×
کشور
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
Bhutan
×
×

کاتالوگ سکه > برچسب: Bhutan  | جستجو 

بوتان>1974 - 2015|پادشاهی بوتان

 دوره
بوتان 5 چتروم - obverseبوتان 5 چتروم - reverse5 چتروم 1974-1975
آلومینیوم, 1.48g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.16
بوتان 5 چرتوم - obverseبوتان 5 چرتوم - reverse5 چرتوم 1979
برنز, 1.9g, ø 17.15mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.24
بوتان 10 چرتوم - obverseبوتان 10 چرتوم - reverse10 چرتوم 1979
برنز, 3.6g, ø 20.35mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.46
بوتان 25 چرتوم - obverseبوتان 25 چرتوم - reverse25 چرتوم 1979
استیل با روکش آلومینیوم برنز, 4.45g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.12

بوتان>1928 - 1957|پادشاهی بوتان

 دوره
بوتان 1 پیسه - obverseبوتان 1 پیسه - reverse1 پیسه 1951
برنز, 2.9g, ø 21.28mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.60

uCoin