×
کشور
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
Austria
×
×

کاتالوگ سکه > برچسب: Austria  | جستجو 

اتریش >1946 - 2001|جمهوری دوم

 دوره
اتریش 1 گروشن - obverseاتریش 1 گروشن - reverse1 گروشن 1947
روی, 1.8g, ø 17mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.62
اتریش 2 گروشن - obverseاتریش 2 گروشن - reverse2 گروشن 1950-1994
آلومینیوم, 0.9g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.19
اتریش 5 گروشن - obverseاتریش 5 گروشن - reverse5 گروشن 1948-1994
روی, 2.5g, ø 19mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.15
اتریش 10 گروشن - obverseاتریش 10 گروشن - reverse10 گروشن 1947-1949
روی, 3.5g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.21
اتریش 10 گروشن - obverseاتریش 10 گروشن - reverse10 گروشن 1951-2001
آلومینیوم, 1.1g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.10
اتریش 20 گروشن - obverseاتریش 20 گروشن - reverse20 گروشن 1950-1954
آلومینیوم - برنز, 4.5g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.97
اتریش 50 گروشن - obverseاتریش 50 گروشن - reverse50 گروشن 1946-1955
آلومینیوم, 1.4g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.43
اتریش 50 گروشن - obverseاتریش 50 گروشن - reverse50 گروشن 1959-2001
آلومینیوم - برنز, 3g, ø 19.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.11
اتریش 1 شیلینگ - obverseاتریش 1 شیلینگ - reverse1 شیلینگ 1946-1957
آلومینیوم, 2g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.38
اتریش 1 شیلینگ - obverseاتریش 1 شیلینگ - reverse1 شیلینگ 1959-2001
آلومینیوم - برنز, 4.2g, ø 22.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.19
اتریش 2 شیلینگ - obverseاتریش 2 شیلینگ - reverse2 شیلینگ 1946-1952
آلومینیوم, 2.8g, ø 28mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.15
اتریش 5 شیلینگ - obverseاتریش 5 شیلینگ - reverse5 شیلینگ 1952-1957
آلومینیوم, 4g, ø 31mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.52
اتریش 5 شیلینگ - obverseاتریش 5 شیلینگ - reverse5 شیلینگ 1960-1968
نقره 0.640, 5.2g, ø 23.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.69
اتریش 5 شیلینگ - obverseاتریش 5 شیلینگ - reverse5 شیلینگ 1968-2001
مس - نیکل, 4.8g, ø 23.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.30
اتریش 10 شیلینگ - obverseاتریش 10 شیلینگ - reverse10 شیلینگ 1957-1973
نقره 0.640, 7.5g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.85
اتریش 10 شیلینگ - obverseاتریش 10 شیلینگ - reverse10 شیلینگ 1974-2001
مس - نیکل, 6.2g, ø 26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.24
اتریش 20 شیلینگ - obverseاتریش 20 شیلینگ - reverse20 شیلینگ 1980-1993
States of Austria
آلومینیوم - برنز, 8g, ø 27.7mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.14
اتریش 20 شیلینگ - obverseاتریش 20 شیلینگ - reverse20 شیلینگ 1986-1993
Georgenberger Treaty
آلومینیوم - برنز, 8g, ø 27.7mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.20
اتریش 25 شیلینگ - obverseاتریش 25 شیلینگ - reverse25 شیلینگ 1957
Mariazell Basilica
نقره 0.800, 13g, ø 30mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 7.69
اتریش 25 شیلینگ - obverseاتریش 25 شیلینگ - reverse25 شیلینگ 1958
Carl Auer von Welsbach
نقره 0.800, 13g, ø 30mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 8.13
اتریش 25 شیلینگ - obverseاتریش 25 شیلینگ - reverse25 شیلینگ 1959
Archduke Johann
نقره 0.800, 13g, ø 30mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 7.76
اتریش 25 شیلینگ - obverseاتریش 25 شیلینگ - reverse25 شیلینگ 1960
Carinthian Plebiscite
نقره 0.800, 13g, ø 30mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 8.06
اتریش 25 شیلینگ - obverseاتریش 25 شیلینگ - reverse25 شیلینگ 1965
Vienna Technical High School
نقره 0.800, 13g, ø 30mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 8.69
اتریش 25 شیلینگ - obverseاتریش 25 شیلینگ - reverse25 شیلینگ 1967
Maria Theresia
نقره 0.800, 13g, ø 30mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 9.27
اتریش 25 شیلینگ - obverseاتریش 25 شیلینگ - reverse25 شیلینگ 1968
Johann Lukas von Hildebrandt
نقره 0.800, 13g, ø 30mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 9.32
اتریش 25 شیلینگ - obverseاتریش 25 شیلینگ - reverse25 شیلینگ 1973
Max Reinhardt
نقره 0.800, 13g, ø 30mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 11.20
اتریش 50 شیلینگ - obverseاتریش 50 شیلینگ - reverse50 شیلینگ 1959
Liberation of Tyrol
نقره 0.900, 20g, ø 34mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 11.88
اتریش 50 شیلینگ - obverseاتریش 50 شیلینگ - reverse50 شیلینگ 1970
Karl Renner
نقره 0.900, 20g, ø 34mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 18.17
اتریش 50 شیلینگ - obverseاتریش 50 شیلینگ - reverse50 شیلینگ 1971
Julius Raab
نقره 0.900, 20g, ø 34mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 11.57
اتریش 50 شیلینگ - obverseاتریش 50 شیلینگ - reverse50 شیلینگ 1974
Vienna International Flower Show
نقره 0.640, 20g, ø 34mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 12.50
اتریش 50 شیلینگ - obverseاتریش 50 شیلینگ - reverse50 شیلینگ 1974
Austrian Police Force
نقره 0.640, 20g, ø 33.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 11.71
اتریش 50 شیلینگ - obverseاتریش 50 شیلینگ - reverse50 شیلینگ 1974
Salzburg Cathedral
نقره 0.640, 20g, ø 33.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 11.62
اتریش 50 شیلینگ - obverseاتریش 50 شیلینگ - reverse50 شیلینگ 1974
Austrian Broadcasting
نقره 0.640, 20g, ø 34mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 10.56
اتریش 100 شیلینگ - obverseاتریش 100 شیلینگ - reverse100 شیلینگ 1974
Olympic Logo
نقره 0.640, 24g, ø 36mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 13.16
اتریش 100 شیلینگ - obverseاتریش 100 شیلینگ - reverse100 شیلینگ 1975
Innsbruck 1976
نقره 0.640, 24g, ø 36mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 13.37
اتریش 100 شیلینگ - obverseاتریش 100 شیلینگ - reverse100 شیلینگ 1978
Arlberg Road Tunnel
نقره 0.640, 24g, ø 36mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 13.05

اتریش >1925 - 1938|جمهوری اول (شیلینگ)

 دوره
اتریش 1 گروشن - obverseاتریش 1 گروشن - reverse1 گروشن 1925-1938
برنز, 1.6g, ø 17mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.60
اتریش 2 گروشن - obverseاتریش 2 گروشن - reverse2 گروشن 1925-1938
برنز, 3.3g, ø 19mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.52
اتریش 5 گروشن - obverseاتریش 5 گروشن - reverse5 گروشن 1931-1938
مس - نیکل, 3g, ø 17mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.12
اتریش 10 گروشن - obverseاتریش 10 گروشن - reverse10 گروشن 1925-1929
مس - نیکل, 4.5g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.44
اتریش ½ شیلینگ - obverseاتریش ½ شیلینگ - reverse½ شیلینگ 1925-1926
نقره 0.640, 3g, ø 19mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.36
اتریش 1 شیلینگ - obverseاتریش 1 شیلینگ - reverse1 شیلینگ 1925-1932
نقره 0.640, 6g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 4.79
اتریش 1 شیلینگ - obverseاتریش 1 شیلینگ - reverse1 شیلینگ 1934-1935
مس - نیکل, 7g, ø 26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.33
اتریش 5 شیلینگ - obverseاتریش 5 شیلینگ - reverse5 شیلینگ 1934-1936
نقره 0.835, 15g, ø 31mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 17.10
اتریش 25 شیلینگ - obverseاتریش 25 شیلینگ - reverse25 شیلینگ 1926-1931
طلا 0.900, 5.88g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 243
اتریش 2 شیلینگ - obverseاتریش 2 شیلینگ - reverse2 شیلینگ 1928
Franz Schubert
نقره 0.640, 12g, ø 29.4mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 7.57
اتریش 2 شیلینگ - obverseاتریش 2 شیلینگ - reverse2 شیلینگ 1934
Engelbert Dollfuss
نقره 0.640, 12g, ø 29.4mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 8.24
اتریش 2 شیلینگ - obverseاتریش 2 شیلینگ - reverse2 شیلینگ 1937
St. Karl Church
نقره 0.640, 12g, ø 29.4mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 10.64

اتریش >1923 - 1924|جمهوری اول (کرون)

 دوره
اتریش 100 کرونر - obverseاتریش 100 کرونر - reverse100 کرونر 1923-1924
برنز, 1.67g, ø 17mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.56
اتریش 200 کرونر - obverseاتریش 200 کرونر - reverse200 کرونر 1924
برنز, 3.33g, ø 19mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.14

uCoin