×
کشور
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
REPUBLIK ÖSTERREICH
×
×

کاتالوگ سکه > برچسب: REPUBLIK ÖSTERREICH  | جستجو 

اتریش >1946 - 2001|جمهوری دوم

 دوره
اتریش 1 گروشن - obverseاتریش 1 گروشن - reverse1 گروشن 1947
روی, 1.8g, ø 17mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.62
اتریش 2 گروشن - obverseاتریش 2 گروشن - reverse2 گروشن 1950-1994
آلومینیوم, 0.9g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.19
اتریش 5 گروشن - obverseاتریش 5 گروشن - reverse5 گروشن 1948-1994
روی, 2.5g, ø 19mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.15
اتریش 10 گروشن - obverseاتریش 10 گروشن - reverse10 گروشن 1947-1949
روی, 3.5g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.21
اتریش 10 گروشن - obverseاتریش 10 گروشن - reverse10 گروشن 1951-2001
آلومینیوم, 1.1g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.10
اتریش 20 گروشن - obverseاتریش 20 گروشن - reverse20 گروشن 1950-1954
آلومینیوم - برنز, 4.5g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.97
اتریش 50 گروشن - obverseاتریش 50 گروشن - reverse50 گروشن 1946-1955
آلومینیوم, 1.4g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.43
اتریش 50 گروشن - obverseاتریش 50 گروشن - reverse50 گروشن 1959-2001
آلومینیوم - برنز, 3g, ø 19.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.11
اتریش 1 شیلینگ - obverseاتریش 1 شیلینگ - reverse1 شیلینگ 1946-1957
آلومینیوم, 2g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.38
اتریش 1 شیلینگ - obverseاتریش 1 شیلینگ - reverse1 شیلینگ 1959-2001
آلومینیوم - برنز, 4.2g, ø 22.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.19
اتریش 2 شیلینگ - obverseاتریش 2 شیلینگ - reverse2 شیلینگ 1946-1952
آلومینیوم, 2.8g, ø 28mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.15
اتریش 5 شیلینگ - obverseاتریش 5 شیلینگ - reverse5 شیلینگ 1952-1957
آلومینیوم, 4g, ø 31mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.52
اتریش 5 شیلینگ - obverseاتریش 5 شیلینگ - reverse5 شیلینگ 1960-1968
نقره 0.640, 5.2g, ø 23.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.69
اتریش 5 شیلینگ - obverseاتریش 5 شیلینگ - reverse5 شیلینگ 1968-2001
مس - نیکل, 4.8g, ø 23.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.30
اتریش 10 شیلینگ - obverseاتریش 10 شیلینگ - reverse10 شیلینگ 1957-1973
نقره 0.640, 7.5g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.85
اتریش 10 شیلینگ - obverseاتریش 10 شیلینگ - reverse10 شیلینگ 1974-2001
مس - نیکل, 6.2g, ø 26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.24
اتریش 25 شیلینگ - obverseاتریش 25 شیلینگ - reverse25 شیلینگ 1960
Carinthian Plebiscite
نقره 0.800, 13g, ø 30mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 8.06
اتریش 25 شیلینگ - obverseاتریش 25 شیلینگ - reverse25 شیلینگ 1973
Max Reinhardt
نقره 0.800, 13g, ø 30mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 11.20

اتریش >1925 - 1938|جمهوری اول (شیلینگ)

 دوره
اتریش 10 گروشن - obverseاتریش 10 گروشن - reverse10 گروشن 1925-1929
مس - نیکل, 4.5g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.44
اتریش 25 شیلینگ - obverseاتریش 25 شیلینگ - reverse25 شیلینگ 1926-1931
طلا 0.900, 5.88g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 243

اتریش >1923 - 1924|جمهوری اول (کرون)

 دوره
اتریش 1000 کرونر - obverseاتریش 1000 کرونر - reverse1000 کرونر 1924
مس - نیکل, 4.5g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.15

اتریش >2002 - 2019|اتحادیه اروپا (یورو)

 دوره
اتریش 2 یورو - obverseاتریش 2 یورو - reverse2 یورو 2007
Treaty of Rome
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.80
اتریش 2 یورو - obverseاتریش 2 یورو - reverse2 یورو 2009
10 Years of EMU
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.09
اتریش 2 یورو - obverseاتریش 2 یورو - reverse2 یورو 2012
10 Years of Euro Cash
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.70
اتریش 2 یورو - obverseاتریش 2 یورو - reverse2 یورو 2015
پرچم اتحادیه اروپا
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.06
اتریش 2 یورو - obverseاتریش 2 یورو - reverse2 یورو 2016
National Bank
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.32
اتریش 2 یورو - obverseاتریش 2 یورو - reverse2 یورو 2018
Austria
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.12
اتریش 5 یورو - obverseاتریش 5 یورو - reverse5 یورو 2008
UEFA 2008
نقره 0.800, 10g, ø 28.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 17.68

uCoin