×
کشور
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
silber
×
×

کاتالوگ سکه > برچسب: silber  | جستجو 

ایالات متحده آمریکا>1981 - 2019|ایالات متحده آمریکا

 دوره
ایالات متحده آمریکا ½ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ½ دلار - reverse½ دلار 1982
جورج واشنگتن
نقره 0.900, 12.5g, ø 30.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 16.06
ایالات متحده آمریکا 1 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 1 دلار - reverse1 دلار 1986-2019
American Silver Eagle
نقره 0.999, 31.1g, ø 40.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 23.18

ایالات متحده آمریکا>1951 - 1980|ایالات متحده آمریکا

 دوره
ایالات متحده آمریکا 1 دایم - obverseایالات متحده آمریکا 1 دایم - reverse1 دایم 1946-1964
نقره 0.900, 2.5g, ø 17.91mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.01
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 1932-1964
Washington Quarter
نقره 0.900, 6.25g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 4.13
ایالات متحده آمریکا ½ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ½ دلار - reverse½ دلار 1948-1963
Franklin Half Dollar
نقره 0.900, 12.5g, ø 30.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 9.45
ایالات متحده آمریکا ½ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ½ دلار - reverse½ دلار 1964
Kennedy Half Dollar
نقره 0.900, 12.5g, ø 30.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 8.85
ایالات متحده آمریکا ½ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ½ دلار - reverse½ دلار 1965-1970
Kennedy Half Dollar
نقره 0.400, 11.5g, ø 30.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 4.56

ایالات متحده آمریکا>1909 - 1950|ایالات متحده آمریکا

 دوره
ایالات متحده آمریکا 1 دایم - obverseایالات متحده آمریکا 1 دایم - reverse1 دایم 1892-1916
Barber Dime
نقره 0.900, 2.5g, ø 17.91mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.13
ایالات متحده آمریکا 1 دایم - obverseایالات متحده آمریکا 1 دایم - reverse1 دایم 1916-1945
نقره 0.900, 2.5g, ø 17.91mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.86
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 1917-1930
Standing Liberty Quarter
نقره 0.900, 6.25g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.08
ایالات متحده آمریکا ½ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ½ دلار - reverse½ دلار 1916-1947
Walking Liberty Half Dollar
نقره 0.900, 12.5g, ø 30.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 9.04
ایالات متحده آمریکا 1 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 1 دلار - reverse1 دلار 1921-1935
Peace Dollar
نقره 0.900, 26.73g, ø 38.1mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 20.24

ایتالیا>1946 - 2001|جمهوری ایتالیا

 دوره
ایتالیا 500 لیره - obverseایتالیا 500 لیره - reverse500 لیره 1958-2001
Silver
نقره 0.835, 11g, ø 29mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 5.77
ایتالیا 500 لیره - obverseایتالیا 500 لیره - reverse500 لیره 1990
FIFA World Cup 1990
نقره 0.835, 11g, ø 29.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 12.97

اتحاد جماهیر شوروی>1924 - 1958|اتحاد جماهیر شوروی

 دوره
اتحاد جماهیر شوروی 10 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 10 کوپک - reverse10 کوپک 1924-1931
نقره 0.500, 1.8g, ø 17.27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.17
اتحاد جماهیر شوروی 20 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 20 کوپک - reverse20 کوپک 1924-1931
نقره 0.500, 3.6g, ø 21.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.02

اتحاد جماهیر شوروی>1921 - 1923|جمهوری شوروی

 دوره
اتحاد جماهیر شوروی 50 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 50 کوپک - reverse50 کوپک 1921-1922
نقره 0.900, 10g, ø 26.67mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 10.60

اتریش >1946 - 2001|جمهوری دوم

 دوره
اتریش 5 شیلینگ - obverseاتریش 5 شیلینگ - reverse5 شیلینگ 1960-1968
نقره 0.640, 5.2g, ø 23.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.71
اتریش 50 شیلینگ - obverseاتریش 50 شیلینگ - reverse50 شیلینگ 1971
Julius Raab
نقره 0.900, 20g, ø 34mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 11.67
اتریش 100 شیلینگ - obverseاتریش 100 شیلینگ - reverse100 شیلینگ 1975
State Treaty
نقره 0.640, 24g, ø 36mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 14.18
اتریش 100 شیلینگ - obverseاتریش 100 شیلینگ - reverse100 شیلینگ 1976
Innsbruck 1976
نقره 0.640, 24g, ø 36mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 12.10

اتریش >1925 - 1938|جمهوری اول (شیلینگ)

 دوره
اتریش 2 شیلینگ - obverseاتریش 2 شیلینگ - reverse2 شیلینگ 1930
Walther von der Vogelweide
نقره 0.640, 12g, ø 29.4mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 8.67

اتریش >2002 - 2019|اتحادیه اروپا (یورو)

 دوره
اتریش 10 یورو - obverseاتریش 10 یورو - reverse10 یورو 2010
King in the Mountain
نقره 0.925, 17.3g, ø 32mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 19.69

اروگوئه>1862 - 1974|پزو

 دوره
اروگوئه 50 سنتسیمو - obverseاروگوئه 50 سنتسیمو - reverse50 سنتسیمو 1943
نقره 0.700, 7g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 5.67

اسپانیا>1939 - 1975|فرانسیسکو فرانکو

 دوره
اسپانیا 100 پزوتا - obverseاسپانیا 100 پزوتا - reverse100 پزوتا 1966
نقره 0.800, 19g, ø 34mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 10.94

اسپانیا>1999 - 2019|اتحادیه اروپا (یورو)

 دوره
اسپانیا 12 یورو - obverseاسپانیا 12 یورو - reverse12 یورو 2002
Spanish Presidency of the EU
نقره 0.925, 18g, ø 33mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 15.73
اسپانیا 12 یورو - obverseاسپانیا 12 یورو - reverse12 یورو 2004
Prince Felipe and Letizia Wedding
نقره 0.925, 18g, ø 33mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 15.00
اسپانیا 30 یورو - obverseاسپانیا 30 یورو - reverse30 یورو 2012
Euro
نقره 0.925, 18g, ø 33mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 34.02

استرالیا>1966 - 2019|ملکه الیزابت دوم

 دوره
استرالیا 50 سنت - obverseاسترالیا 50 سنت - reverse50 سنت 1966
نقره 0.800, 13.28g, ø 31.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 9.19
استرالیا 1 دلار - obverseاسترالیا 1 دلار - reverse1 دلار 2015
Australian Kookaburra
نقره 0.999, 31.13g, ø 40.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 21.45
استرالیا 1 دلار - obverseاسترالیا 1 دلار - reverse1 دلار 2015
Australian Koala
نقره 0.999, 31.13g, ø 40.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 24.15
استرالیا 2 دلار - obverseاسترالیا 2 دلار - reverse2 دلار 2014
Year of the Horse
نقره 0.999, 62.45g, ø 54.98mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 45.38

استرالیا>1953 - 1965|ملکه الیزابت دوم

 دوره
استرالیا 3 پنس - obverseاسترالیا 3 پنس - reverse3 پنس 1955-1964
نقره 0.500, 1.41g, ø 16mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.68
استرالیا 6 پنس - obverseاسترالیا 6 پنس - reverse6 پنس 1955-1963
نقره 0.500, 2.83g, ø 19.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.51
استرالیا 1 شیلینگ - obverseاسترالیا 1 شیلینگ - reverse1 شیلینگ 1955-1963
نقره 0.500, 5.65g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.81

استرالیا>1937 - 1952|شاه جرج ششم

 دوره
استرالیا 6 پنس - obverseاسترالیا 6 پنس - reverse6 پنس 1950-1952
نقره 0.500, 2.83g, ø 19.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.80
استرالیا شیلینگ (فلورین) 2 - obverseاسترالیا شیلینگ (فلورین) 2 - reverseشیلینگ (فلورین) 2  1946-1947
نقره 0.500, 11.31g, ø 28.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 7.23

اسراییل>1960 - 1980|دولت اسراییل

 دوره
اسراییل 10 لیروت - obverseاسراییل 10 لیروت - reverse10 لیروت 1971
Let My People Go
نقره 0.900, 26g, ø 37mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 26.86
اسراییل 10 لیروت - obverseاسراییل 10 لیروت - reverse10 لیروت 1974
Damascus lamp
نقره 0.500, 20g, ø 34mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 15.30

آفریقای جنوبی>1961 - 2019|جمهوری آفریقای جنوبی

 دوره
آفریقای جنوبی 5 سنت - obverseآفریقای جنوبی 5 سنت - reverse5 سنت 1961-1964
نقره 0.500, 2.83g, ø 19.35mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.23

آلمان>2002 - 2019|اتحادیه اروپا (یورو)

 دوره
آلمان 10 یورو - obverseآلمان 10 یورو - reverse10 یورو 2003
FIFA - Germany
نقره 0.925, 18g, ø 32.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 20.05
آلمان 10 یورو - obverseآلمان 10 یورو - reverse10 یورو 2005
Bertha von Suttner
نقره 0.925, 18g, ø 32.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 14.22

آلمان>1948 - 1989|آلمان غربی

 دوره
آلمان 5 مارک - obverseآلمان 5 مارک - reverse5 مارک 1951-1974
نقره 0.625, 11.2g, ø 29mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 4.58

آلمان>1871 - 1922|امپراطوری آلمان

 دوره
آلمان ½ مارک - obverseآلمان ½ مارک - reverse½ مارک 1905-1919
نقره 0.900, 2.77g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.63
آلمان 1 مارک - obverseآلمان 1 مارک - reverse1 مارک 1873-1887
نقره 0.900, 5.55g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 4.62
آلمان 1 مارک - obverseآلمان 1 مارک - reverse1 مارک 1891-1916
نقره 0.900, 5.55g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 5.36

آلمان - رایش سوم>1933 - 1945|آلمان نازی (رایش سوم)

 دوره
آلمان - رایش سوم 2 رایشمارک - obverseآلمان - رایش سوم 2 رایشمارک - reverse2 رایشمارک 1936-1939
نقره 0.625, 8g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 6.22
آلمان - رایش سوم 5 رایشمارک - obverseآلمان - رایش سوم 5 رایشمارک - reverse5 رایشمارک 1935-1936
نقره 0.900, 13.88g, ø 29mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 9.16
آلمان - رایش سوم 5 رایشمارک - obverseآلمان - رایش سوم 5 رایشمارک - reverse5 رایشمارک 1936-1939
نقره 0.900, 13.88g, ø 29mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 12.35
آلمان - رایش سوم 2 رایشمارک - obverseآلمان - رایش سوم 2 رایشمارک - reverse2 رایشمارک 1934
Potsdam Garrison Church
نقره 0.625, 8g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 11.74

uCoin