×
کشور
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
Silver
×
×

کاتالوگ سکه > برچسب: Silver  | جستجو 

ایالات پاپی>1866 - 1870|لیرا

 دوره
ایالات پاپی 10 سولدی - obverseایالات پاپی 10 سولدی - reverse10 سولدی 1867-1869
نقره 0.835, 2.5g, ø 18.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 8.32

ایالات متحده آمریکا>1981 - 2019|ایالات متحده آمریکا

 دوره
ایالات متحده آمریکا 1 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 1 دلار - reverse1 دلار 1986-2019
American Silver Eagle
نقره 0.999, 31.1g, ø 40.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 23.56

ایالات متحده آمریکا>1951 - 1980|ایالات متحده آمریکا

 دوره
ایالات متحده آمریکا 1 دایم - obverseایالات متحده آمریکا 1 دایم - reverse1 دایم 1946-1964
نقره 0.900, 2.5g, ø 17.91mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.01
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 1932-1964
Washington Quarter
نقره 0.900, 6.25g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 4.06
ایالات متحده آمریکا ½ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ½ دلار - reverse½ دلار 1948-1963
Franklin Half Dollar
نقره 0.900, 12.5g, ø 30.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 9.44
ایالات متحده آمریکا ½ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ½ دلار - reverse½ دلار 1964
Kennedy Half Dollar
نقره 0.900, 12.5g, ø 30.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 8.90
ایالات متحده آمریکا ½ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ½ دلار - reverse½ دلار 1965-1970
Kennedy Half Dollar
نقره 0.400, 11.5g, ø 30.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 4.57

ایالات متحده آمریکا>1909 - 1950|ایالات متحده آمریکا

 دوره
ایالات متحده آمریکا 5 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 5 سنت - reverse5 سنت 1942-1945
Jefferson Nickel
نقره 0.350, 5g, ø 21.21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.74
ایالات متحده آمریکا 1 دایم - obverseایالات متحده آمریکا 1 دایم - reverse1 دایم 1892-1916
Barber Dime
نقره 0.900, 2.5g, ø 17.91mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.82
ایالات متحده آمریکا 1 دایم - obverseایالات متحده آمریکا 1 دایم - reverse1 دایم 1916-1945
نقره 0.900, 2.5g, ø 17.91mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.78
ایالات متحده آمریکا ½ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ½ دلار - reverse½ دلار 1916-1947
Walking Liberty Half Dollar
نقره 0.900, 12.5g, ø 30.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 9.07
ایالات متحده آمریکا 1 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 1 دلار - reverse1 دلار 1878-1921
Morgan Dollar
نقره 0.900, 26.73g, ø 38.1mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 27.30
ایالات متحده آمریکا 1 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 1 دلار - reverse1 دلار 1921-1935
Peace Dollar
نقره 0.900, 26.73g, ø 38.1mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 19.88

ایالات متحده آمریکا>1859 - 1909|ایالات متحده آمریکا

 دوره
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 1856-1865
Seated Liberty Quarter
نقره 0.900, 6.22g, ø 24.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 12.50

ایتالیا>1946 - 2001|جمهوری ایتالیا

 دوره
ایتالیا 500 لیره - obverseایتالیا 500 لیره - reverse500 لیره 1958-2001
Silver
نقره 0.835, 11g, ø 29mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 5.80
ایتالیا 500 لیره - obverseایتالیا 500 لیره - reverse500 لیره 1961
Italian Unification
نقره 0.835, 11g, ø 29mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 6.94
ایتالیا 500 لیره - obverseایتالیا 500 لیره - reverse500 لیره 1965
Dante Alighieri
نقره 0.835, 11g, ø 29mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 10.03
ایتالیا 1000 لیره - obverseایتالیا 1000 لیره - reverse1000 لیره 1970
Rome is a capital
نقره 0.835, 14.6g, ø 31.4mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 11.51
ایتالیا 1 لیره - obverseایتالیا 1 لیره - reverse1 لیره 1999
Lira of 1901
نقره 0.835, 14.6g, ø 31.4mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 25.78
ایتالیا 1 لیره - obverseایتالیا 1 لیره - reverse1 لیره 2001
Lira of 1946
نقره 0.835, 11g, ø 29mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 21.99
ایتالیا 1 لیره - obverseایتالیا 1 لیره - reverse1 لیره 2001
Lira of 1951
نقره 0.835, 6g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 14.93
ایتالیا 500 لیره - obverseایتالیا 500 لیره - reverse500 لیره 1975
Michelangelo Buonarroti
نقره 0.835, 11g, ø 29.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 13.81
ایتالیا 500 لیره - obverseایتالیا 500 لیره - reverse500 لیره 1981
Virgil
نقره 0.835, 11g, ø 29mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 12.48
ایتالیا 500 لیره - obverseایتالیا 500 لیره - reverse500 لیره 1982
گالیلئو گالیله
نقره 0.835, 11g, ø 29.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 14.04
ایتالیا 2000 لیره - obverseایتالیا 2000 لیره - reverse2000 لیره 1999
National Roman Museum
نقره 0.835, 16g, ø 31.4mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 19.90

ایتالیا>1900 - 1946|شاه ویتوریو امانوئل سوم

 دوره
ایتالیا 1 لیره - obverseایتالیا 1 لیره - reverse1 لیره 1915-1917
نقره 0.835, 5g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 19.78
ایتالیا 5 لیره - obverseایتالیا 5 لیره - reverse5 لیره 1926-1930
نقره 0.835, 5g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 6.26
ایتالیا 10 لیره - obverseایتالیا 10 لیره - reverse10 لیره 1926-1930
نقره 0.835, 10g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 29.19

ایتالیا>1861 - 1878|شاه ویتوریو امانوئل دوم

 دوره
ایتالیا 5 لیره - obverseایتالیا 5 لیره - reverse5 لیره 1861-1878
نقره 0.900, 25g, ø 37mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 26.73

ایتالیا>1878 - 1900|شاه اومبرتو اول

 دوره
ایتالیا 1 لیره - obverseایتالیا 1 لیره - reverse1 لیره 1884-1900
نقره 0.835, 5g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 8.98

اتحاد جماهیر شوروی>1961 - 1991|اتحاد جماهیر شوروی

 دوره
اتحاد جماهیر شوروی 3 روبل - obverseاتحاد جماهیر شوروی 3 روبل - reverse3 روبل 1988
Minting in Russian
نقره 0.900, 34.56g, ø 39mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 48.64
اتحاد جماهیر شوروی 3 روبل - obverseاتحاد جماهیر شوروی 3 روبل - reverse3 روبل 1989
Russian Coins
نقره 0.900, 34.56g, ø 39mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 33.61
اتحاد جماهیر شوروی 3 روبل - obverseاتحاد جماهیر شوروی 3 روبل - reverse3 روبل 1990
Cook's Expedition
نقره 0.900, 34.56g, ø 39mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 50.95
اتحاد جماهیر شوروی 3 روبل - obverseاتحاد جماهیر شوروی 3 روبل - reverse3 روبل 1990
Paul Fortress
نقره 0.900, 34.56g, ø 39mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 38.29
اتحاد جماهیر شوروی 3 روبل - obverseاتحاد جماهیر شوروی 3 روبل - reverse3 روبل 1991
Fort Ross
نقره 0.900, 34.56g, ø 39mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 47.91
اتحاد جماهیر شوروی 3 روبل - obverseاتحاد جماهیر شوروی 3 روبل - reverse3 روبل 1991
Triumphal Arch
نقره 0.900, 34.56g, ø 39mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 39.77

اتحاد جماهیر شوروی>1924 - 1958|اتحاد جماهیر شوروی

 دوره
اتحاد جماهیر شوروی 10 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 10 کوپک - reverse10 کوپک 1924-1931
نقره 0.500, 1.8g, ø 17.27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.92
اتحاد جماهیر شوروی 15 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 15 کوپک - reverse15 کوپک 1924-1931
نقره 0.500, 2.7g, ø 19.56mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.27
اتحاد جماهیر شوروی 20 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 20 کوپک - reverse20 کوپک 1924-1931
نقره 0.500, 3.6g, ø 21.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.02
اتحاد جماهیر شوروی 1 poltinnik - obverseاتحاد جماهیر شوروی 1 poltinnik - reverse1 poltinnik 1924-1927
نقره 0.900, 10g, ø 26.67mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 7.80
اتحاد جماهیر شوروی 1 روبل - obverseاتحاد جماهیر شوروی 1 روبل - reverse1 روبل 1924
نقره 0.900, 20g, ø 33.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 31.59

اتحاد جماهیر شوروی>1921 - 1923|جمهوری شوروی

 دوره
اتحاد جماهیر شوروی 10 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 10 کوپک - reverse10 کوپک 1921-1923
نقره 0.500, 1.8g, ø 17.27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.19
اتحاد جماهیر شوروی 15 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 15 کوپک - reverse15 کوپک 1921-1923
نقره 0.500, 2.7g, ø 19.56mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.56
اتحاد جماهیر شوروی 20 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 20 کوپک - reverse20 کوپک 1921-1923
نقره 0.500, 3.6g, ø 21.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.56
اتحاد جماهیر شوروی 50 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 50 کوپک - reverse50 کوپک 1921-1922
نقره 0.900, 10g, ø 26.67mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 10.69
اتحاد جماهیر شوروی 1 روبل - obverseاتحاد جماهیر شوروی 1 روبل - reverse1 روبل 1921-1922
نقره 0.900, 20g, ø 33.65mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 60.07

اتریش >1946 - 2001|جمهوری دوم

 دوره
اتریش  5 شیلینگ - obverseاتریش  5 شیلینگ - reverse5 شیلینگ 1960-1968
نقره 0.640, 5.2g, ø 23.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.73
اتریش  10 شیلینگ - obverseاتریش  10 شیلینگ - reverse10 شیلینگ 1957-1973
نقره 0.640, 7.5g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.91
اتریش  25 شیلینگ - obverseاتریش  25 شیلینگ - reverse25 شیلینگ 1956
Wolfgang Amadeus Mozart
نقره 0.800, 13g, ø 30mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 9.10
اتریش  25 شیلینگ - obverseاتریش  25 شیلینگ - reverse25 شیلینگ 1960
Carinthian Plebiscite
نقره 0.800, 13g, ø 30mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 8.19

uCoin