×
کشور
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
QI
×
×

کاتالوگ سکه > برچسب: QI  | جستجو 

اتحاد جماهیر شوروی>1961 - 1991|اتحاد جماهیر شوروی

 دوره
اتحاد جماهیر شوروی 5 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 5 کوپک - reverse5 کوپک 1961-1991
برنج, 5g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.06
اتحاد جماهیر شوروی 1 روبل - obverseاتحاد جماهیر شوروی 1 روبل - reverse1 روبل 1965
20th Anniversary of WW2
مس - روی - نیکل, 9.85g, ø 31mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.83
اتحاد جماهیر شوروی 1 روبل - obverseاتحاد جماهیر شوروی 1 روبل - reverse1 روبل 1985
40th Anniversary of WW2
مس - روی - نیکل, 12.8g, ø 31mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.58
اتحاد جماهیر شوروی 5 روبل - obverseاتحاد جماهیر شوروی 5 روبل - reverse5 روبل 1990
Cathedral of the Dormition
مس - روی - نیکل, 19.8g, ø 35mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.31

اتحاد جماهیر شوروی>1924 - 1958|اتحاد جماهیر شوروی

 دوره
اتحاد جماهیر شوروی ½ کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی ½ کوپک - reverse½ کوپک 1925-1928
مس, 1.64g, ø 16mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 6.72
اتحاد جماهیر شوروی 1 poltinnik - obverseاتحاد جماهیر شوروی 1 poltinnik - reverse1 poltinnik 1924-1927
نقره 0.900, 10g, ø 26.67mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 7.64

اوکراین>1992 - 2018|دولت اوکراین

 دوره
اوکراین 200.000 کاربوانتسیو - obverseاوکراین 200.000 کاربوانتسیو - reverse200.000 کاربوانتسیو 1996
Chernobyl disaster
مس - نیکل, 14.35g, ø 33mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.16

بلغارستان>1999 - 2018|جمهوری بلغارستان

 دوره
بلغارستان 1 استوتینکا - obverseبلغارستان 1 استوتینکا - reverse1 استوتینکا 2000
استیل با روکش برنج, 1.8g, ø 16mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.12

بلغارستان>1946 - 1990|جمهوری خلق

 دوره
بلغارستان 20 لوا - obverseبلغارستان 20 لوا - reverse20 لوا 1989
مس - روی - نیکل, 11g, ø 30mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.47

روسیه>1997 - 2019|فدراسیون روسیه

 دوره
روسیه 10 روبل - obverseروسیه 10 روبل - reverse10 روبل 2005
Great Patriotic War
دو آلیاژی : مرکز مس - نیکلی ، حلقه برنج, 8.4g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.45

روسیه>1992 - 1996|صادر شده توسط بانک روسیه

 دوره
روسیه 50 روبل - obverseروسیه 50 روبل - reverse50 روبل 1992
دو آلیاژی: مرکز آلومینیوم - برنز ، حلقه مس - نیکل, 6.25g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.87

روسیه>1894 - 1917|امپراطور نیکلاس دوم

 دوره
روسیه 15 کوپک - obverseروسیه 15 کوپک - reverse15 کوپک 1867-1917
نقره 0.500, 2.7g, ø 19.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.66

صربستان>2003 - 2018|جمهوری صربستان

 دوره
صربستان 1 دینار - obverseصربستان 1 دینار - reverse1 دینار 2003-2005
مس - روی - نیکل, 4.33g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.28
صربستان 1 دینار - obverseصربستان 1 دینار - reverse1 دینار 2005-2009
نیکل - برنج, 4.26g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.18
صربستان 1 دینار - obverseصربستان 1 دینار - reverse1 دینار 2009-2010
استیل با روکش برنج, 4.2g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.16
صربستان 1 دینار - obverseصربستان 1 دینار - reverse1 دینار 2011-2018
استیل با روکش برنج, 4.2g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.14
صربستان 2 دینار - obverseصربستان 2 دینار - reverse2 دینار 2003
مس - روی - نیکل, 5.24g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.30
صربستان 2 دینار - obverseصربستان 2 دینار - reverse2 دینار 2006-2010
نیکل - برنج, 5.15g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.24
صربستان 2 دینار - obverseصربستان 2 دینار - reverse2 دینار 2009-2010
استیل با روکش مس, 5.05g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.33
صربستان 2 دینار - obverseصربستان 2 دینار - reverse2 دینار 2011-2018
استیل با روکش مس - برنج , 5.05g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.22
صربستان 5 دینار - obverseصربستان 5 دینار - reverse5 دینار 2003
مس - روی - نیکل, 6.23g, ø 24.1mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.49
صربستان 5 دینار - obverseصربستان 5 دینار - reverse5 دینار 2005-2010
نیکل - برنج, 6.13g, ø 24.1mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.21
صربستان 5 دینار - obverseصربستان 5 دینار - reverse5 دینار 2011-2012
نیکل - برنج, 6.13g, ø 24.1mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.33
صربستان 5 دینار - obverseصربستان 5 دینار - reverse5 دینار 2013-2018
استیل با روکش برنج, 6.13g, ø 24.1mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.56
صربستان 10 دینار - obverseصربستان 10 دینار - reverse10 دینار 2003
مس - روی - نیکل, 7.77g, ø 26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.56
صربستان 10 دینار - obverseصربستان 10 دینار - reverse10 دینار 2005-2010
مس - روی - نیکل, 7.77g, ø 26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.84
صربستان 10 دینار - obverseصربستان 10 دینار - reverse10 دینار 2011-2012
مس - روی - نیکل, 7.77g, ø 26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.56
صربستان 20 دینار - obverseصربستان 20 دینار - reverse20 دینار 2003
مس - روی - نیکل, 9g, ø 28mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.63
صربستان 20 دینار - obverseصربستان 20 دینار - reverse20 دینار 2006
Nikola Tesla
مس - روی - نیکل, 9g, ø 28mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.16
صربستان 20 دینار - obverseصربستان 20 دینار - reverse20 دینار 2007
Dositej Obradović
مس - روی - نیکل, 9g, ø 28mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.06
صربستان 20 دینار - obverseصربستان 20 دینار - reverse20 دینار 2009
Milutin Milanković
مس - روی - نیکل, 9g, ø 28mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.04
صربستان 20 دینار - obverseصربستان 20 دینار - reverse20 دینار 2010
Đorđe Vajfert
مس - روی - نیکل, 9g, ø 28mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.93
صربستان 20 دینار - obverseصربستان 20 دینار - reverse20 دینار 2011
Ivo Andrić
مس - روی - نیکل, 9g, ø 28mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.04
صربستان 20 دینار - obverseصربستان 20 دینار - reverse20 دینار 2012
Mihajlo Pupin
مس - روی - نیکل, 9g, ø 28mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.87
صربستان 10 دینار - obverseصربستان 10 دینار - reverse10 دینار 2009
Universiade
مس - روی - نیکل, 7.77g, ø 26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.01

صربستان>1941 - 1945|اشغال آلمان

 دوره
صربستان 50 پارا - obverseصربستان 50 پارا - reverse50 پارا 1942
روی, 2g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.55
صربستان 1 دینار - obverseصربستان 1 دینار - reverse1 دینار 1942
روی, 3g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.88
صربستان 2 دینار - obverseصربستان 2 دینار - reverse2 دینار 1942
روی, 4g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.94
صربستان 10 دینار - obverseصربستان 10 دینار - reverse10 دینار 1943
روی, 6.1g, ø 26.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.79

صربستان>1868 - 1881|شاهزاده نشین صربستان

 دوره
صربستان 10 پارا - obverseصربستان 10 پارا - reverse10 پارا 1868
برنز, 10g, ø 30mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 4.99
صربستان 10 پارا - obverseصربستان 10 پارا - reverse10 پارا 1879
برنز, 10g, ø 30mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 8.08

صربستان>1882 - 1917|پادشاهی صربستان

 دوره
صربستان 20 پارا - obverseصربستان 20 پارا - reverse20 پارا 1883-1917
مس - نیکل, 5.6g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.77

کرواسی>1941 - 1945|ایالت مستقل کرواسی

 دوره
کرواسی 2 کونا - obverseکرواسی 2 کونا - reverse2 کونا 1941
روی, 2.26g, ø 19.1mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 10.77

یوگسلاوی>1992 - 2003|جمهوری فدرال یوگسلاوی

 دوره
یوگسلاوی 1 پارا - obverseیوگسلاوی 1 پارا - reverse1 پارا 1994
برنج, 2.8g, ø 17.1mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.63
یوگسلاوی 5 پارا - obverseیوگسلاوی 5 پارا - reverse5 پارا 1994-1995
برنج, 4.3g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.05
یوگسلاوی 5 پارا - obverseیوگسلاوی 5 پارا - reverse5 پارا 1996
برنج, 2.7g, ø 17mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.25
یوگسلاوی 10 پارا - obverseیوگسلاوی 10 پارا - reverse10 پارا 1994
مس - روی - نیکل, 3.4g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.44
یوگسلاوی 50 پارا - obverseیوگسلاوی 50 پارا - reverse50 پارا 1994
مس - روی - نیکل, 3.8g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.23
یوگسلاوی 50 پارا - obverseیوگسلاوی 50 پارا - reverse50 پارا 2000
برنج, 3.26g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.56
یوگسلاوی 1 دینار - obverseیوگسلاوی 1 دینار - reverse1 دینار 1992
مس - روی, 3.55g, ø 19mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.93

uCoin