×
کشور
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
Liberte Egalite Fraternite
×
×

کاتالوگ سکه > برچسب: Liberte Egalite Fraternite  | جستجو 

فرانسه>1959 - 2002|جمهوری پنجم

 دوره
فرانسه 5 سنتیم - obverseفرانسه 5 سنتیم - reverse5 سنتیم 1966-2001
آلومینیوم - برنز, 2g, ø 17mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.09
فرانسه 10 سنتیم - obverseفرانسه 10 سنتیم - reverse10 سنتیم 1962-2001
آلومینیوم - برنز, 3g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.09
فرانسه 20 سنتیماس - obverseفرانسه 20 سنتیماس - reverse20 سنتیماس 1962-2001
آلومینیوم - برنز, 4g, ø 23.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.09
فرانسه ½ فرانک - obverseفرانسه ½ فرانک - reverse½ فرانک 1965-2001
نیکل, 4.5g, ø 19.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.11
فرانسه 1 فرانک - obverseفرانسه 1 فرانک - reverse1 فرانک 1960-2001
نیکل, 6g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.13
فرانسه 2 فرانک - obverseفرانسه 2 فرانک - reverse2 فرانک 1978-2001
نیکل, 7.5g, ø 26.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.29
فرانسه 5 فرانک - obverseفرانسه 5 فرانک - reverse5 فرانک 1959-1969
نقره 0.835, 12g, ø 29mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 5.50
فرانسه 5 فرانک - obverseفرانسه 5 فرانک - reverse5 فرانک 1970-2001
نیکل, 10g, ø 29mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.24
فرانسه 10 فرانک - obverseفرانسه 10 فرانک - reverse10 فرانک 1974-1987
نیکل - برنج, 10g, ø 26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.02
فرانسه 10 فرانک - obverseفرانسه 10 فرانک - reverse10 فرانک 1988-2001
دو آلیاژی : مزکز نیکل ، حلقه آلومینیوم- برنز, 6.5g, ø 22.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.26
فرانسه 1 فرانک - obverseفرانسه 1 فرانک - reverse1 فرانک 1992
200th Anniversary of French Republic
نیکل, 6g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.44

فرانسه>1944 - 1959|جمهوری چهارم

 دوره
فرانسه 50 سنتیم - obverseفرانسه 50 سنتیم - reverse50 سنتیم 1931-1947
آلومینیوم - برنز, 2g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.22
فرانسه 50 سنتیم - obverseفرانسه 50 سنتیم - reverse50 سنتیم 1941-1947
آلومینیوم, 0.7g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.39
فرانسه 1 فرانک - obverseفرانسه 1 فرانک - reverse1 فرانک 1941-1959
آلومینیوم, 1.3g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.16
فرانسه 2 فرانک - obverseفرانسه 2 فرانک - reverse2 فرانک 1941-1959
آلومینیوم, 2.2g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.28
فرانسه 10 فرانک - obverseفرانسه 10 فرانک - reverse10 فرانک 1947-1949
مس - نیکل, 7g, ø 26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.56
فرانسه 10 فرانک - obverseفرانسه 10 فرانک - reverse10 فرانک 1950-1958
آلومینیوم - برنز, 3g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.22
فرانسه 20 فرانک - obverseفرانسه 20 فرانک - reverse20 فرانک 1950-1954
آلومینیوم - برنز, 4g, ø 23.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.29
فرانسه 50 فرانک - obverseفرانسه 50 فرانک - reverse50 فرانک 1950-1958
آلومینیوم - برنز, 8g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.31
فرانسه 100 فرانک - obverseفرانسه 100 فرانک - reverse100 فرانک 1954-1958
مس - نیکل, 6g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.63

فرانسه>1870 - 1941|جمهوری سوم

 دوره
فرانسه 25 سنتیم - obverseفرانسه 25 سنتیم - reverse25 سنتیم 1917-1937
مس - نیکل, 5g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.56
فرانسه 25 سنتیم - obverseفرانسه 25 سنتیم - reverse25 سنتیم 1938-1940
نیکل - برنز, 4.16g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.51
فرانسه 1 فرانک - obverseفرانسه 1 فرانک - reverse1 فرانک 1931-1941
آلومینیوم - برنز, 4g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.36
فرانسه 2 فرانک - obverseفرانسه 2 فرانک - reverse2 فرانک 1931-1941
آلومینیوم - برنز, 8g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.52

فرانسه>1999 - 2019|اتحادیه اروپا (یورو)

 دوره
فرانسه 1 یورو - obverseفرانسه 1 یورو - reverse1 یورو 1999-2006
دو آلیاژی: مرکز نیکل با روکش مس - نیکل، حلقه نیکل - برنج, 7.5g, ø 23.25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.12
فرانسه 2 یورو - obverseفرانسه 2 یورو - reverse2 یورو 1999-2006
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.25

uCoin