×
کشور
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
pence
×
×

کاتالوگ سکه > برچسب: pence  | جستجو 

ایرلند>1969 - 2000|جمهوری ایرلند

 دوره
ایرلند 2 پنس - obverseایرلند 2 پنس - reverse2 پنس 1971-1988
برنز, 7.12g, ø 25.9mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.23
ایرلند 5 پنس - obverseایرلند 5 پنس - reverse5 پنس 1969-1990
مس - نیکل, 5.65g, ø 23.59mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.36
ایرلند 5 پنس - obverseایرلند 5 پنس - reverse5 پنس 1992-2000
مس - نیکل, 3.25g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.28
ایرلند 20 پنس - obverseایرلند 20 پنس - reverse20 پنس 1986-2000
نیکل - برنز, 8.47g, ø 27.1mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.77
ایرلند 50 پنس - obverseایرلند 50 پنس - reverse50 پنس 1970-2000
مس - نیکل, 13.5g, ø 30mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.88

استرالیا>1937 - 1952|شاه جرج ششم

 دوره
استرالیا 3 پنس - obverseاسترالیا 3 پنس - reverse3 پنس 1938-1944
نقره 0.925, 1.41g, ø 16mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.28

بریتانیا>1982 - 2019|ملکه الیزابت دوم

 دوره
بریتانیا 2 پنس - obverseبریتانیا 2 پنس - reverse2 پنس 1985-1992
برنز, 7.12g, ø 25.9mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.08
بریتانیا 2 پنس - obverseبریتانیا 2 پنس - reverse2 پنس 1992-1997
استیل با روکش مس, 7.12g, ø 25.9mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.09
بریتانیا 2 پنس - obverseبریتانیا 2 پنس - reverse2 پنس 1998-2008
استیل با روکش مس, 7.12g, ø 25.9mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.14
بریتانیا 2 پنس - obverseبریتانیا 2 پنس - reverse2 پنس 2008-2015
استیل با روکش مس, 7.12g, ø 25.9mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.08
بریتانیا 5 پنس - obverseبریتانیا 5 پنس - reverse5 پنس 1990-1997
مس - نیکل, 3.25g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.15
بریتانیا 5 پنس - obverseبریتانیا 5 پنس - reverse5 پنس 1998-2008
مس - نیکل, 3.25g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.15
بریتانیا 5 پنس - obverseبریتانیا 5 پنس - reverse5 پنس 2011-2015
استیل با روکش نیکل, 3.25g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.12
بریتانیا 10 پنس - obverseبریتانیا 10 پنس - reverse10 پنس 1992-1997
مس - نیکل, 6.5g, ø 24.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.16
بریتانیا 10 پنس - obverseبریتانیا 10 پنس - reverse10 پنس 2008-2010
مس - نیکل, 6.5g, ø 24.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.19
بریتانیا 10 پنس - obverseبریتانیا 10 پنس - reverse10 پنس 2011-2015
استیل با روکش نیکل, 6.5g, ø 24.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.16
بریتانیا 20 پنس - obverseبریتانیا 20 پنس - reverse20 پنس 1982-1984
مس - نیکل, 5g, ø 21.4mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.31
بریتانیا 20 پنس - obverseبریتانیا 20 پنس - reverse20 پنس 1985-1997
مس - نیکل, 5g, ø 21.4mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.31
بریتانیا 20 پنس - obverseبریتانیا 20 پنس - reverse20 پنس 1998-2008
مس - نیکل, 5g, ø 21.4mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.31
بریتانیا 20 پنس - obverseبریتانیا 20 پنس - reverse20 پنس 2008-2015
مس - نیکل, 5g, ø 21.4mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.31
بریتانیا 50 پنس - obverseبریتانیا 50 پنس - reverse50 پنس 1998-2008
مس - نیکل, 8g, ø 27.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.75

بریتانیا>1968 - 1981|ملکه الیزابت دوم

 دوره
بریتانیا 2 پنس جدید - obverseبریتانیا 2 پنس جدید - reverse2 پنس جدید 1971-1981
برنز, 7.12g, ø 25.91mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.12
بریتانیا 5 پنس جدید - obverseبریتانیا 5 پنس جدید - reverse5 پنس جدید 1968-1981
مس - نیکل, 5.65g, ø 23.59mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.20
بریتانیا 10 پنس جدید - obverseبریتانیا 10 پنس جدید - reverse10 پنس جدید 1968-1981
مس - نیکل, 11.31g, ø 28.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.29
بریتانیا 50 پنس جدید - obverseبریتانیا 50 پنس جدید - reverse50 پنس جدید 1969-1981
مس - نیکل, 13.6g, ø 30mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.11
بریتانیا 50 پنس - obverseبریتانیا 50 پنس - reverse50 پنس 1973
Entry into EC
مس - نیکل, 13.6g, ø 30mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.69

بریتانیا>1937 - 1952|شاه جرج ششم

 دوره
بریتانیا 3 پنس - obverseبریتانیا 3 پنس - reverse3 پنس 1937-1948
Nickel-Brass /yellow color/
نیکل - برنج, 6.86g, ø 21.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.48

uCoin