×
کشور
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
D G REGINA
×
×

کاتالوگ سکه > برچسب: D G REGINA  | جستجو 

جزایر تورکس و کایکوس>1969 - 2015|ملکه الیزابت دوم

 دوره
جزایر تورکس و کایکوس ¼ کرون - obverseجزایر تورکس و کایکوس ¼ کرون - reverse¼ کرون 1981
مس - نیکل, 5.7g, ø 24.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.07

کانادا>1953 - 2019|ملکه الیزابت دوم

 دوره
کانادا 1 سنت - obverseکانادا 1 سنت - reverse1 سنت 1953-1964
برنز, 3.24g, ø 19.05mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.17
کانادا 1 سنت - obverseکانادا 1 سنت - reverse1 سنت 1965-1979
برنز, 3.24g, ø 19.05mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.09
کانادا 1 سنت - obverseکانادا 1 سنت - reverse1 سنت 1980-1981
برنز, 2.8g, ø 19mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.11
کانادا 1 سنت - obverseکانادا 1 سنت - reverse1 سنت 1982-1989
برنز, 2.5g, ø 19.1mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.13
کانادا 1 سنت - obverseکانادا 1 سنت - reverse1 سنت 1990-1996
برنز, 2.5g, ø 19.1mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.09
کانادا 1 سنت - obverseکانادا 1 سنت - reverse1 سنت 1992
Canada Confederation
برنز, 2.5g, ø 19.1mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.18
کانادا 1 سنت - obverseکانادا 1 سنت - reverse1 سنت 1997-2003
روی با روکش مس, 2.25g, ø 19.05mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.12
کانادا 1 سنت - obverseکانادا 1 سنت - reverse1 سنت 2002
Queen's Jubilee
روی با روکش مس, 2.25g, ø 19.05mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.18
کانادا 1 سنت - obverseکانادا 1 سنت - reverse1 سنت 2002
Queen's Jubilee
استیل با روکش مس, 2.35g, ø 19.05mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.24
کانادا 1 سنت - obverseکانادا 1 سنت - reverse1 سنت 2003-2012
روی با روکش مس, 2.25g, ø 19.05mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.12
کانادا 1 سنت - obverseکانادا 1 سنت - reverse1 سنت 2003-2012
استیل با روکش مس, 2.35g, ø 19.05mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.11
کانادا 5 سنت - obverseکانادا 5 سنت - reverse5 سنت 1953-1954
استیل با روکش کروم, 4.54g, ø 21.21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.47
کانادا 5 سنت - obverseکانادا 5 سنت - reverse5 سنت 1955-1962
نیکل, 4.54g, ø 21.21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.19
کانادا 5 سنت - obverseکانادا 5 سنت - reverse5 سنت 1963-1964
نیکل, 4.54g, ø 21.21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.15
کانادا 5 سنت - obverseکانادا 5 سنت - reverse5 سنت 1965-1978
نیکل, 4.54g, ø 21.21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.16
کانادا 5 سنت - obverseکانادا 5 سنت - reverse5 سنت 1979-1981
نیکل, 4.54g, ø 21.21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.16
کانادا 5 سنت - obverseکانادا 5 سنت - reverse5 سنت 1982-1989
مس - نیکل, 4.6g, ø 21.2mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.13
کانادا 5 سنت - obverseکانادا 5 سنت - reverse5 سنت 1990-2001
مس - نیکل, 4.6g, ø 21.2mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.14
کانادا 5 سنت - obverseکانادا 5 سنت - reverse5 سنت 1992
Canada Confederation
مس - نیکل, 4.6g, ø 21.2mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.25
کانادا 5 سنت - obverseکانادا 5 سنت - reverse5 سنت 1999-2003
استیل با روکش نیکل, 3.95g, ø 21.2mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.16
کانادا 5 سنت - obverseکانادا 5 سنت - reverse5 سنت 2003-2019
استیل با روکش نیکل, 3.95g, ø 21.2mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.18
کانادا 10 سنت - obverseکانادا 10 سنت - reverse10 سنت 1965-1966
نقره 0.800, 2.33g, ø 18.03mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.03
کانادا 10 سنت - obverseکانادا 10 سنت - reverse10 سنت 1968
نیکل, 2.07g, ø 18.03mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.56
کانادا 10 سنت - obverseکانادا 10 سنت - reverse10 سنت 1969-1989
نیکل, 2.07g, ø 18.03mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.15
کانادا 10 سنت - obverseکانادا 10 سنت - reverse10 سنت 1990-2000
نیکل, 2.07g, ø 18.03mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.15
کانادا 10 سنت - obverseکانادا 10 سنت - reverse10 سنت 2002
Queen's Jubilee
استیل با روکش نیکل, 1.75g, ø 18.03mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.41
کانادا 10 سنت - obverseکانادا 10 سنت - reverse10 سنت 2003-2019
استیل با روکش نیکل, 1.75g, ø 18.03mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.16
کانادا 25 سنت - obverseکانادا 25 سنت - reverse25 سنت 1965-1966
نقره 0.800, 5.83g, ø 23.88mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.66
کانادا 25 سنت - obverseکانادا 25 سنت - reverse25 سنت 1968-1978
نیکل, 5.05g, ø 23.88mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.33
کانادا 25 سنت - obverseکانادا 25 سنت - reverse25 سنت 1979-1989
نیکل, 5.05g, ø 23.88mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.34
کانادا 25 سنت - obverseکانادا 25 سنت - reverse25 سنت 1990-2001
نیکل, 4.4g, ø 23.88mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.26
کانادا 25 سنت - obverseکانادا 25 سنت - reverse25 سنت 1999-2003
استیل با روکش نیکل, 4.4g, ø 23.88mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.44
کانادا 25 سنت - obverseکانادا 25 سنت - reverse25 سنت 2002
Queen's Jubilee
استیل با روکش نیکل, 4.4g, ø 23.88mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.70
کانادا 25 سنت - obverseکانادا 25 سنت - reverse25 سنت 2003-2019
استیل با روکش نیکل, 4.4g, ø 23.88mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.34
کانادا 50 سنت - obverseکانادا 50 سنت - reverse50 سنت 1965-1966
نقره 0.800, 11.66g, ø 29.72mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 7.12
کانادا 50 سنت - obverseکانادا 50 سنت - reverse50 سنت 1968-1976
نیکل, 8.1g, ø 27.13mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.25
کانادا 50 سنت - obverseکانادا 50 سنت - reverse50 سنت 1978-1989
نیکل, 8.1g, ø 27.13mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.51
کانادا 50 سنت - obverseکانادا 50 سنت - reverse50 سنت 1990-1996
نیکل, 8.1g, ø 27.13mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.15
کانادا 50 سنت - obverseکانادا 50 سنت - reverse50 سنت 2003-2019
استیل با روکش نیکل, 6.9g, ø 27.13mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.46
کانادا 1 دلار - obverseکانادا 1 دلار - reverse1 دلار 1968-1972
نیکل, 15.62g, ø 32.13mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.30
کانادا 1 دلار - obverseکانادا 1 دلار - reverse1 دلار 1975-1976
نیکل, 15.62g, ø 32.13mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.55
کانادا 1 دلار - obverseکانادا 1 دلار - reverse1 دلار 1987-1989
نیکل با روکش برنز- آئوریت, 7g, ø 26.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.10
کانادا 1 دلار - obverseکانادا 1 دلار - reverse1 دلار 1990-2003
نیکل با روکش برنز, 7g, ø 26.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.94
کانادا 1 دلار - obverseکانادا 1 دلار - reverse1 دلار 2012-2019
استیل با روکش برنج, 6.27g, ø 26.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.21
کانادا 2 دلار - obverseکانادا 2 دلار - reverse2 دلار 1996-2003
دو آلیاژی : مرکز آلومینیوم - برنز، حلقه نیکل, 7.3g, ø 28mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.43
کانادا 2 دلار - obverseکانادا 2 دلار - reverse2 دلار 2006-2012
دو آلیاژی : مرکز آلومینیوم - برنز، حلقه نیکل, 7.3g, ø 28mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.23
کانادا 1 سنت - obverseکانادا 1 سنت - reverse1 سنت 1967
Canada Confederation
برنز, 3.24g, ø 19.05mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.35
کانادا 5 سنت - obverseکانادا 5 سنت - reverse5 سنت 1967
Canada Confederation
نیکل, 4.54g, ø 21.21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.12
کانادا 10 سنت - obverseکانادا 10 سنت - reverse10 سنت 1967
Canada Confederation
نقره 0.800, 2.33g, ø 18.03mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.70

uCoin