستان 2 زلوتی - obverseلهستان 2 زلوتی - reverse2 زلوتی 2003
European Eel
برنج, 8.15g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 9.17
لهستان 2 زلوتی - obverseلهستان 2 زلوتی - reverse2 زلوتی 2003
Great Orchestra of Christmas Charity
برنج, 7.74g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.31
لهستان 2 زلوتی - obverseلهستان 2 زلوتی - reverse2 زلوتی 2003
Poznan
برنج, 8.15g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 4.32
لهستان 2 زلوتی - obverseلهستان 2 زلوتی - reverse2 زلوتی 2003
Wet Monday
برنج, 8.15g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.97
لهستان 2 زلوتی - obverseلهستان 2 زلوتی - reverse2 زلوتی 2003
Oil and Gas Industry's Origin
برنج, 8.15g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.57
لهستان 2 زلوتی - obverseلهستان 2 زلوتی - reverse2 زلوتی 2003
Stanislaw Maczek
برنج, 8.15g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.87
لهستان 2 زلوتی - obverseلهستان 2 زلوتی - reverse2 زلوتی 2003
John Paul II
برنج, 8.15g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.70
لهستان 2 زلوتی - obverseلهستان 2 زلوتی - reverse2 زلوتی 2003
Stanislaw I Leszczynski
برنج, 8.15g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.38
لهستان 2 زلوتی - obverseلهستان 2 زلوتی - reverse2 زلوتی 2003
Jacek Malczewski
برنج, 8.15g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.14
لهستان 2 زلوتی - obverseلهستان 2 زلوتی - reverse2 زلوتی 2004
Harbour porpoise
برنج, 8.15g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.88
لهستان 2 زلوتی - obverseلهستان 2 زلوتی - reverse2 زلوتی 2004
Polish Zloty
برنج, 8.15g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.48
لهستان 2 زلوتی - obverseلهستان 2 زلوتی - reverse2 زلوتی 2004
Poland in European Union
برنج, 8.15g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.32
لهستان 2 زلوتی - obverseلهستان 2 زلوتی - reverse2 زلوتی 2004
Lower Silesian Voivodeship
برنج, 8.15g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.86
لهستان 2 زلوتی - obverseلهستان 2 زلوتی - reverse2 زلوتی 2004
Kuyavian-Pomeranian Voivodeship
برنج, 8.15g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.59
لهستان 2 زلوتی - obverseلهستان 2 زلوتی - reverse2 زلوتی 2004
Lubusz Voivodeship
برنج, 8.15g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.19
لهستان 2 زلوتی - obverseلهستان 2 زلوتی - reverse2 زلوتی 2004
Lodz Voivodeship
برنج, 8.15g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.11
لهستان 2 زلوتی - obverseلهستان 2 زلوتی - reverse2 زلوتی 2004
Malopolska Voivodeship
برنج, 8.15g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.08
لهستان 2 زلوتی - obverseلهستان 2 زلوتی - reverse2 زلوتی 2004
Masovian Voivodeship
برنج, 8.15g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.10
لهستان 2 زلوتی - obverseلهستان 2 زلوتی - reverse2 زلوتی 2004
Podkarpacie Voivodeship
برنج, 8.15g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.07
لهستان 2 زلوتی - obverseلهستان 2 زلوتی - reverse2 زلوتی 2004
Podlaskie Voivodeship
برنج, 8.15g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.08
لهستان 2 زلوتی - obverseلهستان 2 زلوتی - reverse2 زلوتی 2004
Pomeranian Voivodeship
برنج, 8.15g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.07
لهستان 2 زلوتی - obverseلهستان 2 زلوتی - reverse2 زلوتی 2004
Silesian Voivodeship
برنج, 8.15g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.13
لهستان 2 زلوتی - obverseلهستان 2 زلوتی - reverse2 زلوتی 2004
Warsaw Uprising
برنج, 8.15g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.28
لهستان 2 زلوتی - obverseلهستان 2 زلوتی - reverse2 زلوتی 2004
Stanislaw Sosabowski
برنج, 8.15g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.07
لهستان 2 زلوتی - obverseلهستان 2 زلوتی - reverse2 زلوتی 2004
Police
برنج, 8.15g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.30
لهستان 2 زلوتی - obverseلهستان 2 زلوتی - reverse2 زلوتی 2004
Senate
برنج, 8.15g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.20
لهستان 2 زلوتی - obverseلهستان 2 زلوتی - reverse2 زلوتی 2004
Aleksander Czekanowski
برنج, 8.15g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.28
لهستان 2 زلوتی - obverseلهستان 2 زلوتی - reverse2 زلوتی 2004
Harvest Festival
برنج, 8.15g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.08
لهستان 2 زلوتی - obverseلهستان 2 زلوتی - reverse2 زلوتی 2004
Fine Arts Academy
برنج, 8.15g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.08
لهستان 2 زلوتی - obverseلهستان 2 زلوتی - reverse2 زلوتی 2004
Stanislaw Wyspianski
برنج, 8.15g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.07
لهستان 2 زلوتی - obverseلهستان 2 زلوتی - reverse2 زلوتی 2004
Lublin Voivodeship
برنج, 8.15g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.11
لهستان 2 زلوتی - obverseلهستان 2 زلوتی - reverse2 زلوتی 2004
Olympic Athens 2004
برنج, 8.15g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.13
لهستان 2 زلوتی - obverseلهستان 2 زلوتی - reverse2 زلوتی 2004
Opole Voivodeship
برنج, 8.15g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.06
لهستان 2 زلوتی - obverseلهستان 2 زلوتی - reverse2 زلوتی 2005
Expo 2005 - Japan
برنج, 8.15g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.05
لهستان 2 زلوتی - obverseلهستان 2 زلوتی - reverse2 زلوتی 2005
Jasna Gora
برنج, 8.15g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.04
لهستان 2 زلوتی - obverseلهستان 2 زلوتی - reverse2 زلوتی 2005
Kolobrzeg
برنج, 8.15g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.95
لهستان 2 زلوتی - obverseلهستان 2 زلوتی - reverse2 زلوتی 2005
WWII
برنج, 8.15g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.08
لهستان 2 زلوتی - obverseلهستان 2 زلوتی - reverse2 زلوتی 2005
Swietokrzyskie Voivodeship
برنج, 8.15g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.08
لهستان 2 زلوتی - obverseلهستان 2 زلوتی - reverse2 زلوتی 2005
West Pomeranian Voivodeship
برنج, 8.15g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.05
لهستان 2 زلوتی - obverseلهستان 2 زلوتی - reverse2 زلوتی 2005
Gniezno
برنج, 8.15g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.04
لهستان 2 زلوتی - obverseلهستان 2 زلوتی - reverse2 زلوتی 2005
Cieszyn
برنج, 8.15g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.96
لهستان 2 زلوتی - obverseلهستان 2 زلوتی - reverse2 زلوتی 2006
Chelmno
برنج, 8.15g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.03
لهستان 2 زلوتی - obverseلهستان 2 زلوتی - reverse2 زلوتی 2009
Poles Who Saved the Jews
برنج, 8.15g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.02
لهستان 2 زلوتی - obverseلهستان 2 زلوتی - reverse2 زلوتی 2011
Badger
برنج, 8.15g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.70

uCoin