×
کشور
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
President
×
×

کاتالوگ سکه > برچسب: President  | جستجو 

ایالات متحده آمریکا>1981 - 2019|ایالات متحده آمریکا

 دوره
ایالات متحده آمریکا 5 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 5 سنت - reverse5 سنت 1946-2003
مس - نیکل, 5g, ø 21.21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.11
ایالات متحده آمریکا 5 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 5 سنت - reverse5 سنت 2006-2019
مس - نیکل, 5g, ø 21.21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.17
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 1965-1998
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.28
ایالات متحده آمریکا 5 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 5 سنت - reverse5 سنت 2004
Lousiana Purchase
مس - نیکل, 5g, ø 21.21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.32
ایالات متحده آمریکا 5 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 5 سنت - reverse5 سنت 2004
Keelboat
مس - نیکل, 5g, ø 21.21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.41
ایالات متحده آمریکا 5 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 5 سنت - reverse5 سنت 2005
Bison
مس - نیکل, 5g, ø 21.21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.42
ایالات متحده آمریکا 5 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 5 سنت - reverse5 سنت 2005
Ocean View
مس - نیکل, 5g, ø 21.21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.43
ایالات متحده آمریکا 1 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 1 دلار - reverse1 دلار 2007
جورج واشنگتن (1797-1789)
مس با روکش منگنز-برنج, 8.1g, ø 26.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.25
ایالات متحده آمریکا 1 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 1 دلار - reverse1 دلار 2007
John Adams (1797-1801)
مس با روکش منگنز-برنج, 8.1g, ø 26.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.13
ایالات متحده آمریکا 1 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 1 دلار - reverse1 دلار 2007
Thomas Jefferson (1801-1809)
مس با روکش منگنز-برنج, 8.1g, ø 26.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.08
ایالات متحده آمریکا 1 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 1 دلار - reverse1 دلار 2007
James Madison (1809-1817)
مس با روکش منگنز-برنج, 8.1g, ø 26.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.13
ایالات متحده آمریکا 1 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 1 دلار - reverse1 دلار 2008
جیمز مونروئه (1825-1817)
مس با روکش منگنز-برنج, 8.1g, ø 26.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.09
ایالات متحده آمریکا 1 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 1 دلار - reverse1 دلار 2008
John Quincy Adams (1825-1829)
مس با روکش منگنز-برنج, 8.1g, ø 26.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.18
ایالات متحده آمریکا 1 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 1 دلار - reverse1 دلار 2008
Andrew Jackson (1829-1837)
مس با روکش منگنز-برنج, 8.1g, ø 26.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.21
ایالات متحده آمریکا 1 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 1 دلار - reverse1 دلار 2008
Martin Van Buren (1837-1841)
مس با روکش منگنز-برنج, 8.1g, ø 26.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.20
ایالات متحده آمریکا 1 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 1 دلار - reverse1 دلار 2009
ویلیام هنری هریسون (1841)
مس با روکش منگنز-برنج, 8.1g, ø 26.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.22
ایالات متحده آمریکا 1 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 1 دلار - reverse1 دلار 2009
John Tyler (1841-1845)
مس با روکش منگنز-برنج, 8.1g, ø 26.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.14
ایالات متحده آمریکا 1 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 1 دلار - reverse1 دلار 2009
James K. Polk (1845-1849)
مس با روکش منگنز-برنج, 8.1g, ø 26.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.22
ایالات متحده آمریکا 1 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 1 دلار - reverse1 دلار 2009
Zachary Taylor (1849-1850)
مس با روکش منگنز-برنج, 8.1g, ø 26.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.14
ایالات متحده آمریکا 1 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 1 دلار - reverse1 دلار 2010
Millard Fillmore (1850-1853)
مس با روکش منگنز-برنج, 8.1g, ø 26.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.11
ایالات متحده آمریکا 1 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 1 دلار - reverse1 دلار 2010
Franklin Pierce (1853-1857)
مس با روکش منگنز-برنج, 8.1g, ø 26.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.17
ایالات متحده آمریکا 1 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 1 دلار - reverse1 دلار 2010
James Buchanan (1857-1861)
مس با روکش منگنز-برنج, 8.1g, ø 26.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.17
ایالات متحده آمریکا 1 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 1 دلار - reverse1 دلار 2010
آبراهام لینکلن (1865-1861)
مس با روکش منگنز-برنج, 8.1g, ø 26.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.18
ایالات متحده آمریکا 1 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 1 دلار - reverse1 دلار 2011
Andrew Johnson (1865-1869)
مس با روکش منگنز-برنج, 8.1g, ø 26.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.24
ایالات متحده آمریکا 1 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 1 دلار - reverse1 دلار 2011
Ulysses S. Grant (1869-1877)
مس با روکش منگنز-برنج, 8.1g, ø 26.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.21
ایالات متحده آمریکا 1 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 1 دلار - reverse1 دلار 2011
Rutherford B. Hayes (1877-1881)
مس با روکش منگنز-برنج, 8.1g, ø 26.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.01
ایالات متحده آمریکا ½ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ½ دلار - reverse½ دلار 1982
جورج واشنگتن
نقره 0.900, 12.5g, ø 30.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 14.55

ایالات متحده آمریکا>1951 - 1980|ایالات متحده آمریکا

 دوره
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 1932-1964
Washington Quarter
نقره 0.900, 6.25g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 4.00
ایالات متحده آمریکا ½ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ½ دلار - reverse½ دلار 1964
Kennedy Half Dollar
نقره 0.900, 12.5g, ø 30.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 8.62
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 1976
استقلال
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.10
ایالات متحده آمریکا 1 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 1 دلار - reverse1 دلار 1976
استقلال
مس نیکل مس اندود, 22.68g, ø 38.1mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.21

ایالات متحده آمریکا>1909 - 1950|ایالات متحده آمریکا

 دوره
ایالات متحده آمریکا 5 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 5 سنت - reverse5 سنت 1938-1942
مس - نیکل, 5g, ø 21.21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.45
ایالات متحده آمریکا 5 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 5 سنت - reverse5 سنت 1942-1945
Jefferson Nickel
نقره 0.350, 5g, ø 21.21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.59

آفریقای جنوبی>1961 - 2019|جمهوری آفریقای جنوبی

 دوره
آفریقای جنوبی 1 سنت - obverseآفریقای جنوبی 1 سنت - reverse1 سنت 1976
Jacobus Johannes Fouché
برنز, 3g, ø 19mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.38
آفریقای جنوبی 1 سنت - obverseآفریقای جنوبی 1 سنت - reverse1 سنت 1979
Nicolaas Johannes Diederichs
برنز, 3g, ø 19mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.28
آفریقای جنوبی 2 سنت - obverseآفریقای جنوبی 2 سنت - reverse2 سنت 1976
Jacobus Johannes Fouché
برنز, 4g, ø 22.45mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.71
آفریقای جنوبی 5 سنت - obverseآفریقای جنوبی 5 سنت - reverse5 سنت 1976
Jacobus Johannes Fouché
نیکل, 2.5g, ø 17.35mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.62
آفریقای جنوبی 10 سنت - obverseآفریقای جنوبی 10 سنت - reverse10 سنت 1976
Jacobus Johannes Fouché
نیکل, 4g, ø 20.7mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.55
آفریقای جنوبی 20 سنت - obverseآفریقای جنوبی 20 سنت - reverse20 سنت 1976
Jacobus Johannes Fouché
نیکل, 6g, ø 24.2mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.77
آفریقای جنوبی 50 سنت - obverseآفریقای جنوبی 50 سنت - reverse50 سنت 1968
Charles Swart /SUID-AFRIKA/
نیکل, 9.5g, ø 27.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.99
آفریقای جنوبی 50 سنت - obverseآفریقای جنوبی 50 سنت - reverse50 سنت 1976
Jacobus Johannes Fouché
نیکل, 9.5g, ø 27.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.90
آفریقای جنوبی 1 راند - obverseآفریقای جنوبی 1 راند - reverse1 راند 1979
Nicolaas Johannes Diederichs
نیکل, 12g, ø 31mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 4.48
آفریقای جنوبی 1 راند - obverseآفریقای جنوبی 1 راند - reverse1 راند 1990
Pieter Willem Botha /SUID-AFRIKA - SOUTH AFRICA/
نیکل, 12g, ø 31mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 4.50

برزیل>1994 - 2019|ریل برزیل

 دوره
برزیل 25 سنتاوس - obverseبرزیل 25 سنتاوس - reverse25 سنتاوس 1998-2019
استیل با روکش برنج, 7.55g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.21

برزیل>1942 - 1986|کروزیرو برزیل

 دوره
برزیل 50 سنتاوو - obverseبرزیل 50 سنتاوو - reverse50 سنتاوو 1948-1956
Eurico Dutra
آلومینیوم - برنز, 5g, ø 21.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.46

تانزانیا>1966 - 2016|جمهوری متحد تانزانیا

 دوره
تانزانیا 1 شیلینگ - obverseتانزانیا 1 شیلینگ - reverse1 شیلینگ 1966-1984
مس - نیکل, 8g, ø 27.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.60
تانزانیا 1 شیلینگ - obverseتانزانیا 1 شیلینگ - reverse1 شیلینگ 1987-1992
استیل با روکش نیکل, 6.5g, ø 23.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.45
تانزانیا 5 شیلینگ - obverseتانزانیا 5 شیلینگ - reverse5 شیلینگ 1972-1980
مس - نیکل, 13.8g, ø 31.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.29

ترکمنستان>1993 - 2008|جمهوری ترکمنستان

 دوره
ترکمنستان 1 تنگه - obverseترکمنستان 1 تنگه - reverse1 تنگه 1993
استیل با روکش مس, 1.9g, ø 16mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.30
ترکمنستان 5 تنگه - obverseترکمنستان 5 تنگه - reverse5 تنگه 1993
استیل با روکش مس, 3g, ø 19.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.49

uCoin