×
کشور
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
FRATERNITE
×
×

کاتالوگ سکه > برچسب: FRATERNITE  | جستجو 

فرانسه>1959 - 2002|جمهوری پنجم

 دوره
فرانسه 5 سنتیم - obverseفرانسه 5 سنتیم - reverse5 سنتیم 1966-2001
آلومینیوم - برنز, 2g, ø 17mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.09
فرانسه 10 سنتیم - obverseفرانسه 10 سنتیم - reverse10 سنتیم 1962-2001
آلومینیوم - برنز, 3g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.09
فرانسه 20 سنتیماس - obverseفرانسه 20 سنتیماس - reverse20 سنتیماس 1962-2001
آلومینیوم - برنز, 4g, ø 23.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.09
فرانسه 50 سنتیم - obverseفرانسه 50 سنتیم - reverse50 سنتیم 1962-1964
آلومینیوم - برنز, 7g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.66
فرانسه ½ فرانک - obverseفرانسه ½ فرانک - reverse½ فرانک 1965-2001
نیکل, 4.5g, ø 19.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.11
فرانسه 1 فرانک - obverseفرانسه 1 فرانک - reverse1 فرانک 1960-2001
نیکل, 6g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.14
فرانسه 2 فرانک - obverseفرانسه 2 فرانک - reverse2 فرانک 1978-2001
نیکل, 7.5g, ø 26.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.29
فرانسه 5 فرانک - obverseفرانسه 5 فرانک - reverse5 فرانک 1959-1969
نقره 0.835, 12g, ø 29mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 5.56
فرانسه 5 فرانک - obverseفرانسه 5 فرانک - reverse5 فرانک 1970-2001
نیکل, 10g, ø 29mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.24
فرانسه 10 فرانک - obverseفرانسه 10 فرانک - reverse10 فرانک 1964-1973
نقره 0.900, 25g, ø 37mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 11.68
فرانسه 10 فرانک - obverseفرانسه 10 فرانک - reverse10 فرانک 1974-1987
نیکل - برنج, 10g, ø 26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.02
فرانسه 10 فرانک - obverseفرانسه 10 فرانک - reverse10 فرانک 1988-2001
دو آلیاژی : مزکز نیکل ، حلقه آلومینیوم- برنز, 6.5g, ø 22.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.26
فرانسه 20 فرانک - obverseفرانسه 20 فرانک - reverse20 فرانک 1992-2001
سه آلیاژی: مرکز و حلقه خارجی آلومینیوم - برنز ، حلقه داخلی نیکل, 9g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.05
فرانسه 100 فرانک - obverseفرانسه 100 فرانک - reverse100 فرانک 1982-2001
نقره 0.900, 15g, ø 31mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 7.46
فرانسه 1 فرانک - obverseفرانسه 1 فرانک - reverse1 فرانک 1988
Charles de Gaulle
نیکل, 6g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.79
فرانسه 1 فرانک - obverseفرانسه 1 فرانک - reverse1 فرانک 1992
200th Anniversary of French Republic
نیکل, 6g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.45
فرانسه 2 فرانک - obverseفرانسه 2 فرانک - reverse2 فرانک 1993
Jean Moulin
نیکل, 7.5g, ø 26.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.16
فرانسه 2 فرانک - obverseفرانسه 2 فرانک - reverse2 فرانک 1995
Louis Pasteur
نیکل, 7.5g, ø 26.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.46
فرانسه 2 فرانک - obverseفرانسه 2 فرانک - reverse2 فرانک 1997
Georges Guynemer
نیکل, 7.5g, ø 26.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.60
فرانسه 5 فرانک - obverseفرانسه 5 فرانک - reverse5 فرانک 1996
Decimal Franc
نیکل, 10g, ø 29mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.21
فرانسه 10 فرانک - obverseفرانسه 10 فرانک - reverse10 فرانک 1982
Leon Gambetta
نیکل - برنج, 10g, ø 26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.73
فرانسه 10 فرانک - obverseفرانسه 10 فرانک - reverse10 فرانک 1987
Capetian dynasty
نیکل - برنج, 10g, ø 26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.52
فرانسه 10 فرانک - obverseفرانسه 10 فرانک - reverse10 فرانک 1988
Roland Garros
نیکل - برنج, 10g, ø 26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.26
فرانسه 20 فرانک - obverseفرانسه 20 فرانک - reverse20 فرانک 1993
Mediterranean Games
سه آلیاژی: مرکز و حلقه خارجی آلومینیوم - برنز ، حلقه داخلی نیکل, 9g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 4.97
فرانسه 20 فرانک - obverseفرانسه 20 فرانک - reverse20 فرانک 1994
International Olympic Committee
سه آلیاژی: مرکز و حلقه خارجی آلومینیوم - برنز ، حلقه داخلی نیکل, 9g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 5.47

فرانسه>1944 - 1959|جمهوری چهارم

 دوره
فرانسه 20 سنتیماس - obverseفرانسه 20 سنتیماس - reverse20 سنتیماس 1945-1946
روی, 3g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 5.40
فرانسه 50 سنتیم - obverseفرانسه 50 سنتیم - reverse50 سنتیم 1931-1947
آلومینیوم - برنز, 2g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.23
فرانسه 50 سنتیم - obverseفرانسه 50 سنتیم - reverse50 سنتیم 1941-1947
آلومینیوم, 0.7g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.40
فرانسه 1 فرانک - obverseفرانسه 1 فرانک - reverse1 فرانک 1941-1959
آلومینیوم, 1.3g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.16
فرانسه 2 فرانک - obverseفرانسه 2 فرانک - reverse2 فرانک 1941-1959
آلومینیوم, 2.2g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.28
فرانسه 10 فرانک - obverseفرانسه 10 فرانک - reverse10 فرانک 1945-1947
مس - نیکل, 7g, ø 26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.62
فرانسه 10 فرانک - obverseفرانسه 10 فرانک - reverse10 فرانک 1947-1949
مس - نیکل, 7g, ø 26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.57
فرانسه 10 فرانک - obverseفرانسه 10 فرانک - reverse10 فرانک 1950-1958
آلومینیوم - برنز, 3g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.23
فرانسه 20 فرانک - obverseفرانسه 20 فرانک - reverse20 فرانک 1950
آلومینیوم - برنز, 4g, ø 23.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.36
فرانسه 20 فرانک - obverseفرانسه 20 فرانک - reverse20 فرانک 1950-1954
آلومینیوم - برنز, 4g, ø 23.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.29
فرانسه 50 فرانک - obverseفرانسه 50 فرانک - reverse50 فرانک 1950-1958
آلومینیوم - برنز, 8g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.31
فرانسه 100 فرانک - obverseفرانسه 100 فرانک - reverse100 فرانک 1954-1958
مس - نیکل, 6g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.69

فرانسه>1870 - 1941|جمهوری سوم

 دوره
فرانسه 1 سنتیم - obverseفرانسه 1 سنتیم - reverse1 سنتیم 1898-1920
برنز, 1g, ø 15mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.64
فرانسه 5 سنتیم - obverseفرانسه 5 سنتیم - reverse5 سنتیم 1871-1898
برنز, 5g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.55
فرانسه 5 سنتیم - obverseفرانسه 5 سنتیم - reverse5 سنتیم 1898-1921
برنز, 5g, ø 25.1mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.94
فرانسه 10 سنتیم - obverseفرانسه 10 سنتیم - reverse10 سنتیم 1870-1898
برنز, 10.05g, ø 30mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.96
فرانسه 10 سنتیم - obverseفرانسه 10 سنتیم - reverse10 سنتیم 1898-1921
برنز, 10g, ø 30mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.92
فرانسه 25 سنتیم - obverseفرانسه 25 سنتیم - reverse25 سنتیم 1903
نیکل, 7g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.13
فرانسه 50 سنتیم - obverseفرانسه 50 سنتیم - reverse50 سنتیم 1871-1895
نقره 0.835, 2.5g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.18
فرانسه 50 سنتیم - obverseفرانسه 50 سنتیم - reverse50 سنتیم 1897-1920
نقره 0.835, 2.5g, ø 18.1mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.55
فرانسه 1 فرانک - obverseفرانسه 1 فرانک - reverse1 فرانک 1871-1895
نقره 0.835, 5g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 4.59
فرانسه 1 فرانک - obverseفرانسه 1 فرانک - reverse1 فرانک 1898-1920
نقره 0.835, 5g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.52
فرانسه 1 فرانک - obverseفرانسه 1 فرانک - reverse1 فرانک 1931-1941
آلومینیوم - برنز, 4g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.36
فرانسه 2 فرانک - obverseفرانسه 2 فرانک - reverse2 فرانک 1898-1920
نقره 0.835, 10g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 4.36
فرانسه 2 فرانک - obverseفرانسه 2 فرانک - reverse2 فرانک 1931-1941
آلومینیوم - برنز, 8g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.52

uCoin