×
کشور
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
gr
×
×

کاتالوگ سکه > برچسب: gr  | جستجو 

اتریش >1946 - 2001|جمهوری دوم

 دوره
اتریش  10 گروشن - obverseاتریش  10 گروشن - reverse10 گروشن 1951-2001
آلومینیوم, 1.1g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.10
اتریش  50 گروشن - obverseاتریش  50 گروشن - reverse50 گروشن 1959-2001
آلومینیوم - برنز, 3g, ø 19.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.11

لهستان>1990 - 2019|جمهوری سوم

 دوره
لهستان 1 گروژ - obverseلهستان 1 گروژ - reverse1 گروژ 1990-2014
منگنز - برنج, 1.64g, ø 15.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.02
لهستان 2 گروژی - obverseلهستان 2 گروژی - reverse2 گروژی 1990-2014
منگنز - برنج, 2.13g, ø 17.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.05
لهستان 5 گروژی - obverseلهستان 5 گروژی - reverse5 گروژی 1990-2014
منگنز - برنج, 2.59g, ø 19.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.04
لهستان 10 گروژی - obverseلهستان 10 گروژی - reverse10 گروژی 1990-2016
مس - نیکل, 2.51g, ø 16.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.04
لهستان 20 گروژی - obverseلهستان 20 گروژی - reverse20 گروژی 1990-2016
مس - نیکل, 3.22g, ø 18.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.07
لهستان 50 گروژی - obverseلهستان 50 گروژی - reverse50 گروژی 1990-2016
مس - نیکل, 3.94g, ø 20.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.13

لهستان>1949 - 1949|جمهوری (1949)

 دوره
لهستان 5 گروژی - obverseلهستان 5 گروژی - reverse5 گروژی 1949
برنز, 3g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.05
لهستان 20 گروژی - obverseلهستان 20 گروژی - reverse20 گروژی 1949
مس - نیکل, 3g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.51
لهستان 50 گروژی - obverseلهستان 50 گروژی - reverse50 گروژی 1949
مس - نیکل, 5g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.57
لهستان 50 گروژی - obverseلهستان 50 گروژی - reverse50 گروژی 1949
آلومینیوم, 1.6g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.15

یونان>2002 - 2019|اتحادیه اروپا (یورو)

 دوره
یونان 20 euro cent - obverseیونان 20 euro cent - reverse20 euro cent 2002-2006
برنج, 5.74g, ø 22.25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.23

uCoin