×
کشور
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
Republique Francaise
×
×

کاتالوگ سکه > برچسب: Republique Francaise  | جستجو 

ایتالیا>1946 - 2001|جمهوری ایتالیا

 دوره
ایتالیا 200 لیره - obverseایتالیا 200 لیره - reverse200 لیره 1996
Customs Service Academy
آلومینیوم - برنز, 5g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.74

فرانسه>1959 - 2002|جمهوری پنجم

 دوره
فرانسه 1 سنتیم - obverseفرانسه 1 سنتیم - reverse1 سنتیم 1961-2001
فولاد ضد زنگ, 1.65g, ø 15mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.14
فرانسه 5 سنتیم - obverseفرانسه 5 سنتیم - reverse5 سنتیم 1961-1964
فولاد ضد زنگ, 3.4g, ø 19mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.27
فرانسه 5 سنتیم - obverseفرانسه 5 سنتیم - reverse5 سنتیم 1966-2001
آلومینیوم - برنز, 2g, ø 17mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.09
فرانسه 10 سنتیم - obverseفرانسه 10 سنتیم - reverse10 سنتیم 1962-2001
آلومینیوم - برنز, 3g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.09
فرانسه 20 سنتیماس - obverseفرانسه 20 سنتیماس - reverse20 سنتیماس 1962-2001
آلومینیوم - برنز, 4g, ø 23.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.09
فرانسه ½ فرانک - obverseفرانسه ½ فرانک - reverse½ فرانک 1965-2001
نیکل, 4.5g, ø 19.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.11
فرانسه 1 فرانک - obverseفرانسه 1 فرانک - reverse1 فرانک 1960-2001
نیکل, 6g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.13
فرانسه 2 فرانک - obverseفرانسه 2 فرانک - reverse2 فرانک 1978-2001
نیکل, 7.5g, ø 26.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.29
فرانسه 5 فرانک - obverseفرانسه 5 فرانک - reverse5 فرانک 1970-2001
نیکل, 10g, ø 29mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.24
فرانسه 10 فرانک - obverseفرانسه 10 فرانک - reverse10 فرانک 1974-1987
نیکل - برنج, 10g, ø 26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.02
فرانسه 10 فرانک - obverseفرانسه 10 فرانک - reverse10 فرانک 1988-2001
دو آلیاژی : مزکز نیکل ، حلقه آلومینیوم- برنز, 6.5g, ø 22.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.26
فرانسه 1 فرانک - obverseفرانسه 1 فرانک - reverse1 فرانک 1988
Charles de Gaulle
نیکل, 6g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.78
فرانسه 10 فرانک - obverseفرانسه 10 فرانک - reverse10 فرانک 1985
Victor Hugo
نیکل - برنج, 10g, ø 26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.04

فرانسه>1944 - 1959|جمهوری چهارم

 دوره
فرانسه 50 سنتیم - obverseفرانسه 50 سنتیم - reverse50 سنتیم 1931-1947
آلومینیوم - برنز, 2g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.22
فرانسه 50 سنتیم - obverseفرانسه 50 سنتیم - reverse50 سنتیم 1941-1947
آلومینیوم, 0.7g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.39
فرانسه 1 فرانک - obverseفرانسه 1 فرانک - reverse1 فرانک 1941-1959
آلومینیوم, 1.3g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.16
فرانسه 2 فرانک - obverseفرانسه 2 فرانک - reverse2 فرانک 1941-1959
آلومینیوم, 2.2g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.28
فرانسه 5 فرانک - obverseفرانسه 5 فرانک - reverse5 فرانک 1945-1952
آلومینیوم, 3.5g, ø 31mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.38
فرانسه 10 فرانک - obverseفرانسه 10 فرانک - reverse10 فرانک 1945-1947
مس - نیکل, 7g, ø 26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.64
فرانسه 10 فرانک - obverseفرانسه 10 فرانک - reverse10 فرانک 1947-1949
مس - نیکل, 7g, ø 26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.56
فرانسه 10 فرانک - obverseفرانسه 10 فرانک - reverse10 فرانک 1950-1958
آلومینیوم - برنز, 3g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.22
فرانسه 20 فرانک - obverseفرانسه 20 فرانک - reverse20 فرانک 1950
آلومینیوم - برنز, 4g, ø 23.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.36
فرانسه 20 فرانک - obverseفرانسه 20 فرانک - reverse20 فرانک 1950-1954
آلومینیوم - برنز, 4g, ø 23.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.29
فرانسه 50 فرانک - obverseفرانسه 50 فرانک - reverse50 فرانک 1950-1958
آلومینیوم - برنز, 8g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.31
فرانسه 100 فرانک - obverseفرانسه 100 فرانک - reverse100 فرانک 1954-1958
مس - نیکل, 6g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.63

فرانسه>1941 - 1944|فرانسه ویشی (دولت فرانسه)

 دوره
فرانسه 10 سنتیم - obverseفرانسه 10 سنتیم - reverse10 سنتیم 1941-1943
ÉTAT FRANÇAIS
روی, 2.5g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.55
فرانسه 20 سنتیماس - obverseفرانسه 20 سنتیماس - reverse20 سنتیماس 1941
روی, 3.5g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.04
فرانسه 20 سنتیماس - obverseفرانسه 20 سنتیماس - reverse20 سنتیماس 1941-1944
روی, 3g, ø 24.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.87
فرانسه 50 سنتیم - obverseفرانسه 50 سنتیم - reverse50 سنتیم 1942-1944
آلومینیوم, 0.8g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.28
فرانسه 1 فرانک - obverseفرانسه 1 فرانک - reverse1 فرانک 1942-1944
آلومینیوم, 1.6g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.26
فرانسه 2 فرانک - obverseفرانسه 2 فرانک - reverse2 فرانک 1943-1944
آلومینیوم, 2.2g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.39

فرانسه>1870 - 1941|جمهوری سوم

 دوره
فرانسه 1 سنتیم - obverseفرانسه 1 سنتیم - reverse1 سنتیم 1898-1920
برنز, 1g, ø 15mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.66
فرانسه 5 سنتیم - obverseفرانسه 5 سنتیم - reverse5 سنتیم 1871-1898
برنز, 5g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.55
فرانسه 5 سنتیم - obverseفرانسه 5 سنتیم - reverse5 سنتیم 1898-1921
برنز, 5g, ø 25.1mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.92
فرانسه 5 سنتیم - obverseفرانسه 5 سنتیم - reverse5 سنتیم 1917-1920
مس - نیکل, 3g, ø 19mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.40
فرانسه 5 سنتیم - obverseفرانسه 5 سنتیم - reverse5 سنتیم 1920-1938
Hole at center
مس - نیکل, 2g, ø 17mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.40
فرانسه 10 سنتیم - obverseفرانسه 10 سنتیم - reverse10 سنتیم 1870-1898
برنز, 10.05g, ø 30mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.96
فرانسه 10 سنتیم - obverseفرانسه 10 سنتیم - reverse10 سنتیم 1898-1921
برنز, 10g, ø 30mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.95
فرانسه 10 سنتیم - obverseفرانسه 10 سنتیم - reverse10 سنتیم 1917-1938
مس - نیکل, 4g, ø 21.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.39
فرانسه 10 سنتیم - obverseفرانسه 10 سنتیم - reverse10 سنتیم 1938-1939
نیکل - برنز, 3g, ø 21.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.43
فرانسه 10 سنتیم - obverseفرانسه 10 سنتیم - reverse10 سنتیم 1941
روی, 2.5g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.65
فرانسه 50 سنتیم - obverseفرانسه 50 سنتیم - reverse50 سنتیم 1921-1929
آلومینیوم - برنز, 2g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.35
فرانسه 1 فرانک - obverseفرانسه 1 فرانک - reverse1 فرانک 1920-1927
آلومینیوم - برنز, 4.09g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.38
فرانسه 1 فرانک - obverseفرانسه 1 فرانک - reverse1 فرانک 1931-1941
آلومینیوم - برنز, 4g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.36
فرانسه 2 فرانک - obverseفرانسه 2 فرانک - reverse2 فرانک 1920-1927
آلومینیوم - برنز, 8g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.64
فرانسه 2 فرانک - obverseفرانسه 2 فرانک - reverse2 فرانک 1931-1941
آلومینیوم - برنز, 8g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.52

فرانسه>1999 - 2019|اتحادیه اروپا (یورو)

 دوره
فرانسه 2 euro cent - obverseفرانسه 2 euro cent - reverse2 euro cent 1999-2019
استیل با روکش مس, 3.06g, ø 18.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.02
فرانسه 10 euro cent - obverseفرانسه 10 euro cent - reverse10 euro cent 1999-2006
برنج, 4.1g, ø 19.75mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.11
فرانسه 50 euro cent - obverseفرانسه 50 euro cent - reverse50 euro cent 1999-2006
برنج, 7.8g, ø 24.25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.56

uCoin