×
کشور
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
Italia
×
×

کاتالوگ سکه > برچسب: Italia  | جستجو 

ایتالیا>1946 - 2001|جمهوری ایتالیا

 دوره
ایتالیا 1 لیره - obverseایتالیا 1 لیره - reverse1 لیره 1946-1950
آلومینیوم, 1.25g, ø 21.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.12
ایتالیا 1 لیره - obverseایتالیا 1 لیره - reverse1 لیره 1951-2001
آلومینیوم, 0.62g, ø 17.2mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.32
ایتالیا 2 لیره - obverseایتالیا 2 لیره - reverse2 لیره 1946-1950
آلومینیوم, 1.75g, ø 24.1mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.68
ایتالیا 2 لیره - obverseایتالیا 2 لیره - reverse2 لیره 1953-2001
آلومینیوم, 0.8g, ø 18.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.44
ایتالیا 5 لیره - obverseایتالیا 5 لیره - reverse5 لیره 1946-1950
آلومینیوم, 2.5g, ø 26.7mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.13
ایتالیا 5 لیره - obverseایتالیا 5 لیره - reverse5 لیره 1951-2001
آلومینیوم, 1g, ø 20.2mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.15
ایتالیا 10 لیره - obverseایتالیا 10 لیره - reverse10 لیره 1946-1950
آلومینیوم, 3g, ø 29mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.45
ایتالیا 10 لیره - obverseایتالیا 10 لیره - reverse10 لیره 1951-2001
آلومینیوم, 1.6g, ø 23.25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.09
ایتالیا 20 لیره - obverseایتالیا 20 لیره - reverse20 لیره 1956-2001
آلومینیوم - برنز, 3.6g, ø 21.25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.12
ایتالیا 50 لیره - obverseایتالیا 50 لیره - reverse50 لیره 1954-1989
فولاد ضد زنگ, 6.25g, ø 24.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.12
ایتالیا 50 لیره - obverseایتالیا 50 لیره - reverse50 لیره 1990-1995
فولاد ضد زنگ, 2.7g, ø 16.55mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.17
ایتالیا 50 لیره - obverseایتالیا 50 لیره - reverse50 لیره 1996-2001
مس - نیکل, 4.5g, ø 19.2mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.31
ایتالیا 100 لیره - obverseایتالیا 100 لیره - reverse100 لیره 1955-1989
فولاد ضد زنگ, 8g, ø 27.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.12
ایتالیا 100 لیره - obverseایتالیا 100 لیره - reverse100 لیره 1990-1992
فولاد ضد زنگ, 3.3g, ø 18.2mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.12
ایتالیا 100 لیره - obverseایتالیا 100 لیره - reverse100 لیره 1993-2001
مس - نیکل, 4.5g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.17
ایتالیا 200 لیره - obverseایتالیا 200 لیره - reverse200 لیره 1977-2001
آلومینیوم - برنز, 5g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.12
ایتالیا 500 لیره - obverseایتالیا 500 لیره - reverse500 لیره 1958-2001
Silver
نقره 0.835, 11g, ø 29mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 5.71
ایتالیا 500 لیره - obverseایتالیا 500 لیره - reverse500 لیره 1982-2001
دو آلیاژی : مرکز برنز ، حلقه آکمونیتال, 6.8g, ø 25.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.22
ایتالیا 1000 لیره - obverseایتالیا 1000 لیره - reverse1000 لیره 1997-2001
دو آلیاژی : مرکز مس - نیکل ، حلقه آلومینیوم - برنز, 8.8g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.44
ایتالیا 100 لیره - obverseایتالیا 100 لیره - reverse100 لیره 1979
فائو
فولاد ضد زنگ, 8g, ø 27.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.12
ایتالیا 200 لیره - obverseایتالیا 200 لیره - reverse200 لیره 1980
فائو
آلومینیوم - برنز, 5g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.88
ایتالیا 200 لیره - obverseایتالیا 200 لیره - reverse200 لیره 1989
Taranto
آلومینیوم - برنز, 5g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.87
ایتالیا 200 لیره - obverseایتالیا 200 لیره - reverse200 لیره 1990
State Council
آلومینیوم - برنز, 5g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.69
ایتالیا 200 لیره - obverseایتالیا 200 لیره - reverse200 لیره 1992
Genoa Stamp Exhibition
آلومینیوم - برنز, 5g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.53
ایتالیا 200 لیره - obverseایتالیا 200 لیره - reverse200 لیره 1994
Carabinieri
آلومینیوم - برنز, 5g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.73
ایتالیا 200 لیره - obverseایتالیا 200 لیره - reverse200 لیره 1996
Customs Service Academy
آلومینیوم - برنز, 5g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.73
ایتالیا 500 لیره - obverseایتالیا 500 لیره - reverse500 لیره 1994
Luca Pacioli
دو آلیاژی : مرکز برنز ، حلقه آکمونیتال, 6.8g, ø 25.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.65

ایتالیا>1900 - 1946|شاه ویتوریو امانوئل سوم

 دوره
ایتالیا 1 سنتسیمو - obverseایتالیا 1 سنتسیمو - reverse1 سنتسیمو 1902-1908
برنز, 1g, ø 15mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 5.22
ایتالیا 1 سنتسیمو - obverseایتالیا 1 سنتسیمو - reverse1 سنتسیمو 1908-1918
برنز, 1g, ø 15mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.97
ایتالیا 2 سنتسیمی - obverseایتالیا 2 سنتسیمی - reverse2 سنتسیمی 1903-1908
برنز, 2g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 4.76
ایتالیا 2 سنتسیمی - obverseایتالیا 2 سنتسیمی - reverse2 سنتسیمی 1908-1917
برنز, 2g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 5.79
ایتالیا 5 سنتسیمی - obverseایتالیا 5 سنتسیمی - reverse5 سنتسیمی 1908-1918
مس, 5g, ø 25.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 6.08
ایتالیا 5 سنتسیمی - obverseایتالیا 5 سنتسیمی - reverse5 سنتسیمی 1919-1937
مس, 3.25g, ø 19.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.45
ایتالیا 5 سنتسیمی - obverseایتالیا 5 سنتسیمی - reverse5 سنتسیمی 1939-1943
آلومینیوم - برنز, 2.95g, ø 19.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.31
ایتالیا 10 سنتسیمی - obverseایتالیا 10 سنتسیمی - reverse10 سنتسیمی 1919-1937
مس, 5.4g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.41
ایتالیا 10 سنتسیمی - obverseایتالیا 10 سنتسیمی - reverse10 سنتسیمی 1939-1943
آلومینیوم - برنز, 4.9g, ø 22.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.55
ایتالیا 20 سنتسیمی - obverseایتالیا 20 سنتسیمی - reverse20 سنتسیمی 1908-1922
نیکل, 4g, ø 21.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.54
ایتالیا 20 سنتسیمی - obverseایتالیا 20 سنتسیمی - reverse20 سنتسیمی 1918-1920
مس - نیکل, 4g, ø 21.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.12
ایتالیا 20 سنتسیمی - obverseایتالیا 20 سنتسیمی - reverse20 سنتسیمی 1939-1942
فولاد ضد زنگ, 4g, ø 22.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.54
ایتالیا 20 سنتسیمی - obverseایتالیا 20 سنتسیمی - reverse20 سنتسیمی 1939-1943
فولاد ضد زنگ, 4g, ø 21.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.29
ایتالیا 20 سنتسیمی - obverseایتالیا 20 سنتسیمی - reverse20 سنتسیمی 1939-1940
استیل (غیر مغناطیس), 4g, ø 21.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.29
ایتالیا 50 سنتسیمی - obverseایتالیا 50 سنتسیمی - reverse50 سنتسیمی 1919-1925
نیکل, 6g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.61
ایتالیا 50 سنتسیمی - obverseایتالیا 50 سنتسیمی - reverse50 سنتسیمی 1939-1940
استیل (غیر مغناطیس), 6g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.71
ایتالیا 50 سنتسیمی - obverseایتالیا 50 سنتسیمی - reverse50 سنتسیمی 1939-1943
فولاد ضد زنگ, 6g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.56
ایتالیا 1 لیره - obverseایتالیا 1 لیره - reverse1 لیره 1901-1907
نقره 0.835, 5g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 22.64
ایتالیا 1 لیره - obverseایتالیا 1 لیره - reverse1 لیره 1908-1913
نقره 0.835, 5g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 8.70
ایتالیا 1 لیره - obverseایتالیا 1 لیره - reverse1 لیره 1915-1917
نقره 0.835, 5g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 19.47
ایتالیا 1 لیره - obverseایتالیا 1 لیره - reverse1 لیره 1922-1928
نیکل, 8g, ø 27.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.68
ایتالیا 1 لیره - obverseایتالیا 1 لیره - reverse1 لیره 1939-1940
استیل (غیر مغناطیس), 8g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.29
ایتالیا 1 لیره - obverseایتالیا 1 لیره - reverse1 لیره 1939-1943
فولاد ضد زنگ, 8g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.01

uCoin