×
کشور
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
50 копеек
×
×

کاتالوگ سکه > برچسب: 50 копеек  | جستجو 

اتحاد جماهیر شوروی>1991 - 1992|صادر شده توسط بانک دولتی

 دوره
اتحاد جماهیر شوروی 50 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 50 کوپک - reverse50 کوپک 1991
Government Bank
مس - نیکل, 2.3g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.27

اتحاد جماهیر شوروی>1961 - 1991|اتحاد جماهیر شوروی

 دوره
اتحاد جماهیر شوروی 5 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 5 کوپک - reverse5 کوپک 1961-1991
برنج, 5g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.06
اتحاد جماهیر شوروی 50 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 50 کوپک - reverse50 کوپک 1961
مس - روی - نیکل, 4.4g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.74
اتحاد جماهیر شوروی 50 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 50 کوپک - reverse50 کوپک 1964-1991
مس - روی - نیکل, 4.4g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.31
اتحاد جماهیر شوروی 50 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 50 کوپک - reverse50 کوپک 1967
دومین سالگرد انقلاب اسلامی ایران
مس - روی - نیکل, 6.45g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.54

اتحاد جماهیر شوروی>1924 - 1958|اتحاد جماهیر شوروی

 دوره
اتحاد جماهیر شوروی 5 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 5 کوپک - reverse5 کوپک 1926-1935
آلومینیوم - برنز, 5g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.69
اتحاد جماهیر شوروی 1 poltinnik - obverseاتحاد جماهیر شوروی 1 poltinnik - reverse1 poltinnik 1924-1927
نقره 0.900, 10g, ø 26.67mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 7.71

اتحاد جماهیر شوروی>1921 - 1923|جمهوری شوروی

 دوره
اتحاد جماهیر شوروی 50 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 50 کوپک - reverse50 کوپک 1921-1922
نقره 0.900, 10g, ø 26.67mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 10.60

اوکراین>1992 - 2019|دولت اوکراین

 دوره
اوکراین 50 کوپیک - obverseاوکراین 50 کوپیک - reverse50 کوپیک 1992-1996
برنج, 4.2g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.03
اوکراین 50 کوپیک - obverseاوکراین 50 کوپیک - reverse50 کوپیک 2001-2016
آلومینیوم - برنز, 4.2g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.08
اوکراین 50 کوپیک - obverseاوکراین 50 کوپیک - reverse50 کوپیک 2013-2018
استیل با روکش برنج, 4.2g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.10

بلاروس>1992 - 2019|جمهوری بلاروس

 دوره
بلاروس 50 کوپک - obverseبلاروس 50 کوپک - reverse50 کوپک 2009
استیل با روکش مس - برنج , 3.95g, ø 22.25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.37

ترانسنیستریا>2000 - 2019|جمهوری مولداوی

 دوره
ترانسنیستریا 50 کوپک - obverseترانسنیستریا 50 کوپک - reverse50 کوپک 2005
استیل با روکش برنز, 2.8g, ø 19mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.27

روسیه>1997 - 2019|فدراسیون روسیه

 دوره
روسیه 50 کوپک - obverseروسیه 50 کوپک - reverse50 کوپک 1997-2006
برنج, 2.9g, ø 19.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.02
روسیه 50 کوپک - obverseروسیه 50 کوپک - reverse50 کوپک 2006-2015
استیل با روکش برنج, 2.75g, ø 19.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.01

روسیه>1894 - 1917|امپراطور نیکلاس دوم

 دوره
روسیه 50 کوپک - obverseروسیه 50 کوپک - reverse50 کوپک 1895-1914
نقره 0.900, 10g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 5.29

روسیه>1881 - 1894|امپراطور الکساندر سوم

 دوره
روسیه 50 کوپک - obverseروسیه 50 کوپک - reverse50 کوپک 1886-1894
نقره 0.900, 10g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.56

روسیه>1855 - 1881|امپراطور الکساندر دوم

 دوره
روسیه 1 poltina - obverseروسیه 1 poltina - reverse1 poltina 1832-1858
نقره 0.868, 10.37g, ø 28.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 12.37

روسیه>1826 - 1855|امپراطور نیکلاس اول

 دوره
روسیه 1 poltina - obverseروسیه 1 poltina - reverse1 poltina 1810-1826
نقره 0.868, 10.37g, ø 28.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 11.71

uCoin