×
کشور
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
Russia
×
×

کاتالوگ سکه > برچسب: Russia  | جستجو 

اتحاد جماهیر شوروی>1991 - 1992|صادر شده توسط بانک دولتی

 دوره
اتحاد جماهیر شوروی 10 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 10 کوپک - reverse10 کوپک 1991
Government Bank
استیل با روکش مس, 2.3g, ø 17.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.15
اتحاد جماهیر شوروی 50 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 50 کوپک - reverse50 کوپک 1991
Government Bank
مس - نیکل, 2.3g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.27

اتحاد جماهیر شوروی>1961 - 1991|اتحاد جماهیر شوروی

 دوره
اتحاد جماهیر شوروی 1 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 1 کوپک - reverse1 کوپک 1961-1991
برنج, 1g, ø 15mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.03
اتحاد جماهیر شوروی 20 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 20 کوپک - reverse20 کوپک 1961-1991
مس - روی - نیکل, 3.4g, ø 21.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.07
اتحاد جماهیر شوروی 1 روبل - obverseاتحاد جماهیر شوروی 1 روبل - reverse1 روبل 1977
Moscow'80 Olympic - Emblem
مس - روی - نیکل, 12.8g, ø 31mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.28
اتحاد جماهیر شوروی 1 روبل - obverseاتحاد جماهیر شوروی 1 روبل - reverse1 روبل 1984
Alexander Pushkin
مس - روی - نیکل, 12.8g, ø 31mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 5.03
اتحاد جماهیر شوروی 1 روبل - obverseاتحاد جماهیر شوروی 1 روبل - reverse1 روبل 1989
Taras Shevchenko
مس - روی - نیکل, 12.8g, ø 31mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.82

اتحاد جماهیر شوروی>1924 - 1958|اتحاد جماهیر شوروی

 دوره
اتحاد جماهیر شوروی 1 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 1 کوپک - reverse1 کوپک 1937-1946
آلومینیوم - برنز, 1g, ø 15mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.55
اتحاد جماهیر شوروی 3 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 3 کوپک - reverse3 کوپک 1937-1946
آلومینیوم - برنز, 3g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.27
اتحاد جماهیر شوروی 1 poltinnik - obverseاتحاد جماهیر شوروی 1 poltinnik - reverse1 poltinnik 1924-1927
نقره 0.900, 10g, ø 26.67mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 7.70

اتحاد جماهیر شوروی>1921 - 1923|جمهوری شوروی

 دوره
اتحاد جماهیر شوروی 50 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 50 کوپک - reverse50 کوپک 1921-1922
نقره 0.900, 10g, ø 26.67mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 10.56

روسیه>1997 - 2019|فدراسیون روسیه

 دوره
روسیه 1 کوپک - obverseروسیه 1 کوپک - reverse1 کوپک 1997-2017
مس - نیکل با روکش استیل, 1.5g, ø 15.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.07
روسیه 5 کوپک - obverseروسیه 5 کوپک - reverse5 کوپک 1997-2017
مس - نیکل با روکش استیل, 2.6g, ø 18.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.03
روسیه 10 کوپک - obverseروسیه 10 کوپک - reverse10 کوپک 1997-2006
برنج, 1.95g, ø 17.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.03
روسیه 10 کوپک - obverseروسیه 10 کوپک - reverse10 کوپک 2006-2015
استیل با روکش برنج, 1.85g, ø 17.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.01
روسیه 50 کوپک - obverseروسیه 50 کوپک - reverse50 کوپک 1997-2006
برنج, 2.9g, ø 19.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.02
روسیه 50 کوپک - obverseروسیه 50 کوپک - reverse50 کوپک 2006-2015
استیل با روکش برنج, 2.75g, ø 19.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.01
روسیه 1 روبل - obverseروسیه 1 روبل - reverse1 روبل 1997-2001
مس - نیکل, 3.25g, ø 20.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.02
روسیه 1 روبل - obverseروسیه 1 روبل - reverse1 روبل 2002-2009
مس - نیکل, 3.25g, ø 20.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.02
روسیه 1 روبل - obverseروسیه 1 روبل - reverse1 روبل 2009-2015
استیل با روکش نیکل, 3g, ø 20.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.02
روسیه 1 روبل - obverseروسیه 1 روبل - reverse1 روبل 2016-2018
استیل با روکش نیکل, 3g, ø 20.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.02
روسیه 2 روبل - obverseروسیه 2 روبل - reverse2 روبل 1997-2001
مس - نیکل, 5.1g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.03
روسیه 2 روبل - obverseروسیه 2 روبل - reverse2 روبل 2002-2009
مس - نیکل, 5.1g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.03
روسیه 2 روبل - obverseروسیه 2 روبل - reverse2 روبل 2009-2015
استیل با روکش نیکل, 5g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.03
روسیه 2 روبل - obverseروسیه 2 روبل - reverse2 روبل 2016-2018
استیل با روکش نیکل, 5g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.03
روسیه 5 روبل - obverseروسیه 5 روبل - reverse5 روبل 1997-1999
مس نیکل مس اندود, 6.45g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.08
روسیه 5 روبل - obverseروسیه 5 روبل - reverse5 روبل 2002-2009
مس نیکل مس اندود, 6.45g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.08
روسیه 5 روبل - obverseروسیه 5 روبل - reverse5 روبل 2009-2015
استیل با روکش نیکل, 6g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.08
روسیه 5 روبل - obverseروسیه 5 روبل - reverse5 روبل 2016-2019
استیل با روکش نیکل, 6g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.08
روسیه 10 روبل - obverseروسیه 10 روبل - reverse10 روبل 2009-2015
استیل با روکش برنج, 5.63g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.16
روسیه 10 روبل - obverseروسیه 10 روبل - reverse10 روبل 2016-2019
استیل با روکش برنج, 5.63g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.16
روسیه 1 روبل - obverseروسیه 1 روبل - reverse1 روبل 1999
Alexander Pushkin
مس - نیکل, 3.25g, ø 20.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 5.54
روسیه 1 روبل - obverseروسیه 1 روبل - reverse1 روبل 2001
CIS
مس - نیکل, 3.25g, ø 20.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.48
روسیه 1 روبل - obverseروسیه 1 روبل - reverse1 روبل 2014
Symbol of the Ruble
استیل با روکش نیکل, 3g, ø 20.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.03
روسیه 2 روبل - obverseروسیه 2 روبل - reverse2 روبل 2000
Stalingrad
مس - نیکل, 5.1g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.75
روسیه 2 روبل - obverseروسیه 2 روبل - reverse2 روبل 2000
Tula
مس - نیکل, 5.1g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.74
روسیه 2 روبل - obverseروسیه 2 روبل - reverse2 روبل 2000
Smolensk
مس - نیکل, 5.1g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.74
روسیه 2 روبل - obverseروسیه 2 روبل - reverse2 روبل 2000
Murmansk
مس - نیکل, 5.1g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.75
روسیه 2 روبل - obverseروسیه 2 روبل - reverse2 روبل 2000
Moscow
مس - نیکل, 5.1g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.74
روسیه 2 روبل - obverseروسیه 2 روبل - reverse2 روبل 2000
Novorossiysk
مس - نیکل, 5.1g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.74
روسیه 2 روبل - obverseروسیه 2 روبل - reverse2 روبل 2000
Leningrad
مس - نیکل, 5.1g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.74
روسیه 2 روبل - obverseروسیه 2 روبل - reverse2 روبل 2001
Gagarin
مس - نیکل, 5.1g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.09
روسیه 2 روبل - obverseروسیه 2 روبل - reverse2 روبل 2012
200th Anniversary of Victory
استیل با روکش نیکل, 5g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.51
روسیه 2 روبل - obverseروسیه 2 روبل - reverse2 روبل 2012
Field Marshal M.I. Kutuzov
استیل با روکش نیکل, 5g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.31
روسیه 2 روبل - obverseروسیه 2 روبل - reverse2 روبل 2012
General Field Marshal M.B. Barklay de Tolly
استیل با روکش نیکل, 5g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.33
روسیه 2 روبل - obverseروسیه 2 روبل - reverse2 روبل 2012
Infantry General P.I. Bagration
استیل با روکش نیکل, 5g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.30
روسیه 2 روبل - obverseروسیه 2 روبل - reverse2 روبل 2012
Cavalry General L.L. Bennigsen
استیل با روکش نیکل, 5g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.30
روسیه 2 روبل - obverseروسیه 2 روبل - reverse2 روبل 2012
General Field Marshal P.H. Witgenstein
استیل با روکش نیکل, 5g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.30
روسیه 2 روبل - obverseروسیه 2 روبل - reverse2 روبل 2012
Lieutenant General D.V. Davydov
استیل با روکش نیکل, 5g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.31
روسیه 2 روبل - obverseروسیه 2 روبل - reverse2 روبل 2012
Infantry General D.S. Dokhturov
استیل با روکش نیکل, 5g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.36

uCoin