×
کشور
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
Rusia
×
×

کاتالوگ سکه > برچسب: Rusia  | جستجو 

اتحاد جماهیر شوروی>1991 - 1992|صادر شده توسط بانک دولتی

 دوره
اتحاد جماهیر شوروی 10 روبل - obverseاتحاد جماهیر شوروی 10 روبل - reverse10 روبل 1991-1992
دو آلیاژی: مرکز آلومینیوم - برنز ، حلقه مس - نیکل, 6.25g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.49

اتحاد جماهیر شوروی>1961 - 1991|اتحاد جماهیر شوروی

 دوره
اتحاد جماهیر شوروی 2 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 2 کوپک - reverse2 کوپک 1961-1991
برنج, 2g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.04
اتحاد جماهیر شوروی 10 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 10 کوپک - reverse10 کوپک 1961-1991
مس - روی - نیکل, 1.6g, ø 17.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.06
اتحاد جماهیر شوروی 15 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 15 کوپک - reverse15 کوپک 1961-1991
مس - روی - نیکل, 2.5g, ø 19.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.07
اتحاد جماهیر شوروی 20 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 20 کوپک - reverse20 کوپک 1961-1991
مس - روی - نیکل, 3.4g, ø 21.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.07
اتحاد جماهیر شوروی 1 روبل - obverseاتحاد جماهیر شوروی 1 روبل - reverse1 روبل 1965
20th Anniversary of WW2
مس - روی - نیکل, 9.85g, ø 31mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.81

اتحاد جماهیر شوروی>1924 - 1958|اتحاد جماهیر شوروی

 دوره
اتحاد جماهیر شوروی 3 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 3 کوپک - reverse3 کوپک 1957
آلومینیوم - برنز, 3g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.11

روسیه>1997 - 2019|فدراسیون روسیه

 دوره
روسیه 1 کوپک - obverseروسیه 1 کوپک - reverse1 کوپک 1997-2017
مس - نیکل با روکش استیل, 1.5g, ø 15.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.07
روسیه 5 کوپک - obverseروسیه 5 کوپک - reverse5 کوپک 1997-2017
مس - نیکل با روکش استیل, 2.6g, ø 18.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.03
روسیه 10 کوپک - obverseروسیه 10 کوپک - reverse10 کوپک 1997-2006
برنج, 1.95g, ø 17.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.03
روسیه 10 کوپک - obverseروسیه 10 کوپک - reverse10 کوپک 2006-2015
استیل با روکش برنج, 1.85g, ø 17.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.01
روسیه 50 کوپک - obverseروسیه 50 کوپک - reverse50 کوپک 2006-2015
استیل با روکش برنج, 2.75g, ø 19.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.01
روسیه 1 روبل - obverseروسیه 1 روبل - reverse1 روبل 1997-2001
مس - نیکل, 3.25g, ø 20.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.02
روسیه 1 روبل - obverseروسیه 1 روبل - reverse1 روبل 2002-2009
مس - نیکل, 3.25g, ø 20.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.02
روسیه 1 روبل - obverseروسیه 1 روبل - reverse1 روبل 2009-2015
استیل با روکش نیکل, 3g, ø 20.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.02
روسیه 1 روبل - obverseروسیه 1 روبل - reverse1 روبل 2016-2019
استیل با روکش نیکل, 3g, ø 20.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.02
روسیه 2 روبل - obverseروسیه 2 روبل - reverse2 روبل 1997-2001
مس - نیکل, 5.1g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.03
روسیه 2 روبل - obverseروسیه 2 روبل - reverse2 روبل 2002-2009
مس - نیکل, 5.1g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.03
روسیه 2 روبل - obverseروسیه 2 روبل - reverse2 روبل 2016-2018
استیل با روکش نیکل, 5g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.03
روسیه 5 روبل - obverseروسیه 5 روبل - reverse5 روبل 1997-1999
مس نیکل مس اندود, 6.45g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.08
روسیه 5 روبل - obverseروسیه 5 روبل - reverse5 روبل 2002-2009
مس نیکل مس اندود, 6.45g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.09
روسیه 5 روبل - obverseروسیه 5 روبل - reverse5 روبل 2009-2015
استیل با روکش نیکل, 6g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.08
روسیه 5 روبل - obverseروسیه 5 روبل - reverse5 روبل 2016-2019
استیل با روکش نیکل, 6g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.08
روسیه 10 روبل - obverseروسیه 10 روبل - reverse10 روبل 2009-2015
استیل با روکش برنج, 5.63g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.16
روسیه 10 روبل - obverseروسیه 10 روبل - reverse10 روبل 2016-2019
استیل با روکش برنج, 5.63g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.16
روسیه 10 روبل - obverseروسیه 10 روبل - reverse10 روبل 2010
Victory in the Great Patriotic War
استیل با روکش برنج, 5.63g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.78
روسیه 10 روبل - obverseروسیه 10 روبل - reverse10 روبل 2014
Kolpino
استیل با روکش برنج, 5.63g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.37
روسیه 10 روبل - obverseروسیه 10 روبل - reverse10 روبل 2015
Swords into Plowshares
دو آلیاژی : مرکز مس - نیکلی ، حلقه برنج, 8.4g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.45
روسیه 10 روبل - obverseروسیه 10 روبل - reverse10 روبل 2015
Soviet War Memorial
دو آلیاژی : مرکز مس - نیکلی ، حلقه برنج, 8.4g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.47
روسیه 10 روبل - obverseروسیه 10 روبل - reverse10 روبل 2015
Order of the Patriotic War
دو آلیاژی : مرکز مس - نیکلی ، حلقه برنج, 8.4g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.45
روسیه 10 روبل - obverseروسیه 10 روبل - reverse10 روبل 2016
Feodosia
استیل با روکش برنج, 5.63g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.33
روسیه 10 روبل - obverseروسیه 10 روبل - reverse10 روبل 2016
Staraya Russa
استیل با روکش برنج, 5.63g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.31
روسیه 10 روبل - obverseروسیه 10 روبل - reverse10 روبل 2016
Rzhev
دو آلیاژی : مرکز مس - نیکلی ، حلقه برنج, 8.4g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.42
روسیه 10 روبل - obverseروسیه 10 روبل - reverse10 روبل 2016
Petrozavodsk
استیل با روکش برنج, 5.63g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.36
روسیه 10 روبل - obverseروسیه 10 روبل - reverse10 روبل 2016
Irkutsk Region
دو آلیاژی : مرکز مس - نیکلی ، حلقه برنج, 8.4g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.38
روسیه 10 روبل - obverseروسیه 10 روبل - reverse10 روبل 2016
Zubtsov
دو آلیاژی : مرکز مس - نیکلی ، حلقه برنج, 8.4g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.39
روسیه 10 روبل - obverseروسیه 10 روبل - reverse10 روبل 2016
Gatchina
استیل با روکش برنج, 5.63g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.33
روسیه 10 روبل - obverseروسیه 10 روبل - reverse10 روبل 2016
Velikiye Luki
دو آلیاژی : مرکز مس - نیکلی ، حلقه برنج, 8.4g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.46
روسیه 10 روبل - obverseروسیه 10 روبل - reverse10 روبل 2016
Belgorod Region
دو آلیاژی : مرکز مس - نیکلی ، حلقه برنج, 8.4g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.42
روسیه 10 روبل - obverseروسیه 10 روبل - reverse10 روبل 2016
Amur Region
دو آلیاژی : مرکز مس - نیکلی ، حلقه برنج, 8.4g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.43
روسیه 25 روبل - obverseروسیه 25 روبل - reverse25 روبل 2018
FIFA 2018 - Logotype
مس - نیکل, 10g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.72
روسیه 25 روبل - obverseروسیه 25 روبل - reverse25 روبل 2018
FIFA 2018 - Cup
مس - نیکل, 10g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.46
روسیه 25 روبل - obverseروسیه 25 روبل - reverse25 روبل 2018
FIFA 2018 - Mascot
مس - نیکل, 10g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.58

روسیه>1992 - 1996|صادر شده توسط بانک روسیه

 دوره
روسیه 10 روبل - obverseروسیه 10 روبل - reverse10 روبل 1992-1993
مس - نیکل, 3.75g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.17
روسیه 20 روبل - obverseروسیه 20 روبل - reverse20 روبل 1992
مس - نیکل, 5.25g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.27
روسیه 50 روبل - obverseروسیه 50 روبل - reverse50 روبل 1993
آلومینیوم - برنز, 6.3g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.46

روسیه>1894 - 1917|امپراطور نیکلاس دوم

 دوره
روسیه 1 کوپک - obverseروسیه 1 کوپک - reverse1 کوپک 1867-1917
مس, 3.3g, ø 21.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.67
روسیه 2 کوپک - obverseروسیه 2 کوپک - reverse2 کوپک 1867-1917
مس, 6.6g, ø 24.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.95

uCoin