×
کشور
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
Anglija
×
×

کاتالوگ سکه > برچسب: Anglija  | جستجو 

بریتانیا>1982 - 2019|ملکه الیزابت دوم

 دوره
بریتانیا 1 پنی - obverseبریتانیا 1 پنی - reverse1 پنی 1998-2008
استیل با روکش مس, 3.56g, ø 20.32mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.09
بریتانیا 1 پنی - obverseبریتانیا 1 پنی - reverse1 پنی 2008-2015
استیل با روکش مس, 3.56g, ø 20.32mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.09
بریتانیا 2 پنس - obverseبریتانیا 2 پنس - reverse2 پنس 1985-1992
برنز, 7.12g, ø 25.9mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.09
بریتانیا 2 پنس - obverseبریتانیا 2 پنس - reverse2 پنس 1992-1997
استیل با روکش مس, 7.12g, ø 25.9mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.10
بریتانیا 2 پنس - obverseبریتانیا 2 پنس - reverse2 پنس 1998-2008
استیل با روکش مس, 7.12g, ø 25.9mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.13
بریتانیا 5 پنس - obverseبریتانیا 5 پنس - reverse5 پنس 1998-2008
مس - نیکل, 3.25g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.15
بریتانیا 5 پنس - obverseبریتانیا 5 پنس - reverse5 پنس 2008-2010
مس - نیکل, 3.25g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.17
بریتانیا 10 پنس - obverseبریتانیا 10 پنس - reverse10 پنس 1992-1997
مس - نیکل, 6.5g, ø 24.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.16
بریتانیا 10 پنس - obverseبریتانیا 10 پنس - reverse10 پنس 1998-2008
مس - نیکل, 6.5g, ø 24.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.16
بریتانیا 20 پنس - obverseبریتانیا 20 پنس - reverse20 پنس 1982-1984
مس - نیکل, 5g, ø 21.4mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.31
بریتانیا 20 پنس - obverseبریتانیا 20 پنس - reverse20 پنس 1985-1997
مس - نیکل, 5g, ø 21.4mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.31
بریتانیا 20 پنس - obverseبریتانیا 20 پنس - reverse20 پنس 1998-2008
مس - نیکل, 5g, ø 21.4mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.31
بریتانیا 1 پوند - obverseبریتانیا 1 پوند - reverse1 پوند 1983
نیکل - برنج, 9.5g, ø 22.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.53
بریتانیا 1 پوند - obverseبریتانیا 1 پوند - reverse1 پوند 1984
نیکل - برنج, 9.5g, ø 22.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.60
بریتانیا 1 پوند - obverseبریتانیا 1 پوند - reverse1 پوند 1985-1990
نیکل - برنج, 9.5g, ø 22.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.57
بریتانیا 1 پوند - obverseبریتانیا 1 پوند - reverse1 پوند 2004
Forth Bridge
نیکل - برنج, 9.5g, ø 22.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.57

بریتانیا>1968 - 1981|ملکه الیزابت دوم

 دوره
بریتانیا 1 پنی جدید - obverseبریتانیا 1 پنی جدید - reverse1 پنی جدید 1971-1981
برنز, 3.56g, ø 20.32mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.08
بریتانیا 2 پنس جدید - obverseبریتانیا 2 پنس جدید - reverse2 پنس جدید 1971-1981
برنز, 7.12g, ø 25.91mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.13

uCoin