×
کشور
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
Silver
×
×

کاتالوگ سکه > برچسب: Silver  | جستجو 

ایالات پاپی>1866 - 1870|لیرا

 دوره
ایالات پاپی 10 سولدی - obverseایالات پاپی 10 سولدی - reverse10 سولدی 1867-1869
نقره 0.835, 2.5g, ø 18.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 8.29

ایالات متحده آمریکا>1981 - 2019|ایالات متحده آمریکا

 دوره
ایالات متحده آمریکا 1 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 1 دلار - reverse1 دلار 1986-2019
American Silver Eagle
نقره 0.999, 31.1g, ø 40.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 23.18

ایالات متحده آمریکا>1951 - 1980|ایالات متحده آمریکا

 دوره
ایالات متحده آمریکا 1 دایم - obverseایالات متحده آمریکا 1 دایم - reverse1 دایم 1946-1964
نقره 0.900, 2.5g, ø 17.91mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.01
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 1932-1964
Washington Quarter
نقره 0.900, 6.25g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 4.13
ایالات متحده آمریکا ½ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ½ دلار - reverse½ دلار 1948-1963
Franklin Half Dollar
نقره 0.900, 12.5g, ø 30.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 9.45
ایالات متحده آمریکا ½ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ½ دلار - reverse½ دلار 1964
Kennedy Half Dollar
نقره 0.900, 12.5g, ø 30.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 8.85
ایالات متحده آمریکا ½ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ½ دلار - reverse½ دلار 1965-1970
Kennedy Half Dollar
نقره 0.400, 11.5g, ø 30.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 4.56

ایالات متحده آمریکا>1909 - 1950|ایالات متحده آمریکا

 دوره
ایالات متحده آمریکا 5 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 5 سنت - reverse5 سنت 1942-1945
Jefferson Nickel
نقره 0.350, 5g, ø 21.21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.83
ایالات متحده آمریکا 1 دایم - obverseایالات متحده آمریکا 1 دایم - reverse1 دایم 1892-1916
Barber Dime
نقره 0.900, 2.5g, ø 17.91mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.13
ایالات متحده آمریکا 1 دایم - obverseایالات متحده آمریکا 1 دایم - reverse1 دایم 1916-1945
نقره 0.900, 2.5g, ø 17.91mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.86
ایالات متحده آمریکا ½ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ½ دلار - reverse½ دلار 1916-1947
Walking Liberty Half Dollar
نقره 0.900, 12.5g, ø 30.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 9.04
ایالات متحده آمریکا 1 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 1 دلار - reverse1 دلار 1878-1921
Morgan Dollar
نقره 0.900, 26.73g, ø 38.1mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 28.40
ایالات متحده آمریکا 1 دلار - obverseایالات متحده آمریکا 1 دلار - reverse1 دلار 1921-1935
Peace Dollar
نقره 0.900, 26.73g, ø 38.1mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 20.24

ایتالیا>1946 - 2001|جمهوری ایتالیا

 دوره
ایتالیا 500 لیره - obverseایتالیا 500 لیره - reverse500 لیره 1958-2001
Silver
نقره 0.835, 11g, ø 29mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 5.77
ایتالیا 500 لیره - obverseایتالیا 500 لیره - reverse500 لیره 1961
Italian Unification
نقره 0.835, 11g, ø 29mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 6.81
ایتالیا 500 لیره - obverseایتالیا 500 لیره - reverse500 لیره 1965
Dante Alighieri
نقره 0.835, 11g, ø 29mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 10.00
ایتالیا 1000 لیره - obverseایتالیا 1000 لیره - reverse1000 لیره 1970
Rome is a capital
نقره 0.835, 14.6g, ø 31.4mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 11.52
ایتالیا 1 لیره - obverseایتالیا 1 لیره - reverse1 لیره 2001
Lira of 1946
نقره 0.835, 11g, ø 29mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 21.86
ایتالیا 1 لیره - obverseایتالیا 1 لیره - reverse1 لیره 2001
Lira of 1951
نقره 0.835, 6g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 15.83
ایتالیا 500 لیره - obverseایتالیا 500 لیره - reverse500 لیره 1975
Michelangelo Buonarroti
نقره 0.835, 11g, ø 29.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 13.70
ایتالیا 500 لیره - obverseایتالیا 500 لیره - reverse500 لیره 1981
Virgil
نقره 0.835, 11g, ø 29.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 12.38
ایتالیا 500 لیره - obverseایتالیا 500 لیره - reverse500 لیره 1982
گالیلئو گالیله
نقره 0.835, 11g, ø 29.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 14.01
ایتالیا 2000 لیره - obverseایتالیا 2000 لیره - reverse2000 لیره 1999
National Roman Museum
نقره 0.835, 16g, ø 31.4mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 19.84

ایتالیا>1900 - 1946|شاه ویتوریو امانوئل سوم

 دوره
ایتالیا 1 لیره - obverseایتالیا 1 لیره - reverse1 لیره 1915-1917
نقره 0.835, 5g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 19.36
ایتالیا 5 لیره - obverseایتالیا 5 لیره - reverse5 لیره 1926-1930
نقره 0.835, 5g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 6.24
ایتالیا 10 لیره - obverseایتالیا 10 لیره - reverse10 لیره 1926-1930
نقره 0.835, 10g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 29.22

ایتالیا>1861 - 1878|شاه ویتوریو امانوئل دوم

 دوره
ایتالیا 5 لیره - obverseایتالیا 5 لیره - reverse5 لیره 1861-1878
نقره 0.900, 25g, ø 37mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 27.18

ایتالیا>1878 - 1900|شاه اومبرتو اول

 دوره
ایتالیا 1 لیره - obverseایتالیا 1 لیره - reverse1 لیره 1884-1900
نقره 0.835, 5g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 9.01

اتحاد جماهیر شوروی>1961 - 1991|اتحاد جماهیر شوروی

 دوره
اتحاد جماهیر شوروی 3 روبل - obverseاتحاد جماهیر شوروی 3 روبل - reverse3 روبل 1988
Minting in Russian
نقره 0.900, 34.56g, ø 39mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 49.24
اتحاد جماهیر شوروی 3 روبل - obverseاتحاد جماهیر شوروی 3 روبل - reverse3 روبل 1989
Russian Coins
نقره 0.900, 34.56g, ø 39mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 33.50
اتحاد جماهیر شوروی 3 روبل - obverseاتحاد جماهیر شوروی 3 روبل - reverse3 روبل 1990
Cook's Expedition
نقره 0.900, 34.56g, ø 39mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 54.85
اتحاد جماهیر شوروی 3 روبل - obverseاتحاد جماهیر شوروی 3 روبل - reverse3 روبل 1990
Paul Fortress
نقره 0.900, 34.56g, ø 39mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 39.39
اتحاد جماهیر شوروی 3 روبل - obverseاتحاد جماهیر شوروی 3 روبل - reverse3 روبل 1991
Fort Ross
نقره 0.900, 34.56g, ø 39mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 48.69
اتحاد جماهیر شوروی 3 روبل - obverseاتحاد جماهیر شوروی 3 روبل - reverse3 روبل 1991
Triumphal Arch
نقره 0.900, 34.56g, ø 39mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 41.86

اتحاد جماهیر شوروی>1924 - 1958|اتحاد جماهیر شوروی

 دوره
اتحاد جماهیر شوروی 10 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 10 کوپک - reverse10 کوپک 1924-1931
نقره 0.500, 1.8g, ø 17.27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.17
اتحاد جماهیر شوروی 15 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 15 کوپک - reverse15 کوپک 1924-1931
نقره 0.500, 2.7g, ø 19.56mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.25
اتحاد جماهیر شوروی 20 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 20 کوپک - reverse20 کوپک 1924-1931
نقره 0.500, 3.6g, ø 21.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.02
اتحاد جماهیر شوروی 1 poltinnik - obverseاتحاد جماهیر شوروی 1 poltinnik - reverse1 poltinnik 1924-1927
نقره 0.900, 10g, ø 26.67mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 7.63
اتحاد جماهیر شوروی 1 روبل - obverseاتحاد جماهیر شوروی 1 روبل - reverse1 روبل 1924
نقره 0.900, 20g, ø 33.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 31.52

اتحاد جماهیر شوروی>1921 - 1923|جمهوری شوروی

 دوره
اتحاد جماهیر شوروی 10 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 10 کوپک - reverse10 کوپک 1921-1923
نقره 0.500, 1.8g, ø 17.27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.18
اتحاد جماهیر شوروی 15 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 15 کوپک - reverse15 کوپک 1921-1923
نقره 0.500, 2.7g, ø 19.56mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.59
اتحاد جماهیر شوروی 20 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 20 کوپک - reverse20 کوپک 1921-1923
نقره 0.500, 3.6g, ø 21.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.56
اتحاد جماهیر شوروی 50 کوپک - obverseاتحاد جماهیر شوروی 50 کوپک - reverse50 کوپک 1921-1922
نقره 0.900, 10g, ø 26.67mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 10.60
اتحاد جماهیر شوروی 1 روبل - obverseاتحاد جماهیر شوروی 1 روبل - reverse1 روبل 1921-1922
نقره 0.900, 20g, ø 33.65mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 60.32

اتریش >1946 - 2001|جمهوری دوم

 دوره
اتریش 5 شیلینگ - obverseاتریش 5 شیلینگ - reverse5 شیلینگ 1960-1968
نقره 0.640, 5.2g, ø 23.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.71
اتریش 10 شیلینگ - obverseاتریش 10 شیلینگ - reverse10 شیلینگ 1957-1973
نقره 0.640, 7.5g, ø 27mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.90
اتریش 25 شیلینگ - obverseاتریش 25 شیلینگ - reverse25 شیلینگ 1956
Wolfgang Amadeus Mozart
نقره 0.800, 13g, ø 30mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 9.22
اتریش 25 شیلینگ - obverseاتریش 25 شیلینگ - reverse25 شیلینگ 1960
Carinthian Plebiscite
نقره 0.800, 13g, ø 30mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 8.27
اتریش 25 شیلینگ - obverseاتریش 25 شیلینگ - reverse25 شیلینگ 1973
Max Reinhardt
نقره 0.800, 13g, ø 30mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 11.33

اتریش >1925 - 1938|جمهوری اول (شیلینگ)

 دوره
اتریش ½ شیلینگ - obverseاتریش ½ شیلینگ - reverse½ شیلینگ 1925-1926
نقره 0.640, 3g, ø 19mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.33

uCoin