×
کشور
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
Republika Jugoslavija
×
×

کاتالوگ سکه > برچسب: Republika Jugoslavija  | جستجو 

یوگسلاوی>1992 - 2003|جمهوری فدرال یوگسلاوی

 دوره
یوگسلاوی 5 دینار - obverseیوگسلاوی 5 دینار - reverse5 دینار 2000-2002
مس - روی - نیکل, 6.23g, ø 24.1mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.23

یوگسلاوی>1945 - 1992|یوگسلاوی سوسیالیست

 دوره
یوگسلاوی 5 پارا - obverseیوگسلاوی 5 پارا - reverse5 پارا 1965-1981
برنج, 1.56g, ø 16mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.17
یوگسلاوی 20 پارا - obverseیوگسلاوی 20 پارا - reverse20 پارا 1965-1981
برنج, 4g, ø 23.2mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.12
یوگسلاوی 50 پارا - obverseیوگسلاوی 50 پارا - reverse50 پارا 1965-1978
مس - روی, 6.18g, ø 25.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.15
یوگسلاوی 50 پارا - obverseیوگسلاوی 50 پارا - reverse50 پارا 1982-1984
برنز, 2.85g, ø 19mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.16
یوگسلاوی 1 دینار - obverseیوگسلاوی 1 دینار - reverse1 دینار 1953
آلومینیوم, 0.9g, ø 19.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.11
یوگسلاوی 1 دینار - obverseیوگسلاوی 1 دینار - reverse1 دینار 1963
آلومینیوم, 0.9g, ø 19.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.13
یوگسلاوی 1 دینار - obverseیوگسلاوی 1 دینار - reverse1 دینار 1973-1981
مس - روی - نیکل, 4g, ø 21.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.12
یوگسلاوی 1 دینار - obverseیوگسلاوی 1 دینار - reverse1 دینار 1982-1986
نیکل - برنج, 3.6g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.13
یوگسلاوی 2 دینار - obverseیوگسلاوی 2 دینار - reverse2 دینار 1953
آلومینیوم, 1.2g, ø 22.2mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.17
یوگسلاوی 2 دینار - obverseیوگسلاوی 2 دینار - reverse2 دینار 1971-1981
مس - روی - نیکل, 4.9g, ø 24.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.12
یوگسلاوی 2 دینار - obverseیوگسلاوی 2 دینار - reverse2 دینار 1982-1986
نیکل - برنج, 4.3g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.13
یوگسلاوی 5 دینار - obverseیوگسلاوی 5 دینار - reverse5 دینار 1953
آلومینیوم, 1.6g, ø 24.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.13
یوگسلاوی 5 دینار - obverseیوگسلاوی 5 دینار - reverse5 دینار 1971-1981
مس - روی - نیکل, 6.9g, ø 27.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.23
یوگسلاوی 10 دینار - obverseیوگسلاوی 10 دینار - reverse10 دینار 1955
آلومینیوم - برنز, 3.1g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.21
یوگسلاوی 10 دینار - obverseیوگسلاوی 10 دینار - reverse10 دینار 1963
آلومینیوم - برنز, 3.1g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.22
یوگسلاوی 10 دینار - obverseیوگسلاوی 10 دینار - reverse10 دینار 1976-1981
مس - نیکل, 9.8g, ø 30mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.20
یوگسلاوی 10 دینار - obverseیوگسلاوی 10 دینار - reverse10 دینار 1982-1988
مس - نیکل, 5.2g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.13
یوگسلاوی 100 دینارا - obverseیوگسلاوی 100 دینارا - reverse100 دینارا 1988-1989
برنج, 5.5g, ø 24.1mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.30

uCoin