×
کشور
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
ONE POUND
×
×

کاتالوگ سکه > برچسب: ONE POUND  | جستجو 

بریتانیا>1982 - 2019|ملکه الیزابت دوم

 دوره
بریتانیا 1 پوند - obverseبریتانیا 1 پوند - reverse1 پوند 1983
نیکل - برنج, 9.5g, ø 22.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.53
بریتانیا 1 پوند - obverseبریتانیا 1 پوند - reverse1 پوند 1984
نیکل - برنج, 9.5g, ø 22.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.60
بریتانیا 1 پوند - obverseبریتانیا 1 پوند - reverse1 پوند 1985-1990
نیکل - برنج, 9.5g, ø 22.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.56
بریتانیا 1 پوند - obverseبریتانیا 1 پوند - reverse1 پوند 1986-1991
نیکل - برنج, 9.5g, ø 22.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.60
بریتانیا 1 پوند - obverseبریتانیا 1 پوند - reverse1 پوند 1987-1992
نیکل - برنج, 9.5g, ø 22.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.72
بریتانیا 1 پوند - obverseبریتانیا 1 پوند - reverse1 پوند 1988
نیکل - برنج, 9.5g, ø 22.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 4.68
بریتانیا 1 پوند - obverseبریتانیا 1 پوند - reverse1 پوند 1989
نیکل - برنج, 9.5g, ø 22.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.63
بریتانیا 1 پوند - obverseبریتانیا 1 پوند - reverse1 پوند 1993
نیکل - برنج, 9.5g, ø 22.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.58
بریتانیا 1 پوند - obverseبریتانیا 1 پوند - reverse1 پوند 1994
نیکل - برنج, 9.5g, ø 22.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.55
بریتانیا 1 پوند - obverseبریتانیا 1 پوند - reverse1 پوند 1995
نیکل - برنج, 9.5g, ø 22.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.62
بریتانیا 1 پوند - obverseبریتانیا 1 پوند - reverse1 پوند 1996
نیکل - برنج, 9.5g, ø 22.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.62
بریتانیا 1 پوند - obverseبریتانیا 1 پوند - reverse1 پوند 1997
نیکل - برنج, 9.5g, ø 22.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.62
بریتانیا 1 پوند - obverseبریتانیا 1 پوند - reverse1 پوند 1998-2008
نیکل - برنج, 9.5g, ø 22.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.50
بریتانیا 1 پوند - obverseبریتانیا 1 پوند - reverse1 پوند 2000
نیکل - برنج, 9.5g, ø 22.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.59
بریتانیا 1 پوند - obverseبریتانیا 1 پوند - reverse1 پوند 2001
نیکل - برنج, 9.5g, ø 22.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.73
بریتانیا 1 پوند - obverseبریتانیا 1 پوند - reverse1 پوند 2002
نیکل - برنج, 9.5g, ø 22.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.55
بریتانیا 1 پوند - obverseبریتانیا 1 پوند - reverse1 پوند 2004
Forth Bridge
نیکل - برنج, 9.5g, ø 22.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.56
بریتانیا 1 پوند - obverseبریتانیا 1 پوند - reverse1 پوند 2005
Menai Suspension Bridge
نیکل - برنج, 9.5g, ø 22.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.62
بریتانیا 1 پوند - obverseبریتانیا 1 پوند - reverse1 پوند 2006
MacNeill's Egyptian Arch
نیکل - برنج, 9.5g, ø 22.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.83
بریتانیا 1 پوند - obverseبریتانیا 1 پوند - reverse1 پوند 2008-2015
نیکل - برنج, 9.5g, ø 22.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.57
بریتانیا 1 پوند - obverseبریتانیا 1 پوند - reverse1 پوند 2016-2019
دو آلیاژی: مرکز مس - نیکل ، حلقه نیکل - برنج, 8.75g, ø 23.43mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.28
بریتانیا 1 پوند - obverseبریتانیا 1 پوند - reverse1 پوند 2010
Belfast
نیکل - برنج, 9.5g, ø 22.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.01
بریتانیا 1 پوند - obverseبریتانیا 1 پوند - reverse1 پوند 2011
Edinburgh
نیکل - برنج, 9.5g, ø 22.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 7.43
بریتانیا 1 پوند - obverseبریتانیا 1 پوند - reverse1 پوند 2013
Rose and Oak
نیکل - برنج, 9.5g, ø 22.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.70
بریتانیا 1 پوند - obverseبریتانیا 1 پوند - reverse1 پوند 2015
Royal Coat of Arms of the UK
نیکل - برنج, 9.5g, ø 22.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.04

جزیره من>1970 - 2018|ملکه الیزابت دوم

 دوره
جزیره من 1 پوند - obverseجزیره من 1 پوند - reverse1 پوند 1978-1982
ویرنیوم, 4g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.64

سوریه>1961 - 2018|جمهوری عربی سوریه

 دوره
سوریه 1 لیره - obverseسوریه 1 لیره - reverse1 لیره 1968-1971
نیکل, 7.5g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.55
سوریه 1 لیره - obverseسوریه 1 لیره - reverse1 لیره 1979
مس - نیکل, 7.5g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.50
سوریه 1 لیره - obverseسوریه 1 لیره - reverse1 لیره 1968
فائو
نیکل, 7.5g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.74

مصر>1971 - 2018|جمهوری عربی مصر

 دوره
مصر 1 پوند - obverseمصر 1 پوند - reverse1 پوند 2005
دو آلیاژی: مرکز برنج، حلقه مس - نیکل, 8.5g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.59
مصر 1 پوند - obverseمصر 1 پوند - reverse1 پوند 2005-2018
دو آلیاژی: مرکز استیل با روکش برنج، حلقه استیل با روکش نیکل, 8.5g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.32

uCoin