×
کشور
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
Aluminium
×
×

کاتالوگ سکه > برچسب: Aluminium  | جستجو 

ایتالیا>1946 - 2001|جمهوری ایتالیا

 دوره
ایتالیا 1 لیره - obverseایتالیا 1 لیره - reverse1 لیره 1951-2001
آلومینیوم, 0.62g, ø 17.2mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.39
ایتالیا 2 لیره - obverseایتالیا 2 لیره - reverse2 لیره 1953-2001
آلومینیوم, 0.8g, ø 18.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.44
ایتالیا 5 لیره - obverseایتالیا 5 لیره - reverse5 لیره 1951-2001
آلومینیوم, 1g, ø 20.2mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.14
ایتالیا 10 لیره - obverseایتالیا 10 لیره - reverse10 لیره 1951-2001
آلومینیوم, 1.6g, ø 23.25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.09

اتریش >1946 - 2001|جمهوری دوم

 دوره
اتریش  2 گروشن - obverseاتریش  2 گروشن - reverse2 گروشن 1950-1994
آلومینیوم, 0.9g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.22
اتریش  10 گروشن - obverseاتریش  10 گروشن - reverse10 گروشن 1951-2001
آلومینیوم, 1.1g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.10
اتریش  50 گروشن - obverseاتریش  50 گروشن - reverse50 گروشن 1946-1955
آلومینیوم, 1.4g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.43
اتریش  1 شیلینگ - obverseاتریش  1 شیلینگ - reverse1 شیلینگ 1946-1957
آلومینیوم, 2g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.39

آذربایجان>1992 - 2016|جمهوری آذربایجان

 دوره
آذربایجان 5 قپیک - obverseآذربایجان 5 قپیک - reverse5 قپیک 1993
آلومینیوم, 0.85g, ø 17.1mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.02
آذربایجان 10 قپیک - obverseآذربایجان 10 قپیک - reverse10 قپیک 1992
آلومینیوم, 1.05g, ø 18.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.79
آذربایجان 20 قپیک - obverseآذربایجان 20 قپیک - reverse20 قپیک 1992-1993
آلومینیوم, 1.15g, ø 20.1mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.91
آذربایجان 50 قپیک - obverseآذربایجان 50 قپیک - reverse50 قپیک 1992-1993
آلومینیوم, 1.45g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.91

آرژانتین>1983 - 1985|آرژانتین پزو آرژانتین

 دوره
آرژانتین 5 سنتاوو - obverseآرژانتین 5 سنتاوو - reverse5 سنتاوو 1983
آلومینیوم, 1.2g, ø 19.2mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.54

ارمنستان>1994 - 2018|جمهوری ارمنستان

 دوره
ارمنستان 10 لوما - obverseارمنستان 10 لوما - reverse10 لوما 1994
آلومینیوم, 0.6g, ø 16mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.48
ارمنستان 3 درام - obverseارمنستان 3 درام - reverse3 درام 1994
آلومینیوم, 1.63g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.51
ارمنستان 10 درام - obverseارمنستان 10 درام - reverse10 درام 2004
آلومینیوم, 1.3g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.54

اسراییل>1980 - 1985|دولت اسراییل

 دوره
اسراییل 1 آگورا جدید - obverseاسراییل 1 آگورا جدید - reverse1 آگورا جدید 1980-1982
آلومینیوم, 0.6g, ø 15mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.18
اسراییل 5 آگوروت جدید - obverseاسراییل 5 آگوروت جدید - reverse5 آگوروت جدید 1980-1984
آلومینیوم, 0.9g, ø 18.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.17

اسراییل>1960 - 1980|دولت اسراییل

 دوره
اسراییل 1 آگورا - obverseاسراییل 1 آگورا - reverse1 آگورا 1960-1980
آلومینیوم, 1.03g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.16
اسراییل 5 آگوروت - obverseاسراییل 5 آگوروت - reverse5 آگوروت 1976-1979
آلومینیوم, 0.77g, ø 17.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.35
اسراییل 10 آگوروت - obverseاسراییل 10 آگوروت - reverse10 آگوروت 1977-1980
آلومینیوم, 1.6g, ø 21.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.20

اسلواکی>1939 - 1945|جمهوری اسلواکی

 دوره
اسلواکی 20 هالیرو - obverseاسلواکی 20 هالیرو - reverse20 هالیرو 1942-1943
آلومینیوم, 0.65g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.40

آلبانی>1945 - 1991|جمهوری خلق

 دوره
آلبانی 10 کیندارکا - obverseآلبانی 10 کیندارکا - reverse10 کیندارکا 1964
آلومینیوم, 1.09g, ø 17.95mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.16
آلبانی 10 کیندارکا - obverseآلبانی 10 کیندارکا - reverse10 کیندارکا 1988
آلومینیوم, 1.1g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.33
آلبانی 20 کیندارکا - obverseآلبانی 20 کیندارکا - reverse20 کیندارکا 1964
آلومینیوم, 1.51g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.32
آلبانی 1 لک - obverseآلبانی 1 لک - reverse1 لک 1964
آلومینیوم, 2.3g, ø 26.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.38

الجزایر>1964 - 2018|جمهوری دموکراتیک خلق

 دوره
الجزایر 2 santiman - obverseالجزایر 2 santiman - reverse2 santiman 1964
آلومینیوم, 0.6g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.45
الجزایر 5 سانتیمات - obverseالجزایر 5 سانتیمات - reverse5 سانتیمات 1974
2nd Four Year Plan
آلومینیوم, 1.5g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.54

آلمان - رایش سوم>1933 - 1945|آلمان نازی (رایش سوم)

 دوره
آلمان - رایش سوم 5 رایش فنیگ - obverseآلمان - رایش سوم 5 رایش فنیگ - reverse5 رایش فنیگ 1940-1944
روی, 2.5g, ø 19mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.69
آلمان - رایش سوم 50 رایش فنیگ - obverseآلمان - رایش سوم 50 رایش فنیگ - reverse50 رایش فنیگ 1939-1944
آلومینیوم, 1.3g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.20

آلمان شرقی>1948 - 1990|آلمان شرقی

 دوره
آلمان شرقی 1 فنیگ - obverseآلمان شرقی 1 فنیگ - reverse1 فنیگ 1948-1950
آلومینیوم, 0.75g, ø 17mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.27
آلمان شرقی 1 فنیگ - obverseآلمان شرقی 1 فنیگ - reverse1 فنیگ 1952-1953
آلومینیوم, 0.75g, ø 17mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.22
آلمان شرقی 5 فنیگ - obverseآلمان شرقی 5 فنیگ - reverse5 فنیگ 1948-1950
آلومینیوم, 1.1g, ø 19mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.22
آلمان شرقی 5 فنیگ - obverseآلمان شرقی 5 فنیگ - reverse5 فنیگ 1952-1953
آلومینیوم, 1.1g, ø 19mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.31
آلمان شرقی 10 فنیگ - obverseآلمان شرقی 10 فنیگ - reverse10 فنیگ 1948-1950
آلومینیوم, 1.5g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.35
آلمان شرقی 10 فنیگ - obverseآلمان شرقی 10 فنیگ - reverse10 فنیگ 1952-1953
آلومینیوم, 1.5g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.29
آلمان شرقی 50 فنیگ - obverseآلمان شرقی 50 فنیگ - reverse50 فنیگ 1958
آلومینیوم, 2g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.15
آلمان شرقی 1 مارک - obverseآلمان شرقی 1 مارک - reverse1 مارک 1956-1963
آلومینیوم, 2.5g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.24
آلمان شرقی 2 مارک - obverseآلمان شرقی 2 مارک - reverse2 مارک 1957
آلومینیوم, 3g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.85

اندونزی>1965 - 2017|جمهوری اندونزی

 دوره
اندونزی 1 روپیه - obverseاندونزی 1 روپیه - reverse1 روپیه 1970
آلومینیوم, 1.44g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.70
اندونزی 5 روپیه - obverseاندونزی 5 روپیه - reverse5 روپیه 1970
آلومینیوم, 2.8g, ø 28mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.37
اندونزی 5 روپیه - obverseاندونزی 5 روپیه - reverse5 روپیه 1974
فائو
آلومینیوم, 3g, ø 28.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.44
اندونزی 5 روپیه - obverseاندونزی 5 روپیه - reverse5 روپیه 1979-1996
Family Planning Program
آلومینیوم, 1.4g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.61
اندونزی 10 روپیه - obverseاندونزی 10 روپیه - reverse10 روپیه 1979
National Saving Program
آلومینیوم, 1.9g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.33
اندونزی 25 روپیه - obverseاندونزی 25 روپیه - reverse25 روپیه 1991-1996
آلومینیوم, 1.25g, ø 18.01mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.29
اندونزی 50 روپیه - obverseاندونزی 50 روپیه - reverse50 روپیه 1999-2002
آلومینیوم, 1.35g, ø 19.95mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.05
اندونزی 100 روپیه - obverseاندونزی 100 روپیه - reverse100 روپیه 1999-2005
آلومینیوم, 1.79g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.22
اندونزی 200 روپیه - obverseاندونزی 200 روپیه - reverse200 روپیه 2003
آلومینیوم, 2.4g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.40
اندونزی 500 روپیه - obverseاندونزی 500 روپیه - reverse500 روپیه 2003
آلومینیوم, 3.05g, ø 27.2mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.36

اوکراین>1992 - 2018|دولت اوکراین

 دوره
اوکراین 2 کوپیکی - obverseاوکراین 2 کوپیکی - reverse2 کوپیکی 1992-1996
آلومینیوم, 0.64g, ø 17.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.09

uCoin