×
کشور
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
meshok
×
×

کاتالوگ سکه > برچسب: meshok  | جستجو 

ایتالیا>1946 - 2001|جمهوری ایتالیا

 دوره
ایتالیا 1000 لیره - obverseایتالیا 1000 لیره - reverse1000 لیره 1997-2001
دو آلیاژی : مرکز مس - نیکل ، حلقه آلومینیوم - برنز, 8.8g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.44
ایتالیا 100 لیره - obverseایتالیا 100 لیره - reverse100 لیره 1979
فائو
فولاد ضد زنگ, 8g, ø 27.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.12

اتحاد جماهیر شوروی>1991 - 1992|صادر شده توسط بانک دولتی

 دوره
اتحاد جماهیر شوروی 1 روبل - obverseاتحاد جماهیر شوروی 1 روبل - reverse1 روبل 1991
Government Bank
مس - نیکل, 3.75g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.14

اتحاد جماهیر شوروی>1961 - 1991|اتحاد جماهیر شوروی

 دوره
اتحاد جماهیر شوروی 3 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 3 کوپک - reverse3 کوپک 1961-1991
برنج, 3g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.06
اتحاد جماهیر شوروی 5 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 5 کوپک - reverse5 کوپک 1961-1991
برنج, 5g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.06
اتحاد جماهیر شوروی 10 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 10 کوپک - reverse10 کوپک 1961-1991
مس - روی - نیکل, 1.6g, ø 17.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.06
اتحاد جماهیر شوروی 15 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 15 کوپک - reverse15 کوپک 1961-1991
مس - روی - نیکل, 2.5g, ø 19.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.07
اتحاد جماهیر شوروی 20 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 20 کوپک - reverse20 کوپک 1961-1991
مس - روی - نیکل, 3.4g, ø 21.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.07
اتحاد جماهیر شوروی 1 روبل - obverseاتحاد جماهیر شوروی 1 روبل - reverse1 روبل 1965
20th Anniversary of WW2
مس - روی - نیکل, 9.85g, ø 31mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.81
اتحاد جماهیر شوروی 1 روبل - obverseاتحاد جماهیر شوروی 1 روبل - reverse1 روبل 1985
40th Anniversary of WW2
مس - روی - نیکل, 12.8g, ø 31mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.55
اتحاد جماهیر شوروی 3 روبل - obverseاتحاد جماهیر شوروی 3 روبل - reverse3 روبل 1991
Battle of Moscow
مس - روی - نیکل, 14.35g, ø 33mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 4.45
اتحاد جماهیر شوروی 5 روبل - obverseاتحاد جماهیر شوروی 5 روبل - reverse5 روبل 1991
Cathedral of the Archangel
مس - روی - نیکل, 19.8g, ø 35mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.12

اتحاد جماهیر شوروی>1924 - 1958|اتحاد جماهیر شوروی

 دوره
اتحاد جماهیر شوروی 1 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 1 کوپک - reverse1 کوپک 1948-1956
آلومینیوم - برنز, 1g, ø 15mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.46

اسپانیا>1975 - 2001|شاه خوان کارلوس اول

 دوره
اسپانیا 5 پزوتا - obverseاسپانیا 5 پزوتا - reverse5 پزوتا 1997
Balearic Islands
آلومینیوم - برنز, 3g, ø 17.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.30

ایسلند>1981 - 2011|جمهوری ایسلند

 دوره
ایسلند 50 کرونر - obverseایسلند 50 کرونر - reverse50 کرونر 1987-2005
نیکل - برنج, 8.25g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.92

اندونزی>1965 - 2017|جمهوری اندونزی

 دوره
اندونزی 100 روپیه - obverseاندونزی 100 روپیه - reverse100 روپیه 2016
آلومینیوم, 1.79g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.46
اندونزی 200 روپیه - obverseاندونزی 200 روپیه - reverse200 روپیه 2016
آلومینیوم, 2.38g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.49
اندونزی 500 روپیه - obverseاندونزی 500 روپیه - reverse500 روپیه 2016
آلومینیوم, 3.1g, ø 27.2mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.66
اندونزی 1000 روپیه - obverseاندونزی 1000 روپیه - reverse1000 روپیه 2016
استیل با روکش نیکل, 4.5g, ø 24.1mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.92

اوکراین>1992 - 2019|دولت اوکراین

 دوره
اوکراین 1 هریونیا - obverseاوکراین 1 هریونیا - reverse1 هریونیا 2010
WWII Victory
آلومینیوم - برنز, 6.8g, ø 26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.41

بریتانیا>1953 - 1967|ملکه الیزابت دوم

 دوره
بریتانیا 6 پنس - obverseبریتانیا 6 پنس - reverse6 پنس 1954-1970
مس - نیکل, 2.83g, ø 19.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.28
بریتانیا 1 شیلینگ - obverseبریتانیا 1 شیلینگ - reverse1 شیلینگ 1954-1970
Scottish shield /one lion/
مس - نیکل, 5.66g, ø 23.59mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.55

برزیل>1994 - 2019|ریل برزیل

 دوره
برزیل 25 سنتاوس - obverseبرزیل 25 سنتاوس - reverse25 سنتاوس 1998-2019
استیل با روکش برنج, 7.55g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.21

بلاروس>1992 - 2019|جمهوری بلاروس

 دوره
بلاروس 1 کوپک - obverseبلاروس 1 کوپک - reverse1 کوپک 2009
استیل با روکش مس, 1.55g, ø 15mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.08
بلاروس 2 کوپک - obverseبلاروس 2 کوپک - reverse2 کوپک 2009
استیل با روکش مس, 2.1g, ø 17.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.07
بلاروس 5 کوپک - obverseبلاروس 5 کوپک - reverse5 کوپک 2009
استیل با روکش مس, 2.7g, ø 19.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.08
بلاروس 10 کوپک - obverseبلاروس 10 کوپک - reverse10 کوپک 2009
استیل با روکش مس - برنج , 2.8g, ø 17.7mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.13
بلاروس 20 کوپک - obverseبلاروس 20 کوپک - reverse20 کوپک 2009
استیل با روکش مس - برنج , 3.7g, ø 20.35mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.20
بلاروس 50 کوپک - obverseبلاروس 50 کوپک - reverse50 کوپک 2009
استیل با روکش مس - برنج , 3.95g, ø 22.25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.37
بلاروس 1 روبل - obverseبلاروس 1 روبل - reverse1 روبل 2009
مس - نیکل با روکش استیل, 5.6g, ø 21.25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.67
بلاروس 2 روبل - obverseبلاروس 2 روبل - reverse2 روبل 2009
دو فلزی: مرکز مس - استیل با روکش مس - نیکل، حلقه استیل با روکش مس - برنج, 5.81g, ø 23.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.10

بلژیک>1910 - 1934|شاه آلبرت اول

 دوره
بلژیک 5 سنتیم - obverseبلژیک 5 سنتیم - reverse5 سنتیم 1910-1932
ROYAUME DE BELGIQUE
مس - نیکل, 2.5g, ø 19mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.45

بلغارستان>1999 - 2019|جمهوری بلغارستان

 دوره
بلغارستان 1 استوتینکا - obverseبلغارستان 1 استوتینکا - reverse1 استوتینکا 2000
استیل با روکش برنج, 1.8g, ø 16mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.12
بلغارستان 10 استوتینکی - obverseبلغارستان 10 استوتینکی - reverse10 استوتینکی 1999-2002
مس - نیکل, 3g, ø 18.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.17
بلغارستان 20 استوتینکی - obverseبلغارستان 20 استوتینکی - reverse20 استوتینکی 1999-2002
مس - نیکل, 4g, ø 20.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.22

بلغارستان>1946 - 1990|جمهوری خلق

 دوره
بلغارستان 1 استوتینکا - obverseبلغارستان 1 استوتینکا - reverse1 استوتینکا 1974-1990
برنج, 1g, ø 15.2mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.10
بلغارستان 10 استوتینکی - obverseبلغارستان 10 استوتینکی - reverse10 استوتینکی 1962
نیکل - برنج, 1.6g, ø 17.2mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.26
بلغارستان 50 استوتینکی - obverseبلغارستان 50 استوتینکی - reverse50 استوتینکی 1974-1990
نیکل - برنج, 4.2g, ø 23.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.20

بلغارستان>1992 - 1998|جمهوری بلغارستان

 دوره
بلغارستان 10 استوتینکی - obverseبلغارستان 10 استوتینکی - reverse10 استوتینکی 1992
نیکل - برنج, 1.6g, ø 17.2mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.46
بلغارستان 20 استوتینکی - obverseبلغارستان 20 استوتینکی - reverse20 استوتینکی 1992
نیکل - برنج, 2g, ø 19.2mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.45
بلغارستان 50 استوتینکی - obverseبلغارستان 50 استوتینکی - reverse50 استوتینکی 1992
نیکل - برنج, 3g, ø 21.2mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.29
بلغارستان 10 لوا - obverseبلغارستان 10 لوا - reverse10 لوا 1997
برنج, 1.5g, ø 15.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.30

بوهمیا و مراویا>1939 - 1945|تحت الحمایه بوهمیا و مراویا

 دوره
بوهمیا و مراویا 50 هلر - obverseبوهمیا و مراویا 50 هلر - reverse50 هلر 1940-1944
روی, 3.7g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.40

تایلند>1986 - 2017|شاه راما نهم

 دوره
تایلند 50 ساتانگ - obverseتایلند 50 ساتانگ - reverse50 ساتانگ 2008-2017
استیل با روکش مس, 2.4g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.09

ترانسنیستریا>2000 - 2019|جمهوری مولداوی

 دوره
ترانسنیستریا 1 روبل - obverseترانسنیستریا 1 روبل - reverse1 روبل 2014
مواد کامپوزیت, 0.85g, ø 26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.77
ترانسنیستریا 3 روبل - obverseترانسنیستریا 3 روبل - reverse3 روبل 2014
مواد کامپوزیت, 1g, ø 31mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.03
ترانسنیستریا 5 روبل - obverseترانسنیستریا 5 روبل - reverse5 روبل 2014
مواد کامپوزیت, 1g, ø 28.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.07
ترانسنیستریا 10 روبل - obverseترانسنیستریا 10 روبل - reverse10 روبل 2014
مواد کامپوزیت, 0.9g, ø 28mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.21

چکسلواکی>1991 - 1993|چک و اسلواک (CSFR)

 دوره
چکسلواکی 5 هلر - obverseچکسلواکی 5 هلر - reverse5 هلر 1991-1992
آلومینیوم, 0.75g, ø 16.2mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.04

دانمارک>1947 - 1972|شاه فردریک نهم

 دوره
دانمارک 1 اوره - obverseدانمارک 1 اوره - reverse1 اوره 1948-1972
روی, 1.6g, ø 16mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.14

uCoin