×
کشور
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
FIVE CENTS
×
×

کاتالوگ سکه > برچسب: FIVE CENTS  | جستجو 

ایالات متحده آمریکا>1981 - 2019|ایالات متحده آمریکا

 دوره
ایالات متحده آمریکا 5 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 5 سنت - reverse5 سنت 1946-2003
مس - نیکل, 5g, ø 21.21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.11
ایالات متحده آمریکا 5 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 5 سنت - reverse5 سنت 2006-2019
مس - نیکل, 5g, ø 21.21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.17
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 1965-1998
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.28
ایالات متحده آمریکا 5 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 5 سنت - reverse5 سنت 2004
Lousiana Purchase
مس - نیکل, 5g, ø 21.21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.33
ایالات متحده آمریکا 5 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 5 سنت - reverse5 سنت 2004
Keelboat
مس - نیکل, 5g, ø 21.21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.42
ایالات متحده آمریکا 5 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 5 سنت - reverse5 سنت 2005
Bison
مس - نیکل, 5g, ø 21.21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.42
ایالات متحده آمریکا 5 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 5 سنت - reverse5 سنت 2005
Ocean View
مس - نیکل, 5g, ø 21.21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.43
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 2017
Ellis Island
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.66

ایالات متحده آمریکا>1909 - 1950|ایالات متحده آمریکا

 دوره
ایالات متحده آمریکا 5 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 5 سنت - reverse5 سنت 1883-1912
Liberty Nickel
مس - نیکل, 5g, ø 21.21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.63
ایالات متحده آمریکا 5 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 5 سنت - reverse5 سنت 1913-1938
Buffalo Nickel
مس - نیکل, 5g, ø 21.21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.22
ایالات متحده آمریکا 5 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 5 سنت - reverse5 سنت 1938-1942
مس - نیکل, 5g, ø 21.21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.45
ایالات متحده آمریکا 5 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 5 سنت - reverse5 سنت 1942-1945
Jefferson Nickel
نقره 0.350, 5g, ø 21.21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.69

اتریش >2002 - 2019|اتحادیه اروپا (یورو)

 دوره
اتریش  5 euro cent - obverseاتریش  5 euro cent - reverse5 euro cent 2002-2019
استیل با روکش مس, 3.92g, ø 21.25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.06

اریتره>1997 - 2015|ناکفا

 دوره
اریتره 5 سنت - obverseاریتره 5 سنت - reverse5 سنت 1997
استیل با روکش نیکل, 2.7g, ø 18.9mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.84

اسپانیا>1999 - 2019|اتحادیه اروپا (یورو)

 دوره
اسپانیا 5 euro cent - obverseاسپانیا 5 euro cent - reverse5 euro cent 1999-2009
استیل با روکش مس, 3.92g, ø 21.25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.06

استرالیا>1966 - 2019|ملکه الیزابت دوم

 دوره
استرالیا 5 سنت - obverseاسترالیا 5 سنت - reverse5 سنت 1966-1984
مس - نیکل, 2.8g, ø 19.4mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.16
استرالیا 5 سنت - obverseاسترالیا 5 سنت - reverse5 سنت 1985-1998
مس - نیکل, 2.8g, ø 19.4mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.16
استرالیا 5 سنت - obverseاسترالیا 5 سنت - reverse5 سنت 1999-2019
مس - نیکل, 2.8g, ø 19.4mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.10

آفریقای جنوبی>1961 - 2019|جمهوری آفریقای جنوبی

 دوره
آفریقای جنوبی 5 سنت - obverseآفریقای جنوبی 5 سنت - reverse5 سنت 1965-1969
SOUTH AFRICA
نیکل, 2.5g, ø 17.35mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.48
آفریقای جنوبی 5 سنت - obverseآفریقای جنوبی 5 سنت - reverse5 سنت 1990-1995
استیل با روکش مس, 4.5g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.19
آفریقای جنوبی 5 سنت - obverseآفریقای جنوبی 5 سنت - reverse5 سنت 1996-2000
استیل با روکش مس, 4.5g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.16
آفریقای جنوبی 5 سنت - obverseآفریقای جنوبی 5 سنت - reverse5 سنت 2004
استیل با روکش مس, 4.5g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.25
آفریقای جنوبی 5 سنت - obverseآفریقای جنوبی 5 سنت - reverse5 سنت 2005
استیل با روکش مس, 4.5g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.16
آفریقای جنوبی 5 سنت - obverseآفریقای جنوبی 5 سنت - reverse5 سنت 2006
استیل با روکش مس, 4.5g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.16
آفریقای جنوبی 5 سنت - obverseآفریقای جنوبی 5 سنت - reverse5 سنت 2007
استیل با روکش مس, 4.5g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.15
آفریقای جنوبی 5 سنت - obverseآفریقای جنوبی 5 سنت - reverse5 سنت 2008
استیل با روکش مس, 4.5g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.19
آفریقای جنوبی 5 سنت - obverseآفریقای جنوبی 5 سنت - reverse5 سنت 2009
استیل با روکش مس, 4.5g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.23
آفریقای جنوبی 5 سنت - obverseآفریقای جنوبی 5 سنت - reverse5 سنت 2010
استیل با روکش مس, 4.5g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.23

آفریقای شرقی بریتانیا>1921 - 1964|شیلینگ

 دوره
آفریقای شرقی بریتانیا 5 سنت - obverseآفریقای شرقی بریتانیا 5 سنت - reverse5 سنت 1921-1936
برنز, 6.5g, ø 25.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.61
آفریقای شرقی بریتانیا 5 سنت - obverseآفریقای شرقی بریتانیا 5 سنت - reverse5 سنت 1937-1943
برنز, 6.32g, ø 26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.82
آفریقای شرقی بریتانیا 5 سنت - obverseآفریقای شرقی بریتانیا 5 سنت - reverse5 سنت 1949-1952
برنز, 5.55g, ø 25.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.40
آفریقای شرقی بریتانیا 5 سنت - obverseآفریقای شرقی بریتانیا 5 سنت - reverse5 سنت 1955-1963
برنز, 5.77g, ø 25.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.30
آفریقای شرقی بریتانیا 5 سنت - obverseآفریقای شرقی بریتانیا 5 سنت - reverse5 سنت 1964
برنز, 5.69g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.21

آنتیل هلند>1980 - 2013|ملکه بئاتریس

 دوره
آنتیل هلند 5 سنت - obverseآنتیل هلند 5 سنت - reverse5 سنت 1989-2016
آلومینیوم, 1.16g, ø 16mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.11

اوگاندا>1966 - 1986|جمهوری اوگاندا

 دوره
اوگاندا 5 سنت - obverseاوگاندا 5 سنت - reverse5 سنت 1976
استیل با روکش مس, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.85

باربادوس>1970 - 2018|ملکه الیزابت دوم

 دوره
باربادوس 5 سنت - obverseباربادوس 5 سنت - reverse5 سنت 1973-2007
برنج, 3.75g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.16
باربادوس 5 سنت - obverseباربادوس 5 سنت - reverse5 سنت 2007-2018
استیل با روکش برنج, 3.46g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.25

باهاما>1966 - 2018|ملکه الیزابت دوم

 دوره
باهاما 5 سنت - obverseباهاما 5 سنت - reverse5 سنت 1966-1970
مس - نیکل, 3.87g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.40
باهاما 5 سنت - obverseباهاما 5 سنت - reverse5 سنت 1974-2006
مس - نیکل, 3.94g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.41

برمودا>1970 - 2017|ملکه الیزابت دوم

 دوره
برمودا 5 سنت - obverseبرمودا 5 سنت - reverse5 سنت 1970-1985
مس - نیکل, 5g, ø 21.2mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.30
برمودا 5 سنت - obverseبرمودا 5 سنت - reverse5 سنت 1986-1998
مس - نیکل, 5g, ø 21.2mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.43

بلیز>1973 - 2016|ملکه الیزابت دوم

 دوره
بلیز 5 سنت - obverseبلیز 5 سنت - reverse5 سنت 1976-2016
آلومینیوم, 1.045g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.35

ترینیداد و توباگو>1976 - 2018|جمهوری ترینیداد و توباگو

 دوره
ترینیداد و توباگو 5 سنت - obverseترینیداد و توباگو 5 سنت - reverse5 سنت 1976-2016
برنز, 3.31g, ø 21.2mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.24

جاماییکا>1969 - 2018|دلار

 دوره
جاماییکا 5 سنت - obverseجاماییکا 5 سنت - reverse5 سنت 1969-1989
مس - نیکل, 2.83g, ø 19.4mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.28
جاماییکا 5 سنت - obverseجاماییکا 5 سنت - reverse5 سنت 1990-1993
استیل با روکش نیکل, 2.8g, ø 19.4mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.42

جزایر کوک>1972 - 2018|انجمن آزاد

 دوره
جزایر کوک 5 سنت - obverseجزایر کوک 5 سنت - reverse5 سنت 2000
فائو
استیل با روکش نیکل, 4.43g, ø 24.05mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.08

سریلانکا>1972 - 2019|جمهوری سریلانکا

 دوره
سریلانکا 5 سنت - obverseسریلانکا 5 سنت - reverse5 سنت 1975
نیکل - برنج, 3.3g, ø 21.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.35
سریلانکا 5 سنت - obverseسریلانکا 5 سنت - reverse5 سنت 1978-1991
آلومینیوم, 1g, ø 21.52mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.22

سیشل>1976 - 2018|جمهوری سیشل

 دوره
سیشل 5 سنت - obverseسیشل 5 سنت - reverse5 سنت 1982-2003
برنج, 1.95g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.23
سیشل 5 سنت - obverseسیشل 5 سنت - reverse5 سنت 2007-2012
استیل با روکش برنج, 1.95g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.41

uCoin