×
کشور
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
Ebay
×
×

کاتالوگ سکه > برچسب: Ebay  | جستجو 

ایالات متحده آمریکا>1981 - 2019|ایالات متحده آمریکا

 دوره
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2002
Ohio
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.66
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2002
Louisiana
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.67
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2005
Oregon
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.65
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2006
North Dakota
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.67

ایتالیا>1946 - 2001|جمهوری ایتالیا

 دوره
ایتالیا 1 لیره - obverseایتالیا 1 لیره - reverse1 لیره 1951-2001
آلومینیوم, 0.62g, ø 17.2mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.32
ایتالیا 2 لیره - obverseایتالیا 2 لیره - reverse2 لیره 1953-2001
آلومینیوم, 0.8g, ø 18.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.44
ایتالیا 5 لیره - obverseایتالیا 5 لیره - reverse5 لیره 1946-1950
آلومینیوم, 2.5g, ø 26.7mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.13
ایتالیا 100 لیره - obverseایتالیا 100 لیره - reverse100 لیره 1955-1989
فولاد ضد زنگ, 8g, ø 27.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.12
ایتالیا 200 لیره - obverseایتالیا 200 لیره - reverse200 لیره 1999
Carabinieri
آلومینیوم - برنز, 5g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.93

ایتالیا>1900 - 1946|شاه ویتوریو امانوئل سوم

 دوره
ایتالیا 5 سنتسیمی - obverseایتالیا 5 سنتسیمی - reverse5 سنتسیمی 1939-1943
آلومینیوم - برنز, 2.95g, ø 19.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.31
ایتالیا 1 لیره - obverseایتالیا 1 لیره - reverse1 لیره 1922-1928
نیکل, 8g, ø 27.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.68
ایتالیا 1 لیره - obverseایتالیا 1 لیره - reverse1 لیره 1939-1940
استیل (غیر مغناطیس), 8g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.19
ایتالیا 2 لیره - obverseایتالیا 2 لیره - reverse2 لیره 1923-1927
نیکل, 10g, ø 29mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.35

ایتالیا>2002 - 2019|اتحادیه اروپا (یورو)

 دوره
ایتالیا 2 یورو - obverseایتالیا 2 یورو - reverse2 یورو 2008
Human Rights
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 4.14
ایتالیا 2 یورو - obverseایتالیا 2 یورو - reverse2 یورو 2009
Loius Braille
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.95
ایتالیا 2 یورو - obverseایتالیا 2 یورو - reverse2 یورو 2013
Giovanni Boccaccio
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.31

ایتالیا>1861 - 1878|شاه ویتوریو امانوئل دوم

 دوره
ایتالیا 5 سنتسیمی - obverseایتالیا 5 سنتسیمی - reverse5 سنتسیمی 1861-1867
مس, 4.87g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.61

اتحاد جماهیر شوروی>1961 - 1991|اتحاد جماهیر شوروی

 دوره
اتحاد جماهیر شوروی 2 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 2 کوپک - reverse2 کوپک 1961-1991
برنج, 2g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.04

اتحاد جماهیر شوروی>1924 - 1958|اتحاد جماهیر شوروی

 دوره
اتحاد جماهیر شوروی 1 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 1 کوپک - reverse1 کوپک 1937-1946
آلومینیوم - برنز, 1g, ø 15mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.55
اتحاد جماهیر شوروی 15 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 15 کوپک - reverse15 کوپک 1931-1934
مس - نیکل, 2.7g, ø 19.56mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.67
اتحاد جماهیر شوروی 20 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 20 کوپک - reverse20 کوپک 1937-1946
مس - نیکل, 3.6g, ø 21.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.39

اتریش >2002 - 2019|اتحادیه اروپا (یورو)

 دوره
اتریش  2 یورو - obverseاتریش  2 یورو - reverse2 یورو 2005
Austrian State Treaty
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 4.89
اتریش  5 یورو - obverseاتریش  5 یورو - reverse5 یورو 2012
Society of Music Lovers
مس, 8.9g, ø 28.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 7.37
اتریش  5 یورو - obverseاتریش  5 یورو - reverse5 یورو 2014
Arctic Adventure
مس, 8.9g, ø 28.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 7.32
اتریش  5 یورو - obverseاتریش  5 یورو - reverse5 یورو 2015
New Year
مس, 8.9g, ø 28.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 7.30
اتریش  5 یورو - obverseاتریش  5 یورو - reverse5 یورو 2015
Armed Forces
مس, 8.9g, ø 28.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 7.40

ایران>1992 - 2018|جمهوری اسلامی ایران

 دوره
ایران 100 ریال - obverseایران 100 ریال - reverse100 ریال 1993-2003
مس - نیکل, 8.78g, ø 29mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.61
ایران 500 ریال - obverseایران 500 ریال - reverse500 ریال 2004-2006
دو آلیاژی: مرکز آلومینیوم - برنز ، حلقه مس - نیکل, 8.91g, ø 27.1mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.19

ایران>1979 - 1991|جمهوری اسلامی ایران

 دوره
ایران 2 ریال - obverseایران 2 ریال - reverse2 ریال 1979-1988
مس - نیکل, 3g, ø 22.4mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.45
ایران 20 ریال - obverseایران 20 ریال - reverse20 ریال 1989
Sacred Defense
مس - نیکل, 4.7g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.83

ایران>1943 - 1979|محمدرضاشاه پهلوی

 دوره
ایران 10 ریال - obverseایران 10 ریال - reverse10 ریال 1966-1973
مس - نیکل, 7g, ø 28mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.54

اریتره>1997 - 2015|ناکفا

 دوره
اریتره 10 سنت - obverseاریتره 10 سنت - reverse10 سنت 1997
استیل با روکش نیکل, 3.3g, ø 20.95mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.97

اردن>1992 - 2016|پادشاهی هاشمی اردن

 دوره
اردن 5 قرش - obverseاردن 5 قرش - reverse5 قرش 1992-1998
استیل با روکش نیکل, 5g, ø 26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.43
اردن ½ دینار - obverseاردن ½ دینار - reverse½ دینار 2000-2012
دو آلیاژی : مرکز مس - نیکلی ، حلقه برنج, 9.67g, ø 29mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.02

اردن>1949 - 1991|پادشاهی هاشمی اردن

 دوره
اردن 50 فلس - obverseاردن 50 فلس - reverse50 فلس 1955-1965
مس - نیکل, 7.5g, ø 26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.71

آرژانتین>1992 - 2018|پزوی آرژانتین (قابل تبدیل)

 دوره
آرژانتین 5 سنتاوو - obverseآرژانتین 5 سنتاوو - reverse5 سنتاوو 1993-1995
مس - نیکل, 2.3g, ø 17.2mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.18
آرژانتین 5 سنتاوو - obverseآرژانتین 5 سنتاوو - reverse5 سنتاوو 2006-2011
استیل با روکش برنج, 2g, ø 17.2mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.12
آرژانتین 10 سنتاوو - obverseآرژانتین 10 سنتاوو - reverse10 سنتاوو 1992-2006
آلومینیوم - برنز, 2.25g, ø 18.2mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.13
آرژانتین 10 سنتاوو - obverseآرژانتین 10 سنتاوو - reverse10 سنتاوو 2006-2011
استیل با روکش برنج, 2.25g, ø 18.2mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.19
آرژانتین 25 سنتاوس - obverseآرژانتین 25 سنتاوس - reverse25 سنتاوس 1992-2010
آلومینیوم - برنز, 5.4g, ø 24.2mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.31
آرژانتین 25 سنتاوس - obverseآرژانتین 25 سنتاوس - reverse25 سنتاوس 1993-1996
مس - نیکل, 6.1g, ø 24.2mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.23
آرژانتین 50 سنتاوو - obverseآرژانتین 50 سنتاوو - reverse50 سنتاوو 1992-2010
آلومینیوم - برنز, 5.8g, ø 25.2mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.17
آرژانتین 1 پزو - obverseآرژانتین 1 پزو - reverse1 پزو 1994-2016
دو آلیاژی: مرکز آلومینیوم - برنز ، حلقه مس - نیکل, 6.35g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.45
آرژانتین 2 پزو - obverseآرژانتین 2 پزو - reverse2 پزو 2010-2016
دو آلیاژی : مرکز مس - نیکل ، حلقه آلومینیوم - برنز, 7.2g, ø 24.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.63
آرژانتین 1 پزو - obverseآرژانتین 1 پزو - reverse1 پزو 2010
Aconcagua
دو آلیاژی: مرکز آلومینیوم - برنز ، حلقه مس - نیکل, 6.35g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.23

آرژانتین>1985 - 1991|آسترال آرژانتین

 دوره
آرژانتین 1000 آوسترال - obverseآرژانتین 1000 آوسترال - reverse1000 آوسترال 1990-1991
آلومینیوم, 1.95g, ø 24.1mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.46

آرژانتین>1881 - 1969|پزو آرژانتین

 دوره
آرژانتین 25 پزو - obverseآرژانتین 25 پزو - reverse25 پزو 1964-1968
استیل با روکش نیکل, 6.45g, ø 26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.60

ایرلند>2002 - 2019|اتحادیه اروپا (یورو)

 دوره
ایرلند 1 euro cent - obverseایرلند 1 euro cent - reverse1 euro cent 2002-2019
استیل با روکش مس, 2.3g, ø 16.25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.01
ایرلند 2 euro cent - obverseایرلند 2 euro cent - reverse2 euro cent 2002-2019
استیل با روکش مس, 3.06g, ø 18.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.02
ایرلند 5 euro cent - obverseایرلند 5 euro cent - reverse5 euro cent 2002-2019
استیل با روکش مس, 3.92g, ø 21.25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.06

uCoin